>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش بین المللی روان شناسی مدرسه   
سال:1399 - دوره:6 - ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه - کد همایش: 99200-78642


  tick  A Comparison Of Emotional Intelligence Of Popular Talented Students And Isolated Talented High School Students- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.370.5

  tick  A Critique Of Critical Pedagogy- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.362.7

  tick  Casting A Glance On Metacognitive Side Of The Translator Competence: Revisiting Cognitive Load Theory In The Interactive Mind Of Interpreters- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.372.7

  tick  Dialogue In Dialogic Pedagogy- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.363.8

  tick  Explaining The Relationship Between Anxiety And Psychological, School And Socio-Cultural Factors- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.423.8

  tick  Investigating Sources, Dimensions And Correlates Of Meaning In Life Among High School Students- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.369.4

  tick  Investigating The Relationship Between Social Anxiety And Emotional Intelligence With Body Dissatisfaction In Girls From 15 To 18- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.424.9

  tick  Mobile-Assisted English Language Learning, Challenges And Benefits- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.421.6

  tick  The Content Knowledge Effect On The Teachers’ Scientific Literacy And Self-Efficacy- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.371.6

  tick  The Effectiveness Of Mindfulness Training On The Life Satisfaction And Early Maladaptive Schemas- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.376.1

  tick  The Relationship Between Anxiety And Creativity In Gifted Seventh Graders- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.422.7

  tick  The Relationship Between Efl Students' Language Learning Anxiety And Their Performance- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.377.2

  tick  The Relationship Between Students' Emotional Intelligence, Academic Achievement And Their Learning Strategies- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.425.0

  tick  The Study Of Using Multiple Intelligences On Academic Achievement Motivation And Anxiety Control Of Talented High School Students- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.375.0

  tick  آسیب شناسی مدارس در فضای مجازی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.297.2

  tick  آسیب شناسی نقش رسانه های صوتی و تصویری در بروز جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه پیشگیری از آن برمبنای نتایج تحقیقات انجام شده- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.42.7

  tick  آسیب‏شناسی برنامه درسی تفکر و سبک زندگی از نظر معلمان و دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.174.9

  tick  آماده سازی معلمان برای آموزش برخط: الگوی مفهومی و انواع دانش‏های مورد نیاز معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.397.2

  tick  آموزش الکترونیکی مدرسه، جایگزین تعامل رو در روی معلم و دانش‌آموز در شیوع بیماری همه گیر کووید 19- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.481.6

  tick  آموزش تفکر مثبت بر مهارت‌های اجتماعی دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.382.7

  tick  آموزش زودهنگام ضرورتی در آموزش فراگیر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.228.3

  tick  آموزش مبتنی بر تئاتر خلاق و نقش آن در پیشرفت درسی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.141.6

  tick  آموزش مجازی، رویکردی نوین در جهت توسعه سواد زیست محیطی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.185.0

  tick  آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی کودکان کار- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.120.5

  tick  اثر بخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر بهبود مهارت املایی دانش‌آموزان دارای اختلال دیکته نویسی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.183.8

  tick  اثر بخشی آموزش مبتنی بر نظریه‏ ذهن شناختی - عاطفی بر بهبود مشکلات‏ روان‌شناختی (اضطراب و افسردگی) در کودکان دچار سوگ والدین- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.159.4

  tick  اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر استرس تحصیلی و شادکامی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.344.9

  tick  اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.345.0

  tick  اثر بخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر ارتقاء همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.106.1

  tick  اثر بخشی آموزش مهارت جرات‏ورزی بر کاهش پرخاشگری و احساس شرم دختران- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.98.3

  tick  اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر قلدری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.157.2

  tick  اثر بخشی بازی درمانی والد کودک بر مشکلات برون سازی شده‏ی کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.393.8

  tick  اثر بخشی برنامه آمورشی ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده در نوجوانان دارای نشانه‏های اختلال اضطرابی اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.105.0

  tick  اثر بخشی برنامه آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.467.2

  tick  اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بدتنظیمی هیجانی و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.289.4

  tick  اثر تعلل ورزی برخودتنظیمی با نقش واسطه‏ای کمک طلبی بر دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.311.6

  tick  اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر اضطراب و احساس تنهایی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.8.3

  tick  اثربخشی آموزش بازی‏درمانی (مبتنی بر رابطۀ والد-کودک) بر سبک‏های دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.164.9

  tick  اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مهارت‌های اجتماعی و سازگاری (اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) کودکان دچار نقص توجه/بیش فعالی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.240.5

  tick  اثربخشی آموزش حل‏مسئله‏ی شناختی میان‏فردی بر خودپنداره و عزت‏نفس کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.312.7

  tick  اثربخشی آموزش خودشفابخشی (کدهای شفابخش) بر اشتیاق تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.426.1

  tick  اثربخشی آموزش خوردن ذهن‏آگاهانه بر پرخوری هیجانی دانش‏آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.90.5

  tick  اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‏آوری تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.304.9

  tick  اثربخشی آموزش ذهن‏آگاهی بر عزت‏نفس و تنظیم هیجان مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.430.5

  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر بهبود اختلال یادگیری خواندن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.341.6

  tick  اثربخشی آموزش رواندرمانی مثبت گرا بر تاب آوری و خودمهارگری دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.53.8

  tick  اثربخشی آموزش طرحواره‏درمانی بر خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‏آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.381.6

  tick  اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی تحصیلی و ابراز وجود- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.437.2

  tick  اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اختلال اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.189.4

  tick  اثربخشی آموزش متقابل بر بهبود درک خواندن و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.158.3

  tick  اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر شادکامی و کیفیت زندگی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.474.9

  tick  اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر تاب‏آوری کودکان با اختلال رفتاری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.462.7

  tick  اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و کنترل خشم با تاکید بر قرآن و آموزه‏های دینی بر کاهش خشم- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.418.3

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر نقایص هیجانی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.419.4

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های تعاملی بر ناگویی خلقی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.52.7

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.207.2

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر اساس تئوری انتخاب بر مسئولیت‏پذیری دانش‏آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.75.0

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر اساس تئوری انتخاب بر هیجانات تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.74.9

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش امید به زندگی و عزت نفس دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.126.1

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی و مدیریت خشم- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.414.9

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی به شیوه قصه گویی بر مهارت اجتماعی و سازگاری اجتماعی کودکان 4 تا 6 سال- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.434.9

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های کنترل خشم بر سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.134.9

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‏ای بر آشفتگی‏های روانی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.420.5

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‏ حل مسئله بر اساس رویکرد توانایی محور بر کاهش هیجان‌های تحصیلی منفی دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.86.1

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.305.0

  tick  اثربخشی آموزش مولفه‏های هوش هیجانی بر کاهش بحران هویت در نوجوانی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.475.0

  tick  اثربخشی آموزش نرم‏افزار ان‏بک برحافظه ‏فعال دیداری و غیردیداری دانش‏آموزان دیرآموز- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.217.2

  tick  اثربخشی آموزش همدلی و مدیریت خشم از طریق بازی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.358.3

  tick  اثربخشی آموزش والدینی بر خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‏توجهی بیش‏فعالی: مروری بر مطالعات پیشین- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.93.8

  tick  اثربخشی آموزش گروهی ابرازوجود بر خلاقیت، شادکامی و سلامت روان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.435.0

  tick  اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و سبک مقابله با استرس دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.366.1

  tick  اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر شایستگی اجتماعی و اضطراب کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.283.8

  tick  اثربخشی بازی های ویدویی شناختی بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.201.6

  tick  اثربخشی بازی‏ شناختی ‌رایانه‌ای (مغزینه) بر حافظه فعال دانش‏آموزان با ناتوانی یادگیری درخواندن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.453.8

  tick  اثربخشی بازی‏درمانی بر افزایش مهارت خودآگاهی هیجانی دانش‏آموزان دارای اختلال‏های یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.296.1

  tick  اثربخشی بازی‏های حرکتی موزون بر میزان نارسایی شناختی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.181.6

  tick  اثربخشی بازی‏های ویدویی شناختی بر برنامه‌ریزی شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.187.2

  tick  اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در افزایش شادکامی معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.291.6

  tick  اثربخشی برنامه آموزشی واج شناختی گیلون بر ارتقای سرعت نامیدن و توجه انتخابی دانش‏آموزان نارساخوان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.413.8

  tick  اثربخشی برنامه مداخله‏ای شایستگی اجتماعی بر مهارت‌های ارتباطی و خودبازداری دانش‌آموزان پرخاشگر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.122.7

  tick  اثربخشی بسته‏های آموزشی بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان با اختلالات یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.82.7

  tick  اثربخشی تقویت‏ شنیداری حلقه واجی بر بهبود خرده مهارت‌های خواندن دانش‏آموزان با ضعف خواندن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.10.5

  tick  اثربخشی جریان همخوانی کتاب بر مهارت‌های ارتباطی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.149.4

  tick  اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و پرخاشگری دانش‏آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.410.5

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.325.0

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی دختران نوجوان دارای نشانه‏های اضطراب اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.447.2

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و تاب آوری فرزندان طلاق- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.54.9

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اهمال‏کاری و فرسودگی تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.220.5

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مسئولیت‌پذیری تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر مبتلا به نوموفوبیا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.224.9

  tick  اثربخشی ذهن آگاهی ویژه کودکان بر هوش هیجانی و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در کودکان دارای اختلالات یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.88.3

  tick  اثربخشی راهبرد روایت درمانی بر خودکارآمدی و استرس ادراک‏شده دانش‏آموزان پسر در زمان شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-19)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.379.4

  tick  اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر ارتقاء- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.107.2

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‏پذیری روان‌شناختی دختران با تجربه خشونت خانگی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.70.5

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سرمایه روان‌شناختی مادران دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.351.6

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کیفیت زندگی مادران دانش‌آموزان با اختلال طیف درخودماندگی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.258.3

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر خودپنداره در کودکان دارای اختلال یادگیری خواندن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.58.3

  tick  اثربخشی روان‏درمانی مثبت‏گرا بر همجوشی شناختی و خودتنظیمی هیجانی دانش‏آموزان دارای اختلال رفتار درونی‏سازی شده- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.71.6

  tick  اثربخشی روش تدریس جیگ ساو معکوس بر خودپنداره ریاضی و باورهای معرفت شناختی ریاضی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.416.1

  tick  اثربخشی شعرخوانی در کاهش اضطراب- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.455.0

  tick  اثربخشی قصه گویی بر افزایش ابراز وجود و پیشرفت تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.97.2

  tick  اثربخشی قصه گویی مبتنی بر داستان‌های گلستان سعدی بر حرمت خود و خودکارآمدی نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.330.5

  tick  اثربخشی مهارت‌های ارتباطی بر تعارض والد – نوجوان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.233.8

  tick  اثربخشی موسیقی درمانی بر شادکامی و کیفیت خواب- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.7.2

  tick  اثربخشی موسیقی درمانی در کاهش اضطراب کودکان قربانی قلدری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.23.8

  tick  اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان بی سرپرست- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.216.1

  tick  اثر‏بخشی روان‏نمایشگری بر عزت نفس و اضطراب اجتماعی دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.442.7

  tick  احساس تعلق به مدرسه و مشغولیت تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.251.6

  tick  اختلال سلوک در دانش‌آموزان: ویژگی‏ها، سبب شناسی و رویکردهای درمانی (مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.347.2

  tick  اختلالات تیک در دانش‌آموزان: ویژگی‏ها، سبب شناسی و رویکردهای درمانی (مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.394.9

  tick  اختلال‏های هماهنگی رشدی در دانش‌آموزان: ویژگی‏ها، سبب شناسی و رویکردهای درمانی (مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.348.3

  tick  ادارک از جو مدرسه و مشغولیت تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.285.0

  tick  ادراک از محیط کلاس و پیامدهای آن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.238.3

  tick  ادراکات کودکان سندروم داون از قوانین خانواده- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.177.2

  tick  ارتباط خودتنظیمی یادگیری با جهت گیری هدف- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.176.1

  tick  ارتباط خوش بینی تحصیلی و درک حمایت اجتماعی معلم با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.323.8

  tick  ارتباط مشارکت والدین با لذت ورزشی و بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان ورزشکار- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.326.1

  tick  ارزیابی کارکرد آموزش مجازی در مدارس، از دید دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.277.2

  tick  از مبلمان انعطاف پذیر تا فضای آموزشی انعطاف پذیر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.266.1

  tick  استفاده از شبکه‏های مجازی و پیشرفت تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.254.9

  tick  استفاده از فضای مجازی و آموزش الکترونیکی (در ایام کرونایی) در سطح آموزش‏وپرورش- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.299.4

  tick  اصل علاقه و نگرش کودکان نسبت به محیط آموزشی مدرسه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.398.3

  tick  اصول آموزش الکترونیک در مدارس از منظر روان‌شناسی تربیتی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.308.3

  tick  اهمال کاری تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی (یک مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.89.4

  tick  اهمیت سازه‏ی خودکارآمدی معلمان و روند تغییر پرسش‏نامه‏های سنجشِ این سازه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.31.6

  tick  اهمیت و ضرورت مولفه عدالت آموزشی در سیستم آموزش‏وپرورش- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.343.8

  tick  بررسی آسیب‏های آزمون‏های ورودی مدارس بر دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.172.7

  tick  بررسی آسیب‏های اجتماعی و فرهنگی و پیشگیری از آن‌ها در بین دانش‌آموزان نوجوان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.77.2

  tick  بررسی آموزشی درمان شناختی-رفتاری مثبت نگر بر شایستگی اخلاقی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.459.4

  tick  بررسی اثر مستقیم هوش سازمانی و شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی معلمان زن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.409.4

  tick  بررسی اثربخشی آموزش شیوه‏های فرزندپروری مثبت والدین براضطراب جدایی کودکان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.411.6

  tick  بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اهمال کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دارای استرس تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.227.2

  tick  بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر روش چند حسی فرنالد بر بهبود اختلالات خواندن و دیکته نویسی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.469.4

  tick  بررسی اثربخشی آموزش گروهی واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.85.0

  tick  بررسی اثربخشی برنامه روان درمانی مثبت نگر بر علائم افسردگی مادران دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.318.3

  tick  بررسی اثربخشی برنامه روان درمانی مثبت نگر بر علائم اضطراب مادران دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.319.4

  tick  بررسی اثربخشی تکالیف شناختی مبتنی بر حافظه کاری بر بهبود عملکرد تحصیلی املا در دانش‌آموزان با اختلال نوشتن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.444.9

  tick  بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر اضطراب و تصویر بدنی نوجوانان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.310.5

  tick  بررسی اثربخشی قصه گویی بر عزت نفس کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.35.0

  tick  بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نشانه‏های اختلال اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.101.6

  tick  بررسی ارتباط ایمنی هیجانی با رفتارهای آسیب‏زای تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.385.0

  tick  بررسی ارتباط بین تاب آوری و سرزندگی تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی گرانه حرمت خود دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.288.3

  tick  بررسی ارتباط بین تغییر سبک زندگی در دوران کرونا ویروس و اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.404.9

  tick  بررسی ارتباط بین حساسیت پردازش حسی و تکانشگری با سیستم فعال- ساز/بازداری رفتاری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.166.1

  tick  بررسی ارتباط بین میزان وابستگی به فضای مجازی و استفاده از شبکه‏های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.27.2

  tick  بررسی ارتباط پیوند مدرسه با اضطراب پنهان و آشکار دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.329.4

  tick  بررسی ارتباط ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان بکمک ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.153.8

  tick  بررسی استدلال تناسبی دانش‏آموزان با تمرکز بر انواع بازنمایی‏ها- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.40.5

  tick  بررسی اعتیاد به فضای مجازی و اهمال کاری تحصیلی در دانش‌آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.392.7

  tick  بررسی انگیزه و خلاقیت معلمان در استفاده از تکنیک‏های آموزشی نوین- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.314.9

  tick  بررسی تاثیر آزمون‏های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بر سلامت روان: نقش واسطه‏ای مقبولیت اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.337.2

  tick  بررسی تاثیر استفاده از ماسک صورت بر یادگیری دانش‌آموزش در ایام شیوع کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.483.8

  tick  بررسی تاثیر بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.263.8

  tick  بررسی تاثیر جداگانه تفکر و رسانه تصویری بر روی کاهش خشونت کودکان و دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.213.8

  tick  بررسی تاثیر سبک مدیریت مدیران بر عملکرد آموزشی معلمان با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی در مدارس- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.260.5

  tick  بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.111.6

  tick  بررسی تاثیر معنویت درمانی بر سلامت روانی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.361.6

  tick  بررسی تجارب محیط یاددهی-یادگیری، مجازی در دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.458.3

  tick  بررسی تجارب معلمان ابتدایی در زمینه‏ی تدریس مجازی در دوران شیوع کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.401.6

  tick  بررسی تطبیقی نظریه‏ی اودایمونیا ارسطو با آموزه‏های دینی اسلام در مورد سعادت و فضیلت طلبی، و نگاهی به جایگاه این دو مقوله در سیستم آموزش ابتدایی حاضر کشور- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.307.2

  tick  بررسی تنوع راهبردهای یادگیری مورد استفاده در دانش‌آموزان: مطالعه‏ای کیفی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.301.6

  tick  بررسی توانمندی و دانش افزایی معلمان ونقش آن بر انگیزه یادگیری در بین دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.472.7

  tick  بررسی حقوق و اصول اخلاق کودکان و نوجوانان در آموزش هوشمند- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.339.4

  tick  بررسی رابطة بین سلامت روانی با خودکارآمدی تحصیلی، هیجانی و اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.354.9

  tick  بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس با تفکر انتقادی دانش‎آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.237.2

  tick  بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس با جرات ورزی دانش‎آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.236.1

  tick  بررسی رابطه اضطراب امتحان با طرحواره‏های ناسازگار هیجانی و سبک‏های دلبستگی در نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.427.2

  tick  بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و خود تنظیمی دانش‌آموزان با میانجیگری سبک‏های فرزند پروری والدین- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.144.9

  tick  بررسی رابطه امیدواری و سبک‏های اسنادی با بهزیستی روان‌شناختی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.259.4

  tick  بررسی رابطه انگیزش پیشرفت‏ و مهارتهای ارتباطی با خودکارآمدی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.60.5

  tick  بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی با میزان پرخاشگری معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.2.7

  tick  بررسی رابطه بین خستگی مزمن و بهزیستی تحصیلی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.21.6

  tick  بررسی رابطه بین خلاقیت و اهمالکاری تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.155.0

  tick  بررسی رابطه بین خلاقیت و هوش عمومی با هوش موفق در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.64.9

  tick  بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه و سبک‌های مقابله‌ای با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.282.7

  tick  بررسی رابطه بین سبک‏های یادگیری با جهت گیری هدف- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.290.5

  tick  بررسی رابطه بین شادکامی و وضعیت سلامت روان در دانش‏آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.276.1

  tick  بررسی رابطه بین طول مدت خواب شبانه و خستگی مزمن در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.22.7

  tick  بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.364.9

  tick  بررسی رابطه بین هیجان خواهی و روان رنجورخویی با شدت وابستگی به فضای مجازی در میان نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.380.5

  tick  بررسی رابطه تصویربدن با اضطراب اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.408.3

  tick  بررسی رابطه تعارض نوجوانان پسر با والدین و نحوه‏ی سازگاری آنان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.331.6

  tick  بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی با تفکر انتقادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.171.6

  tick  بررسی رابطه ذهن آگاهی با خلاقیت- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.128.3

  tick  بررسی رابطه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان با بهزیستی ذهنی و تاب‏آوری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.192.7

  tick  بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و خلاقیت با تجربه فراشناختی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.470.5

  tick  بررسی رابطه سبک‏های یادگیری پیشرفت تحصیلی در درس روان‌شناسی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.103.8

  tick  بررسی رابطه سطح شادکامی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.43.8

  tick  بررسی رابطه شخصیت وسبک های فرزندپروری مادران با اضطراب در دانش‌آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.94.9

  tick  بررسی رابطه طرح‏واره‏های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجانی با آشفتگی روان‌شناختی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.256.1

  tick  بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی و نوآوری دانش‏آموزان (مطالعه موردی: مدارس هوشمند)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.264.9

  tick  بررسی رابطه کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با مدیریت استفاده از فضای مجازی در دوران شیوع کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.95.0

  tick  بررسی رابطه کمال‏گرایی والدین با خودکارآمدی دانش‌آموز- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.464.9

  tick  بررسی رابطه کیفیت خواب، حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با گرایش به رفتارهای آسیب رسان به خود در دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.303.8

  tick  بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‏های مجازی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.443.8

  tick  بررسی رابطه ناسازگاری‏های زناشویی با مشکلات رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.199.4

  tick  بررسی رابطه هویت ملی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.180.5

  tick  بررسی رابطه پنج عامل شخصیت، تیپ‏های زمانی و فرسودگی تحصیلی با رضایت از مدرسه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.136.1

  tick  بررسی رابطه‏ی رهبری معنوی و تعهد سازمانی معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.387.2

  tick  بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه حس عضویت روان‌شناختی در مدرسه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.184.9

  tick  بررسی سبک اسناد و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال نارساخوانی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.280.5

  tick  بررسی عادات مطالعه و رابطه آن با انگیزش تحصیلی در دوران تعطیلی مدارس ناشی از ویروس کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.476.1

  tick  بررسی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در آموزش حضوری و مجازی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.87.2

  tick  بررسی قابلیت‏ها، روش‏ها و اثربخشی آموزش مجازی در دوران کرونا: یک مطالعه‏ی مروری سیستماتیک- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.479.4

  tick  بررسی قابلیت‏های معلمان در آموزش مجازی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.478.3

  tick  بررسی کارکرد انواع مدارس برتصمیم گیری وخودکارآمدی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.188.3

  tick  بررسی مقایسه‏‏ نستالژی، تحمل پریشانی و احساس تنهایی در نوجوانان پسر وابسته و ناوابسته به بازی‏های ‌رایانه‌ای- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.241.6

  tick  بررسی مولفه‏های ارزشیابی مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.41.6

  tick  بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.448.3

  tick  بررسی نسبت روابط والد–فرزند و معلّم–شاگرد با آفرینندگی دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.441.6

  tick  بررسی نقش آموزش پیش دبستانی در رشد مهارت اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.391.6

  tick  بررسی نقش آموزش‏وپرورش بر سلامت اجتماعی جامعه دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.145.0

  tick  بررسی نقش آموزش‏وپرورش در شکل‏گیری هویت‏ملی، هویت‏دینی و هویت‏انسانی در دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.173.8

  tick  بررسی نقش اعتیاد به تلفن همراه در گرایش به اعتیاد نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.30.5

  tick  بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش‏بینی تعارض والد- نوجوان در دانش‏آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.65.0

  tick  بررسی نقش حالت‏های روان‌شناختی مثبت، سرزندگی تحصیلی و تاب‏آوری در پیش‏بینی شادکامی دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.16.1

  tick  بررسی نقش خود دلسوزی و ذهن آگاهی در پیش بینی افسردگی دانش‌آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.36.1

  tick  بررسی نقش خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.39.4

  tick  بررسی نقش دین در سلامت روان دانش‌آموزان 1397- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.206.1

  tick  بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در هویت‌یابی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.332.7

  tick  بررسی نقش علوم رفتاری در طراحی محیط‏های آموزشی ابتدایی دختران- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.234.9

  tick  بررسی نقش مدارس هوشمند (مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات) در ارتقاء کیفیت آموزشی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.84.9

  tick  بررسی نقش میانجیگرانه خودکارآمدی مقابله‏ای در رابطه ویژگیهای مثبت شخصیتی با مشغولیت شغلی درمعلمان زن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.76.1

  tick  بررسی نیمرخ روانی- شخصیتی مادران دارای دانش‌آموز مبتلا به اختلالات Adhd بر اساس آزمون Scl- 90- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.340.5

  tick  بررسی و بهبود مشکلات دانش‌آموزان در درس املاء- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.229.4

  tick  بررسی و حل مشکلات دانش‏آموزان‏ کلاس‏گریز و پیشنهاد راه‏حل‏‏های ایجادعلاقه در روی آنان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.133.8

  tick  بررسی و شناسایی آسیب‏های فضای مجازی بر ابعاد مختلف سلامت دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.78.3

  tick  بررسی و مقایسه میزان افسردگی در میان معلمان زن و مرد- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.3.8

  tick  بررسی وضعیت تفکر خلاق و رابطه آن با سطح تحصیلات در بین معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.38.3

  tick  بررسی وضعیت تکرار پایه دانش‌آموزان اول ابتدایی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.436.1

  tick  بررسی وضعیت طلاق عاطفی در بین والدین دانش‌آموزان مدارس لارستان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.205.0

  tick  بررسی ویژگی‏های روانسنجی آزمون رمزگردانی و رابطه آن با مهارت‌های دیداری حرکتی در کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.279.4

  tick  بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسشنامه مشارکت و عدم مشارکت تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.295.0

  tick  بررسی چالش‏ها و عوامل اثر گذار بر کیفیت کلاس‏های مجازی در دوران شیوع بیماری کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.253.8

  tick  بررسی چالش‏های دروران کرونا از دیدگاه معلمان و راهکارهای پیشنهادی برای این چالش‏ها- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.194.9

  tick  بررسی چالش‏های نظام آموزش ابتدایی در ایران و راه کاری های پیشگیری از آن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.147.2

  tick  بررسی چهارمین بعد مشارکت تحصیلی: مفهوم مشارکت عاملانه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.294.9

  tick  بررسی چگونگی تعامل دانش‌آموزان با برنامه درسی در فضای مجازی در دوره پاندمیک کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.342.7

  tick  بررسی، تحلیل و نقد نظریات مرتبط با اختلال یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.415.0

  tick  تاثیر آموزش جنسی در میزان مهارت‌های اجتماعی کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.477.2

  tick  تاثیر آموزش خلاقیت درمانی بر میزان خودکارآمدی در دانش‌آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.246.1

  tick  تاثیر آموزش خواندن اصلاحی بر نشانه‏های ناتوانی خواندن و ادراک شایستگی کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.96.1

  tick  تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.327.2

  tick  تاثیر آموزش روان درمانی مثبت نگر بر شادکامی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.63.8

  tick  تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان‌شناختی و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای استرس- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.252.7

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان سازگاری دانش‌آموزان دختر تیزهوش- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.191.6

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله بر طرحواره‏های ناسازگار اولیه و حساسیت اضطرابی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.198.3

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های خودنظم دهی بر شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.19.4

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر مطلوبیت اجتماعی و شادکامی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.45.0

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های فراشناخت بر اشتیاق تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.200.5

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های فراشناختی بر سرزندگی تحصیلی و خودتنظیمی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.230.5

  tick  تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اشتیاق تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.274.9

  tick  تاثیر آموزش‏های پیش‏دبستانی بر توانایی کلامی کودکان با نقش میانجی آمادگی هیجانی کودکان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.388.3

  tick  تاثیر ادراکات فعالیت‏های کلاسی بر هیجان پیشرفت و علاقه به ریاضی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.286.1

  tick  تاثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر میزان اضطراب ریاضی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.203.8

  tick  تاثیر بازی درمانی بر انگیزش تحصیلی، قضاوت اخلاقی و پرخاشگری دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.302.7

  tick  تاثیر بازی‏های فکری و آموزش مهارت‌های اجتماعی در کاهش آسیب‏های اجتماعی و ارتقای شادی و نشاط اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.245.0

  tick  تاثیر برنامه ذهن آ گاهی کودک محور بر خودنظم دهی و سرزندگی تحصیلی کودکان در زمان شیوع بحران کرونا ویروس جدید (کووید 19)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.18.3

  tick  تاثیر برنامه ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس بر خوشبینی تحصیلی و شادکامی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.17.2

  tick  تاثیر روان‌شناسی مثبت بر پیوند با مدرسه و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.390.5

  tick  تاثیر روش آموزشی ترکیب واج‏ها در اصلاح نارسا نویسی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.333.8

  tick  تاثیر روش تدریس کاوشگری بر روحیه پژوهشگری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.463.8

  tick  تاثیر سایکودرام بر اختلالات درونی‏سازی و برونی‏سازی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.26.1

  tick  تاثیر فناوری‏های نوین بر آموزش- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.179.4

  tick  تاثیر قصه درمانی بر کاهش انزوای اجتماعی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.262.7

  tick  تاثیر مولفه شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.4.9

  tick  تاثیر نقاشی درمانی بر اختلالات برونی سازی شده دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.432.7

  tick  تاثیر هدفمند بودن بر لذت یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.322.7

  tick  تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.272.7

  tick  تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد تفکر انتقادی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.99.4

  tick  تاثیرات متقابل تحمل ابهام و سرمایه روان‌شناختی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.130.5

  tick  تبیین تربیت دینی نسل نوجوان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.110.5

  tick  تبیین سواد تربیت جنسی مادران در مواجهه با بلوغ دختران- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.152.7

  tick  تبیین مفهوم انعطاف‏پذیری در مدارس تهران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‏های موردی: مدرسه‏های مروی، دارالفنون و البرز)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.249.4

  tick  تبیین نقش آموزشی فضاهای ارتباطی انعطاف پذیر در مدارس- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.250.5

  tick  تبیین و کاربست راهبردهای مثبت رویکرد پردازش شناختی با جهت‏گیری اصلاح طرحواره‏های ناسازگار و اسنادهای مخرب- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.440.5

  tick  تجربه زیسته مادران دانش‌آموزان دبستانی از آموزش مجازی در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.360.5

  tick  تجربیات ‏زیسته معلمان تازه استخدام شده از مدارس ایران زمین- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.29.4

  tick  تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از عوامل موثر بر سطح سواد مالی (مطالعه‏ای پدیدارشناسی)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.62.7

  tick  تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان از دلایل کاهش کیفیت دوره‏های آموزش ضمن خدمت معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.405.0

  tick  تحلیل کارکردهای فناوری اطلاعات در رابطه با هوشمندسازی مدیریت آموزشی مدارس- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.356.1

  tick  تحلیل کتاب‏های شناخت مفاهیم ریاضی نوآموزان با نیازهای ویژه بر اساس اهداف سند راهنمای برنامه و فعالیت‏های آموزشی و پرورشی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.56.1

  tick  تحلیل محتوای کتاب هدیه‏های آسمان و فارسی خوانداری بر اساس مولفه‏های نظریه‏ی امید اسنایدر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.313.8

  tick  تحلیل و ارزیابی هویت ملی در بین دانش‌آموزان رشته‏های نظری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.168.3

  tick  تدوین بسته آموزش اخلاق حرفه‏ای و بررسی تاثیر آن بر رفتار یادگیری، اشتیاق تحصیلی و مشکلات بین فردی دانشجو معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.378.3

  tick  تدوین بسته آموزش ریاضی از طریق داستان‌گویی و تاثیر آن بر رفتار یادگیری، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.32.7

  tick  تدوین روش نوین آموزش زبان انگلیسی و مقایسه اثربخشی آن با روش متداول بر انگیزش و یادگیری زبان انگلیسی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.231.6

  tick  تدوین روش نوین آموزش فضائل اخلاقی و مقایسه اثربخشی آن با آموزش هدیه‏های آسمانی بر رفتار اخلاقی، رشد شخصیت و رشد هیجانی- اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.5.0

  tick  تدوین مدل علی عملکرد تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.317.2

  tick  تشخیص و طراحی مداخلات زودهنگام نو آموزان مشکوک به اختلالات خاص ‏یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.80.5

  tick  تعامل توانایی تحمل ابهام و میزان درگیری تحصیلی در آن‌ها در دختران دانش‏آموز- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.395.0

  tick  تعیین اثربخشی آموزش فراشناخت بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی و فراشناختی و باورهای انگیزشی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.114.9

  tick  تعیین اثربخشی آموزش گروهی هوش هیجانی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش‌آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.350.5

  tick  تعیین رابطه بین هیجان خواهی با مصرف الکل و مواد مخدر در نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.156.1

  tick  تغییر باور از هنجاری و اجتنابی به جرآت مندانه: یک مداخله ضد قلدری معلم محور- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.131.6

  tick  تفاوت بین مولفه‏های خشم و کیفیت ارتباط معلم- دانش‌آموز در دانش‌آموزان قلدر و بهنجار- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.68.3

  tick  تفاوت‏های فردی در یادگیری: بررسی موردی سازه خودکارآمدی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.412.7

  tick  توانمندسازی معلمان با رویکرد سازنده گرایی روایت و تحلیل یافته‏های یک کارگاه تاملی و تعاملی معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.190.5

  tick  توانمندی‏ها و مشکلات مدارس هوشمند در مقایسه با مدارس عادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.135.0

  tick  جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم تجربی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.182.7

  tick  خاطرات هیجانی مثبت در دانش‏آموز دبستانی: مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات اولیه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.389.4

  tick  در فضای مجازی چگونه با شایعات برخورد کنیم؟ (طرح درس مدون آموزشی با محوریت کرونا)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.92.7

  tick  دلایل بی انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان در یادگیری درس ریاضی: مطالعه موردی دانش‌آموزان پسر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.37.2

  tick  رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان: نقش میانجی اعتیاد به اینترنت- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.480.5

  tick  رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قدس- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.57.2

  tick  رابطه ارزش‏ها، صمیمیت در خانواده و نگرش به رابطه قبل از ازدواج با رغبت به ازدواج دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.335.0

  tick  رابطه اضطراب و سرمایه روان‌شناختی در مادران دانش‌آموزان با اختلال طیف اتیسم- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.143.8

  tick  رابطه اعتیاد به اینترنت و درون گرایی و برون گرایی با شادکامی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.407.2

  tick  رابطه افسردگی و انعطاف پذیری شناختی در مادران دانش‌آموزان کم توان ذهنی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.142.7

  tick  رابطه انگیزش موفقیت با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.137.2

  tick  رابطه اهمال کاری تحصیلی با هویت تحصیلی و ساختار انگیزشی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.50.5

  tick  رابطه برداشت دانش با خلاقیت معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.123.8

  tick  رابطه بین التزام عملی به اعتقادات اسلامی با سلامت روان دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.104.9

  tick  رابطه بین تاب آوری و سرسختی روان شناختی با گرایش به اعتیاد در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.9.4

  tick  رابطه بین حمایت اجتماعی، اعتیاد به اینترنت، انزوای اجتماعی، امیدواری و بهزیستی روان شناختی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.161.6

  tick  رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و سبک‏های حل مسئله با اضطراب امتحان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.248.3

  tick  رابطه بین رفتارهای قالبی و کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با اختلال طیف اتیسم- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.124.9

  tick  رابطه بین سخت‏رویی، تاب‏‏آوری با نظم‏جویی شناختی هیجان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.170.5

  tick  رابطه بین سلامت عمومی با سازگاری دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.109.4

  tick  رابطه بین کارکرد خانواده و سبک زندگی با هویت یابی نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.403.8

  tick  رابطه بین هوش و دست برتری در کودکان بدو ورود به دبستان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.72.7

  tick  رابطه تفکر انتقادی با خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.127.2

  tick  رابطه جرات ورزی و تنیدگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.336.1

  tick  رابطه خودکارآمدی با اهمال‏کاری تحصیلی: نقش واسطه‏ای ترس از شکست- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.265.0

  tick  رابطه خودکارامدی هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با سازش یافتگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.287.2

  tick  رابطه خوش‏بینی تحصیلی و انگیزه پیشرفت با مسئولیت پذیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.154.9

  tick  رابطه درک دانش‌آموزان از محیط اجتماعی کلاس با میزان خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.374.9

  tick  رابطه ذهن‏آگاهی با اضطراب، خلاقیت و دقت- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.69.4

  tick  رابطه ساختاری صفت منشی صداقت گرائی و آداب گریزی تحصیلی با واسطه گری خود پنداره تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.55.0

  tick  رابطه سازگاری اجتماعی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.160.5

  tick  رابطه سبک زندگی، طرح‏واره‏های ناسازگار و سبک‏های اسنادی والدین با علائم درونی و بیرونی نوجوانان: نقش واسطه‏ای عملکرد اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.456.1

  tick  رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با فرسودگی شغلی معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.44.9

  tick  رابطه عوامل بافتی (حمایت معلم و همسالان) و عوامل فردی (تحول مثبت) با تاب آوری تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.79.4

  tick  رابطه فرزند پروری و احساس شادکامی با هدف گذاری دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.150.5

  tick  رابطه فرسودگی شغلی با انگیزه پیشرفت معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.457.2

  tick  رابطه کمال گرایی و حرمت به خود با پیشرفت تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.306.1

  tick  رابطه کیفیت زندگی و تنیدگی والدینی در کودکان ادرار بی‏اختیار- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.25.0

  tick  رابطه مدرسه هراسی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.445.0

  tick  رابطه مولفه‏های هیجان‌های تحصیلی با موفقیت تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.116.1

  tick  رابطه میان سلامت معنوی با نگرش و ارتکاب به تقلب- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.121.6

  tick  رابطه میزان آگاهی دانش‏آموزان از راهبردهای یادگیری مغزمحور با حافظه فعال و خلاقیت- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.269.4

  tick  رابطه نشاط معنوی، مهارت حل مسئله و تاب‏آوری در معلمان دانش‌آموزان سرآمد- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.454.9

  tick  رابطه هوش معنوی با پرخاشگری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.178.3

  tick  رابطه والد و کودک با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.211.6

  tick  رابطه گرایش به کار تیمی و مسئولیت‏پذیری با چابکی منابع انسانی کارکنان اداره کل آموزش‏وپرورش استان گیلان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.473.8

  tick  رابطه‏ی بین حمایت اجتماعی دانش‌آموزان با الگوهای رفتاری قلدری آنان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.400.5

  tick  رابطه‏ی عملکرد خانواده در انگیزش پیشرفت و شادکامی نوجوانان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.406.1

  tick  رابطۀ بین تاب‏آوری و سرسختی روانی با خودکارآمدی معلم‏های مدارس- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.461.6

  tick  رابطۀ خشونت خانگی با افسردگی و پرخاشگری فرزندان مادران مراجعه‏کننده به مراکز خدمات بهداشتی درمانی جامع سلامت- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.208.3

  tick  رابطۀ هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با پیوند با مدرسۀ دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.243.8

  tick  رارابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با سلامت روان دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.355.0

  tick  راهبردهای افزایش کارآیی و اثربخشی آموزش مجازی در دانش‏آموزان با اختلال اوتیسم- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.81.6

  tick  راهبردهای مقابله‏ای ناکارآمد در میزان نشخوار فکری و نگرانی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.284.9

  tick  راهکارهای ترغیب و تشویق معلمان با تجربه جهت نگارش تجربیات آموزشی و تربیتی‏شان بر طبق چارچوب اقدام پژوهی و شرکت در طرح معلم پژوهنده- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.399.4

  tick  راهکارهای پیشنهادی معلمان در رابطه با افزایش شادکامی دانش‏آموزان در دوران شیوع اپیدمی کرونا و پساکرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.14.9

  tick  راه‏های افزایش خودمراقبتی در فضای مجازی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.482.7

  tick  روش‏های آموزشی در کاهش نشانه‏ها اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی دانش‌آموزان (یک مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.196.1

  tick  روش‏های توانمندسازی معلمان در ایران- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.428.3

  tick  رویکردهای طراحی آموزشی و نظریه‏های یادگیری در بازی‏های ‌رایانه‌ای آموزشی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.24.9

  tick  سازوکار حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای سایبر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.338.3

  tick  شاخص‏های خجالت‏ورزی دختران دبیرستانی،- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.108.3

  tick  شناسایی بسترهای آموزشی (پلتفرم) مناسب آموزش مجازی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.210.5

  tick  شناسایی زمینه‏های رفتارهای پرخطر نوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر: یک مطالعه‏ی پدیدارشناسانه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.466.1

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان آموزش‏وپرورش- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.34.9

  tick  شناسایی ویژگی‏های موثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش‌آموزان با استفاده از تکنیک‏های داده‏کاوی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.132.7

  tick  شیوع اختلالات رفتاری برونی سازی شده دردانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.349.4

  tick  شیوع‏ اختلالات درونی‏سازی‏شده (اضطراب / افسردگی) در دانش‏آموزان با اختلالات یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.268.3

  tick  طراحی ساختار فیزیکی مدرسه بر اساس هوش‏های چندگانه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.113.8

  tick  عوامل تاثیرگذار برفریبکاری تحصیلی وپیامدهای آن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.242.7

  tick  عوامل توانمندسازی معلمان در فرآیند یادگیری- یاددهی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.334.9

  tick  فضای مجازی و آسیب‏های فردی ناشی از آن بر دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.300.5

  tick  کاربرد بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.451.6

  tick  کاربرد بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.452.7

  tick  کاربست رویکرد یادگیری مشارکتی در محیط واقعی و مجازی به‌منظور ارتقا نشاط و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.91.6

  tick  کرونا و آموزش مجازی: نقاط قوت، ضعف و چالش‏ها- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.175.0

  tick  کرونا و فضای مجازی، فرصت‏ها و چالش‏ها- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.33.8

  tick  کرونا وآموزش مجازی، آسیب‏ها، تهدیدها و فرصت‏ها با رویکرد آموزشی _ اسلامی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.167.2

  tick  کسب بینش عمیق از زمینه‏ها و آسیب‏های روان شناختی دختران دارای روابط دانشگاه آزاد اسلامی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.365.0

  tick  مدرسه در نگاه پائولو فریره نظریه پرداز آموزش‏وپرورش انتقادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.49.4

  tick  مدل ساختاری خودکارآمدی ریاضی بر اساس ارتباط با معلم به واسطه رفتارهای کمک طلبی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.61.6

  tick  مدل علی رابطه ترس از آلودگی مادر با اختلالات رفتاری و سلامت روان دانش‏آموزان در زمان بحران کرونا: با در نظر گرفتن نقش واسطه‏ای منبع کنترل سلامت و ارزیابی سلامت مادران- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.197.2

  tick  مدل معادلات ساختاری افسردگی بر اساس روابط موضوعی و مکانیسم‏های دفاعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.138.3

  tick  مدل های تعامل آموزشی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.146.1

  tick  مرور مطالعات انجام شده در زمینه‏ی کارکردهای اجرایی دانش‏آموزان ناتوان یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.438.3

  tick  مروری بر خلاقیت هیجانی در تعلیم و تربیت، چگونگی ایجاد آن در کودکان و رابطه آن با هوش هیجانی، نیاز به ساختار، تفکر قطعی نگر و تفکر انتقادی (مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.15.0

  tick  مروری بر رشد معنوی در تعلیم و تربیت و چگونگی ایجاد آن در کودکان (مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.59.4

  tick  مروری بر روش‏ها و مداخلات ارتقای مهارت حل مسئله ریاضی در دانش‌آموزان با اختلال ریاضی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.47.2

  tick  مروری بر کاربردها و اثربخشی نظریه انتخاب و واقعیت‏درمانی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.316.1

  tick  مروری بر نقش اضطراب بر اعتماد به نفس دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.257.2

  tick  مروری بر پژوهش‏های انجام شده در خصوص نقش خودکارآمدی تحصیلی در موفقیت‏های تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.357.2

  tick  مزیت‏های مشاوره برخط: یک مطالعه مقدماتی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.239.4

  tick  مسائل و مشکلات مدرسه از منظر دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.51.6

  tick  مشکلات پردازش حسی و ارتباط آن با مشکلات رفتاری و یادگیری کودکان در خانه و مدرسه ارزیابی جدید برای مداخله‏ی دقیق- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.267.2

  tick  مطالعه سبک‏های اسنادی و افسردگی در دانش‌آموزان؛ ارائه راهکارهایی برای بهبود- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.117.2

  tick  مطالعه ظرفیت کتاب صوتی در روان‌شناسی مثبت گرا (مطالعه موردی: قصه گویی)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.273.8

  tick  مقایسه اثر بازسازی شناختی، حساسیت زدایی منظم و ترکیبی بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر اضطراب و وابستگی دانش‌آموزان به ابزارهای دیجیتالی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.129.4

  tick  مقایسه اثربخشی تدریس ریاضی با استفاده از بازی با تدریس سنتی ریاضی بر مشغولیت تحصیلی، خودکارآمدی ریاضی و توانایی‏های شناختی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.165.0

  tick  مقایسه اثربخشی مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مداخلات شناختی – انگیزشی بر رضایت تحصیلی، انگیزش تحصیلی و خودکار آمدی تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.148.3

  tick  مقایسه اختلالات اضطرابی در دانش‌آموزان دارای معلولیت حرکتی، با مشکلات شنوایی و دانش‌آموزان عادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.433.8

  tick  مقایسه انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانش‏آموزان تیزهوش و عادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.13.8

  tick  مقایسه باورهای غیرمنطقی و شادکامی در دانش‌آموزان تیزهوش با عادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.219.4

  tick  مقایسه بیانگری هیجانی، اجتناب شناختی و مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با و بدون مشکلات یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.169.4

  tick  مقایسه تاب آوری تحصیلی و سلامت روانی دانش‌آموزان تیزهوش با دانش‌آموزان عادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.315.0

  tick  مقایسه تاب‏آوری، مسئولیت‏پذیری و شادکامی بین مادران با کودک اوتیسیک و بدون کودک اوتیستیک- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.195.0

  tick  مقایسه تاثیر آموزش به روش قصه گویی و روش بازی بر بروز خلاقیت در کودکان پیش دبستانی از نگاه مربیان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.292.7

  tick  مقایسه تفکر انتقادی و خودپنداره در دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.125.0

  tick  مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکانِ ناتوانی یادگیری ویژه، طیف اوتیسم و عادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.225.0

  tick  مقایسه خودکارآمدی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانش‌آموزان دختر با عاطفه مثبت و منفی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.151.6

  tick  مقایسه خودنظم بخشی، ویژگی‌های شخصیتی، و کارکرد خانواده در دانش‌آموزان دختر تیزهوش، با هوش متوسط- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.73.8

  tick  مقایسه روابط والد-کودک در مادران دانش‌آموزان با اختلال طیف اتیسم و عادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.352.7

  tick  مقایسه سازگاری اجتماعی دختران و پسران در ارتباط با درس تربیت بدنی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.222.7

  tick  مقایسه سبک‏های دلبستگی در کودکان مبتلا به اختلال سلوک، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و کودکان عادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.429.4

  tick  مقایسه سرعت و مهارت‏ بازشناسی هیجانی در کودکان پایه اول دبستان با و بدون تجربه پیش‏دبستانی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.402.7

  tick  مقایسه عزت نفس، شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان بینا و نابینا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.66.1

  tick  مقایسه یادگیری خودراهبر و یادگیری خودراهبر الکترونیکی در دانش‏آموزان مدارس هوشمند و عادی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.320.5

  tick  مقایسه‏ی استانداردهای‏ آموزشی مراکز آموزشی جه- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.346.1

  tick  مقایسه‏ی سبک‏های فرزندپروری والدین کودکان عادی و زورگو- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.1.6

  tick  مولفه‏های ارزشی اثرگذار بر قضاوت اخلاقی کودکان دبستان و مقایسه با مراحل رشد اخلاقی کلبرگ: یک مطالعه پدیدارشناسی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.11.6

  tick  میزان علاقه دانش‌آموزان دختر به آموزش مجازی دوران کرونا و نقش عوامل خانوادگی بر آن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.465.0

  tick  میزان مشاهده همسرآزاری توسط دختران در دوران کرونا و رابطه آن با بی ثباتی هیجانی آنان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.471.6

  tick  نبررسی رابطه کنترل تکانه با حل مسئله‏ریاضی و درک مطلب خواندن- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.460.5

  tick  نظریه یادگیری سازنده گرایی در آموزش و کاربرد آن برای معلمان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.298.3

  tick  نقد وبررسی کتاب‏های علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه از منظر شهروند جهانی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.247.2

  tick  نقش آموزش تعاملی در ارتقاء سطح یادگیری و سلامت روانی کودکان (با تمرکز بر ادراک بدنمند)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.396.1

  tick  نقش اضطراب وجودی و خود‏ناتوان‏سازی تحصیلی در پیش‏بینی اضطراب جدایی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.359.4

  tick  نقش انواع روش‏های بازی درمانی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.214.9

  tick  نقش انگیزش درونی در پیش بینی خودارزشمندی و شایستگی ادراک شده و کیفیت زندگی تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.139.4

  tick  نقش بهزیستی روان شناختی و نگرش مذهبی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت ‏دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.275.0

  tick  نقش تعدیل گری بهزیستی معنوی بین کمال گرایی اخلاقی و سازگاری روان‌شناختی در دختران تیزهوشS- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.450.5

  tick  نقش راهبردهای مثبت و منفی نظم بخشی هیجان و کارکرد عصب شناختی انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی خودارزشمندی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.328.3

  tick  نقش سبک‏های فرزندپروری در پیش‏بینی بیزاری دانش‏آموزان در مدارس دولتی و غیر انتفاعی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.162.7

  tick  نقش طراحی داخلی فضای آموزشی در ارتقاء سلامت روان دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.383.8

  tick  نقش فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی در پیش بینی قابلیت‏های چابکی سازمانی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.204.9

  tick  نقش مداخلات عصب- روان‌شناختی رایانه محور در توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه (یک مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.202.7

  tick  نقش مداخلات مبتنی بر انسجام حسی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارسا خوان (یک مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.6.1

  tick  نقش مولفه‏های ادراک از محیط کلاس (علاقه، انتخاب، چالش و لذّت) در پیش‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.212.7

  tick  نقش مولفه‏های حافظه فعال در حل مسئله ریاضی کودکان دارای ناتوانی یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.368.3

  tick  نقش میانجی عملکرد خانواده در رابطه با اعتیاد به بازی‏های ‌رایانه‌ای و ویدئویی و پرخاشگری دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.100.5

  tick  نقش هوش هیجانی و حرمت به خود در رابطه با گرایش به مواد مخدر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.223.8

  tick  نقش هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی بر یادگیری دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.140.5

  tick  نقش واسطه‏ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک شایستگی و تاب آوری تحصیلی دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.118.3

  tick  نقش واسطه‏ای طرحواره سازش نایافته اولیه حوزه بریدگی و طرد در رابطه بین دلبستگی و احساس تنهایی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.163.8

  tick  نقش پیش‌بینی کننده معنویت در فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.281.6

  tick  نقش چند رسانه‌ای‏ها در آموزش دانش‌آموزان کم توان ذهنی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.115.0

  tick  نقص در توجه انتخابی دانش‏آموزان با اختلال خواندن (یک مطالعه‏ی مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.28.3

  tick  نگاهی به پدیده‏ی شاگرد اولی در مدارس و فقدان رویکرد آموزش مشارکتی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.48.3

  tick  نگاهی تطبیقی بر مدیریت و سیاست‏گذاری استعدادهای برتر در چندین کشور- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.468.3

  tick  نگرانی‏های مادران دانش‌آموزان درمورد آموزش مجازی در دوران همه‌گیری کرونا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.384.9

  tick  هم افزایی معلمان، گامی بلند در به‏سازی آموزش- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.439.4

  tick  واقعیت افزوده: فناوری در خدمت آموزش و یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.235.0

  tick  واقعیت افزوده، آموزشی موثر در مدارس (یک مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.215.0

  tick  واکاوی ادراک دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول از مشکلات آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا: مطالعه موردی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.112.7

  tick  ویژگی‏های مدرسه دوست داشتنی از دیدگاه دانش‏آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.12.7

  tick  یک کارآزمایی کنترل‏شده تصادفی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.119.4

  tick  پیامدهای تجربه زیسته دختران دارای روابط آسیب زا- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.373.8

  tick  پیش بینی اضطراب آزمون بر مبنای کمال گرایی و سبک‏های یادگیری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.193.8

  tick  پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس سبک‏های فرزند پروری و پایگاه هویت تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.270.5

  tick  پیش بینی تاب آوری دانش‌آموزان بر اساس آگاهی فراشناختی و موفقیت تحصیلی یا ورزشی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.226.1

  tick  پیش بینی تعلق به مدرسه بر اساس تعلل ورزی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.218.3

  tick  پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس باورهای غیرمنطقی و حساسیت اضطرابی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.209.4

  tick  پیش بینی حافظه فعال بر اساس توجه انتخابی و آگاهی فرا شناختی در کودکان نارسا خوان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.278.3

  tick  پیش بینی خودتاب‏ آوری دبیران شفا یافته از ویروس کرونا بر اساس دلبستگی به خدا، سلامت عمومی و ادراک بیماری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.417.2

  tick  پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ادراک از جو مدرسه و یادگیری خود راهبر در دانش‌آموزان تیزهوش- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.446.1

  tick  پیش بینی سازگاری هیجانی بر اساس سبک‏های تفکر و باورهای فراشناختی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.324.9

  tick  پیش بینی سبک‏های رهبری بر اساس موٌلفه های هوش معنوی در مدیران مدارس- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.20.5

  tick  پیش بینی کمک طلبی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.271.6

  tick  پیش بینی مهارت‌های اجتماعی دانش‏آموزان بر اساس سواد رسانه‌ای و تحول مثبت نوجوانی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.221.6

  tick  پیش بینی مهارت‌های خود نظم دهی خشم بر اساس خوش بینی با نقش واسطه‏ای خود تنظیمی در دانش‌آموزان پرخاشگر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.321.6

  tick  پیش بینی و شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش‌آموزان با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.232.7

  tick  پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‏های تفکر و رویکردهای یادگیری در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.102.7

  tick  پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس تحمل ناکامی و سبک‏های تفکر در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.386.1

  tick  پیش‏بینی آمادگی یادگیری الکترونیکی بر اساس خودکارآمدی، تعامل معلم- دانش‏آموز و خودنظم‏دهی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.83.8

  tick  پیش‏بینی خلاقیت دانش‏آموزان بر اساس هوش هیجانی، هوش موفق و هوش معنوی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.449.4

  tick  پیش‏بینی خودپنداره جنسی بر اساس تصویر بدنی و ویژگی‏های شخصیتی در نوجوانان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.293.8

  tick  پیش‏بینی شادکامی دانش‌آموزان دختر بر اساس سبک‏های دلبستگی و سیستم‏های مغزی-رفتاری- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.46.1

  tick  پیش‏بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه شغلی آنان- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.255.0

  tick  پیش‏بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و کمال‏گرایی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.353.8

  tick  پیش‏بینی نشخوارفکری بر اساس طرح واره های ناسازگاراولیه و بلوغ عاطفی در دانش‌آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.67.2

  tick  پیش‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‏آموزان بر اساس مولفه‏های خوش‏بینی تحصیلی (احساس هویت نسبت به مدرسه، اعتماد به معلّمان و تاکید تحصیلی)- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.244.9

  tick  پیوند با مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‏ای انگیزه پیشرفت- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.431.6

  tick  چالش‏ها و فرصت‏های سنجش در محیط یادگیری مجازی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.367.2

  tick  چالش‏های فرزندپروری و نگاهی نو و آگاهانه به تربیت اسلامی و شیوه مناسب فرزندپروری با توجه به ویژگی فضای مجازی در دوران معاصر- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.261.6

  tick  چالش‏های هوش و عدالت آموزشی در انواع مدارس- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.186.1

  tick  چرا ریاضیات شکل نمی‏گیرد؟ بررسی محاسبه پریشی از دیدگاه ذهن جسمانی- DOR:20.1001.2.9920078642.1399.6.1.309.4
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved