>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش و توسعه سرمایه انسانی   
سال:1398 - دوره:7 - هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی - کد همایش: 98191-50739


  tick  Cipptoo: مدل ایرانی ارزیابی اثربخشی فرصت های یادگیری و توسعه - صفحه:1-11

  tick  «استارت‌آپ‌های آموزشی» در خدمت توسعه کسب و کار یادگیری فن‌آورانه - صفحه:1-8

  tick  آسیب شناسی توسعه منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران براساس استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی - صفحه:1-24

  tick  آموزش آینده نگر: حرکت از طراحی به سمت ارزیابی آموزش - صفحه:1-12

  tick  آموزش الکترونیکی در سازمان - صفحه:1-10

  tick  آموزش ترکیبی، رویکردی نوین در آموزش درجهت نیازهای یادگیری هزاره سوم - صفحه:1-9

  tick  ارائه مدل خلق ظرفیت‌های نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران(راهکاری برای توسعه) - صفحه:1-23

  tick  ارائه یک تئوری برای بکارگیری فناوری بلاکچین در آموزش و یادگیری سازمانی - صفحه:1-19

  tick  ارزیابی اثربخشی دوره های الکترونیکی سال 1397 شهرداری مشهد براساس مدل کرک پاتریک در سطح واکنش - صفحه:1-14

  tick  استراتژی توسعه فرهنگ یادگیری و توسعه سرمایه انسانی در سازمان ها (آموزش،یادگیری و توسعه سرمایه انسانی ضرورتی استراتژیک) - صفحه:1-11

  tick  استفاده از فنون و ابزارهای «مربیگری» در توانمندسازی رهبری (تجربه شده) - صفحه:1-11

  tick  امکان سنجی فنی و مدیریتی برای بهره برداری از فناوریهای نوین آموزش و یادگیری در سازمانها - صفحه:1-13

  tick  اولویت بندی دوره های آموزشی با مدل تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی و Electre(مطالعه موردی شرکت تولید شیر آلات صنعتی اصفهان) - صفحه:1-11

  tick  بررسی اثر آموزش های الکترونیکی در حوزه منابع انسانی و توسعه آن - صفحه:1-7

  tick  بررسی تاثیر استفاده از مدل تیمسازی بلبین در عملکرد شرکتهای فناور - صفحه:1-21

  tick  بررسی تاثیر شیوه‌های مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی اثربخشی مدیریت دانش(مطالعه موردی شهرداری مشهد ) - صفحه:1-22

  tick  بررسی تاثیر مهارتهای قضاوتمحور مدیران بر بهبود عملکرد شرکتهای فناور - صفحه:1-21

  tick  بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر مدیریت دانش در شهرداری منطقه 12 مشهد - صفحه:1-28

  tick  بررسی رابطه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و نوآوری شغلی در شهردای مشهد - صفحه:1-13

  tick  بررسی رابطه ی صلاحیت های حرفه ای با رضایت شغلی کارشناسان پژوهش (مطالعه موردی دانشگاه تهران) - صفحه:1-17

  tick  بررسی عوامل موثر بر انتقال یادگیری دوره های آموزشی در سازمان های خدماتی کشور - صفحه:1-23

  tick  بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی معلمان در اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین - صفحه:1-12

  tick  بررسی کاربرد نظامهای پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در بهسازی عملکرد معلمان: یک مرور نظام مند - صفحه:1-16

  tick  بررسی نقش نرم افزارهای نوین آموزشی بر فرآیند یادگیری و یادداری - صفحه:1-15

  tick  بررسی وضعیت برنامه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان‌های برتر ایران از منظر آموزش و توسعه استراتژیک - صفحه:1-17

  tick  بررسی وضعیت شایستگی های کارشناسان آموزش دانشگاه شهید بهشتی - صفحه:1-14

  tick  تاثیر آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات بانکی با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: بانک ملی) - صفحه:1-25

  tick  تاثیر آموزش‌های کوتاه مدت بر یادگیری پرسنل پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد - صفحه:1-149

  tick  تاثیر کلاس یادگیری معکوس بر توسعه حرفه ای آموزگاران - صفحه:1-10

  tick  توصیف و تحلیلی برجایگاه آموزش و توسعه منابع انسانی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور - صفحه:1-14

  tick  جلوگیری از پیری زودرس آموزشی از طریق بررسی پارامترهای موثر بر موفقیت آموزشی کارکنان - صفحه:1-16

  tick  دانشگاه معکوس ایران جهانی و جهان ایرانی (گذاراز پارادایم دانشگاه معمول به دانشگاه معکوس) - صفحه:1-30

  tick  دوین ابزار آسیبشناسی نظام آموزش و توسعه منابع انسانی با رویکرد مدل تعالی آموزش و توسعه - صفحه:1-31

  tick  روش های جدید آموزش کارکنان سازمان - صفحه:1-15

  tick  سنجش اثربخشی دوره های آموزشی در شرکت فولاد خوزستان - صفحه:1-14

  tick  شبیه‌ساز آموزشی در امر جانشین‌پروری (با رویکرد فرصت‌ برابر جنسیتی و سنی در سازمان‌ها) - صفحه:1-9

  tick  شناسایی ابعاد پداگوژیکی بکارگیری ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه‌ای منابع انسانی آموزش عالی و مداوم - صفحه:1-16

  tick  شناسایی زیرساختهای بهره برداری از فناوری های نوین یادگیری در شهرداری مشهد - صفحه:1-21

  tick  شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های توسعه شایستگی های مدیریتی مدیران صنعت خودروسازی ایران - صفحه:1-12

  tick  شناسایی پیشایندهای فردی موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی - صفحه:1-18

  tick  شناسایی چالش ها و موانع مرتبط با بستر سازمانی در بهره برداری موفق از فن آوری کانون توسعه ای - صفحه:1-28

  tick  شناسایی چالش ها و موانع مرتبط با بستر سازمانی در بهره برداری موفق از فن آوری کانون توسعه ای - صفحه:1-21

  tick  ضرورت توجه به مدل های شایستگی در ابزارهای آموزش و توسعه مدیران سازمان ها - صفحه:1-17

  tick  ضرورت و اهمیت استقرار فرصت های یادگیری درشهرداری تهران - صفحه:1-15

  tick  طراحی و تدوین گواهینامه صلاحیت حرفه ای برای مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی ایران - صفحه:1-36

  tick  طراحی و کاربست سامانه هوشمند پیشنهاد فرصت‌های یادگیری در سازمان‌ها و صنایع (Isolo) - صفحه:1-12

  tick  فرا تحلیلی بر پژوهش‌ های مرتبط با نظام یادگیری الکترونیکی در سازمان های ایرانی - صفحه:1-25

  tick  فناوری های مبتنی بر یادگیری الکترونیکی فرصتی برای آموزش و یادگیری سازمانی - صفحه:1-17

  tick  فناوری های نوین آموزش و یادگیری با محوریت اینترنت اشیا و بررسی آموزش مجازی در صنعت نفت ایران - صفحه:1-26

  tick  کارآفرینی در آموزش - صفحه:1-61

  tick  مدل یابی رابطه یادگیری کارکنان بر تسهیم دانش با نقش میانجی رضایت شغلی مورد مطالعه:( مدیران زن مدارس ناحیه 3 آموزش و پرورش مشهد) - صفحه:1-13

  tick  مدل‌یابی رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی با مدیریت دانش با نقش میانجی مشارکت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت عالیس مشهد) - صفحه:1-19

  tick  مدیریت منابع انسانی در عصر کلان داده‌ها - صفحه:1-14

  tick  مهارت‌آموزی، توسعه سرمایه انسانی و اشتغال - صفحه:1-18

  tick  نقش آموزش در ارتقای بهره وری و انگیزش منابع انسانی سازمانها (مورد مطالعه: شهرداری تهران) - صفحه:1-19

  tick  نقش فناوری اطلاعات (It) در دانشگاه ها - صفحه:1-10

  tick  نقش فناوری در روش یادگیری مبتنی بر شایستگی(Cbt) - صفحه:1-27

  tick  نیازآفرینی؛رهیافتی نو در ارتباط صنعت با دانشگاه - صفحه:1-10

  tick  واکاوی فراگرد بازتولید فرهنگ یادگیری در جامعه و سازمان ایرانی با تکیه بر آموزه های دانش ممتیک مطالعه موردی: نشانه هایی از زبانزدهای پس ران - صفحه:1-17

  tick  واکاوی چالش های بکارگیری یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات با رویکرد (Ism)(مورد مطالعه شهرداری مشهد)

  tick  ویدیوی تعاملی، ابزاری نوین برای ارائه آموزش الکترونیکی اثربخش - صفحه:1-14

  tick  یادگیری پدیده محور؛ رویکردی متفاوت در توسعه آموزش و فرآیند یاددهی/ یادگیری - صفحه:1-21

  tick  چالش ها و الزامات امنیتی اینترنت اشیا در مراقبت های بهداشتی - صفحه:1-18

  tick  چالش ها و تجارب بهره برداری از فناوری های یادگیری - صفحه:1-13

  tick  گذار ازکانون‌های ارزیابی به کانون‌های توسعه منابع انسانی در ایران با استفاده از هوش مصنوعی - صفحه:1-9
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved