>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش بین المللی هزاره خیام   
سال:1399 - دوره:6 - همایش بین المللی هزاره خیام - کد همایش: 99210-64298


  tick  اقبال حکیم عمر خیام در سرزمین ایتالیک‌ها- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.4.8

  tick  اکنونِ خیامی در چشم‌انداز صورت‌های امروزی اکنون‌گرایی - صفحه:227-233- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.44.8

  tick  بازسازی پیوستگیِ متن در ترجمۀ منظوم رباعی های خیام به عربی (با نمونه-هایی از ترجمۀ طالب الحیدری)- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.18.2

  tick  بررسی جایگاه خیام و خیام پژوهی در چین- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.16.0

  tick  بررسی و تحلیل رباعیات حکیم عمر خیام (با‌توجه‌به رویکرد رابرت گریوز در ترجمه رباعیات) - صفحه:77-83- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.43.7

  tick  تاثیر فلسفه رواقیان بر نظام فکری خیام به‌استناد اشعار او- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.50.4

  tick  تاثیرپذیری‌ایرج‌زبردست‌از‌عمر‌خیام - صفحه:2821-289- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.14.8

  tick  تاملی ‌در ‌نسبت‌ میان ‌حکیم‌ عمرخیام ‌با‌ شیخ‌الرئیس ‌ابو علی‌ سینا - صفحه:323-331- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.34.8

  tick  تبیین برخی ویژگی های حکمی؛ زیبایی‌شناسانه و اجتماعی رباعی‏های خیام- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.19.3

  tick  تحلیل جهان‌پردازی روایتِ رباعی‌های حکیم عمر خیام از دیدگاه دیوید هرمن- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.48.2

  tick  تحلیل شناخت خیام با برگردان اشعارش- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.32.6

  tick  ترجمه‌های عربی رباعیات خیام و چالش‌های آن - صفحه:203-'207- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.33.7

  tick  تفسیری روانکاوانه از مضمون لذت-گرایی در رباعیات خیام - صفحه:97-103- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.2.6

  tick  حیرت و لاادری‌گری خیّام نیشابوری نسبت به درک حقیقت آفرینش- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.22.6

  tick  خیام هندوستان هری ونش راوبچن- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.11.5

  tick  خیام و شرق‏شناسان روس- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.15.9

  tick  خیام، کیارستمی، شاعران زمین - صفحه:331-339- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.35.9

  tick  خیام‌خوانی آینۀ حال‌و‌هوای اگزیستانسیال (وجودی) در بوشهر- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.45.9

  tick  دخل و تصرف فیتزجرالد در ترجمه انگلیسی رباعیات خیام - صفحه:197-203- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.30.4

  tick  در جست‌وجوی خوشی در رباعیات خیام - صفحه:61-69- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.37.1

  tick  درک‌ناشدن حکمت رباعیات عمر خیام در ترجمه آن به زبان روسی - صفحه:233-239- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.47.1

  tick  درنگی در عرفان خیام- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.7.1

  tick  دستاوردهای علمی خیام نیشابورینابغه ریاضی و‌رباعی در‌سپهر‌تمدن‌اسلامی - صفحه:252-259- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.5.9

  tick  دلهرۀ شر و شخصیت دووجهی خیام- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.25.9

  tick  دیگریِ گفتمانی در رباعی های خیام نیشابوری - صفحه:213-221- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.39.3

  tick  راز محبوبیت عمر خیام - صفحه:339-343- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.40.4

  tick  رازها و سکوت‌های خیام- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.10.4

  tick  رباعیات خیام و‌کتاب‌عشق‌خوب‌آرثیپرسته دایتا:‌ادبیات سرگرمی - صفحه:259-266- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.6.0

  tick  رباعیات خیام، تجلی هنر دیونیزوسی- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.41.5

  tick  رباعیّات خیّام در انگلستان از آغاز تا عصر ویکتوریا - صفحه:84-89- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.46.0

  tick  رمانس ترجمه و نقد؛ پیشینۀ نخستین ترجمه های رباعیات خیام به انگلیسی و نقد آن‌ها تا امروز- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.8.2

  tick  زمانه خیام و تاثیر آن بر اشعار او - صفحه:137-143- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.13.7

  tick  سه یار دبستانی: افسانه یا واقعیت؟- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.49.3

  tick  سیر حرکت اندیشه‌های فلسفی در رباعیات خیام- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.21.5

  tick  فضای هنری عصر خیام: با نگاهی به هنر چهره نگاری زنان بر روی ظروف سفالین دورة سلجوقی - صفحه:207-213- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.38.2

  tick  مروری بر ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان ژاپنیبا محوریت بررسی رویکردهای مترجمان در ترجمه اشعار منظوم - صفحه:239-247- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.51.5

  tick  مضامین مشترک‌در‌شعر‌خیّام نیشابوری و ‌لی بای»مطالعه‌تطبیقی‌ادبیات‌ایران‌و‌چین« - صفحه:266-274- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.9.3

  tick  مطالعات عمر خیام در ادبیات بنگالی- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.1.5

  tick  مطالعات عمر خیام در ترکیه - صفحه:221-227- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.42.6

  tick  مقایسه‌دیدگاه‌خیام‌و‌موالنا‌در‌فلسفه‌آفرینش،‌مرگ‌و‌زندگی - صفحه:274-281- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.12.6

  tick  مقایسۀ‌مفهوم‌بدبینی‌در‌رباعیات‌عمر‌خیام‌و‌عظمیزاده‌حالتی - صفحه:295-301- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.20.4

  tick  منظومۀ‌فکری‌خیام‌در ترازِ نقد - صفحه:317-323- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.31.5

  tick  نخبهکشی‌در‌جهان‌کافکایی؛‌روایت‌تامر‌از‌خیام - صفحه:289-295- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.17.1

  tick  نوروزنامه خیام نیشابوری - صفحه:183-189- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.26.0

  tick  نگاهی به اندیشه‌های فلسفی خیام در آیینۀ رباعیات - صفحه:189-197- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.29.3

  tick  نگرشی بر ستایش خیام در اشعار شاعران سدۀ نوزدهم و بیستم روسیه- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.24.8

  tick  پند‌و‌اندرز‌در‌شعر‌عمر‌خیام‌و‌ابو‌العالء‌معری - صفحه:309-317- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.27.1

  tick  چالش ترجمه‌پذیری رباعیات خیام به زبان آلمانی- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.36.0

  tick  چهارده رباعی خیام- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.28.2

  tick  چهرۀ‌خیام‌در‌بنگالدش - صفحه:301-309- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.23.7

  tick  گذری بر ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان روسی - صفحه:247-252- DOR:20.1001.2.9921064298.1399.1.1.3.7
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved