>
Fa   |   Ar   |   En
   فلسفه آموزش مجازی   
سال:1400 - دوره:11 - فلسفه آموزش مجازی - کد همایش: 00210-87354


  tick  آسیب شناسی رعایت اصول اخلاقی در ارزیابی تحصیلی مجازی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی استان لرستان - صفحه:0-0

  tick  آموزش مجازی در سایه چالشهای هویتی ایران معاصر - صفحه:0-0

  tick  آموزش مجازی و نظریه تربیتی کانت - صفحه:0-0

  tick  آموزش مجازی؛ فرصت ها و چالش ها با تاکید بر آموزه های شناختی - صفحه:0-0

  tick  آموزش مجازی؛ مزایا و چالش های آن - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی کیفیت نرم ‏افزار ادوبی کانکت بر اساس استاندارد Iso 9126 و تاثیر آن بر رضایت کارکنان از آموزش الکترونیکی - صفحه:0-0

  tick  بایسته های آموزش مجازی از منظر پراگماتیسم - صفحه:0-0

  tick  بررسی آرای آندرو فینبرگ در باب مسائل تکنولوژی - صفحه:0-0

  tick  بررسی آسیب ها و چالش های آموزش مجازی دوره ابتدایی در دوران پاندمی کرونا از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد: یک پژوهش نظریه مبنایی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تجربه زیسته معلمان از آموزش مجازی در وضعیت کرونایی (مورد مطالعه: آموزش وپرورش ناحیه دو زنجان) - صفحه:0-0

  tick  بررسی تحلیلی مفهوم «تعامل» در یادگیری مجازی و یادگیری چهره به چهره با نگاهی به فلسفه آموزش مجازی و حضوری - صفحه:0-0

  tick  بررسی مولفه های موثر بر آموزش در فضای مجازی - صفحه:0-0

  tick  بررسی میزان درگیرسازی دانشجویان در یادگیری آنلاین - صفحه:0-0

  tick  بهره‌گیری از رویکرد تلفیقی یاددهی- یادگیری با هدف ارتقا اثربخشی آموزش مجازی در مدارس ابتدایی و متوسطه - صفحه:0-0

  tick  بهزیستی دیجیتال و بایسته های آن : نقدی بر گفتمان حاکم بر بهزیستی کودکان در فضای مجازی - صفحه:0-0

  tick  تبیین نقش عناصر طراحی آموزش الکترونیکی در چابکی یادگیری کارکنان سازمان ها - صفحه:0-0

  tick  تحلیل از بیگانگی به مثابه هدف تربیت در فضای مجازی از خود پیروی تا خود حکومت مندی - صفحه:0-0

  tick  تحلیل و تبیین ضرورت آموزش مجازی - صفحه:0-0

  tick  تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت گرایش فلسفه تربیت و فضای مجازی - صفحه:0-0

  tick  تعالی منش مجازی و خرد سایبری: راهبردی برای کاربران فضیلت‌مند در بهره‌وری از فضای مجازی - صفحه:0-0

  tick  تنگناهای آموزش مجازی در نسبت با نظام نامه اخلاقِ آموزش - صفحه:0-0

  tick  تنگناهای اخلاقی آموزش مجازی در آموزش عالی و ارائه کدهای اخلاقی با تاکید بر دوره های موک - صفحه:0-0

  tick  دستاوردهای آموزش مجازی در نظام آموزش عالی: یک مطالعه پدیدارشناختی - صفحه:0-0

  tick  دوران پسا کرونا و نظام آموزشی: اولویت‌ها و راهبردهای لازم برای مواجهه با دوران پسا کرونا - صفحه:0-0

  tick  دوگانه عاملیت انسان و فناوری و پیامدهای آن در تربیت اخلاقی - صفحه:0-0

  tick  سیمای فناوری در فلسفه تربیتی نولیبرالیسم: مواجهه‌ای انتقادی - صفحه:0-0

  tick  شکاف دیجیتال و چالش های آن در آموزش مجازی - صفحه:0-0

  tick  شناسایی عوامل مرتبط با اجرای موثر آموزش مجازی - صفحه:0-0

  tick  شناسایی مشکلات آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا - صفحه:0-0

  tick  شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی در آموزش و پرورش ایران براساس مطالعات انجام شده در دهه 90 - صفحه:0-0

  tick  فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی در نظام آموزش‌وپرورش با تاکید بر دوران کرونا - صفحه:0-0

  tick  فلسفه یادگیری ترکیبی: افزایش عاملیت یادگیرنده در نظام‌های تربیتی آینده - صفحه:0-0

  tick  ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیرمبتنی بر آراء دلوز درسیاستگذاری یادگیری الکترونیکی - صفحه:0-0

  tick  مطالعه تجربه زیسته اساتید از چالش های آموزش مجازی - صفحه:0-0

  tick  مغز اجتماعی در یادگیری ریاضیات: چرخه ای بین یافته های علوم اعصاب شناختی-اجتماعی و تجربه زیسته آموزش مجازی ریاضیات - صفحه:0-0

  tick  نقد آموزش مجازی بر اساس استعاره‌ی بازیگر و تماشاگر - صفحه:0-0

  tick  نقد آموزش مجازی بر اساس یادگیری اگزیستانسیال جارویس - صفحه:0-0

  tick  نقد آموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری - صفحه:0-0

  tick  نقد اموزش مجازی در مقایسه با اموزش حضوری - صفحه:0-0

  tick  نقدی فلسفی بر الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی (برای نظام برنامه‌ریزی درسی جمهوری اسلامی ایران) - صفحه:0-0

  tick  واکاوی چالش ها و فرصت های آموزش مجازی در سیتم آموزشی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان شهریار در دوران بحران کوید 19؛ یک مطالعه کیفی - صفحه:0-0

  tick  واکاوی آموزش مجازی از منظر انتخابگری متربیان - صفحه:0-0

  tick  پدیدارشناسی معلم در پداگوژی مجازی - صفحه:0-0

  tick  چالش فضای مجازی :چرخش های فناورانه در تربیت - صفحه:0-0

  tick  چالش های آموزش عالی مربوط به آموزش الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه در طول شیوع Covid-19 - صفحه:0-0

  tick  چشم‌انداز آموزش مجازی از منظر فلسفه اطلاعات فلوریدی - صفحه:0-0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved