>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی   
سال:1399 - دوره:1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753


  tick  « ابَردولت» در جهان پساکرونا- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.52.1

  tick  آثار ملی، و جهانی الحاق جمهوری اسلامی ایران به گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.10.9

  tick  آموزش و جهانی شدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.28.7

  tick  امنیت ملی و محلی، محیط‌زیست و توسعه پایدار منطقه‌ای- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.3.2

  tick  انسان تک ساحتی در عرصه جهانی شدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.2.1

  tick  بازنمایی بدن زنان ایرانی در یک گذر تاریخی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.17.6

  tick  بازی های رایانه ای در عصر جهانی شدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.39.8

  tick  بررسی اثرات توانمندی های اقتصادی - اجتماعی برمهاجرت روستائیان- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.45.4

  tick  بررسی تاثیر جهانی شدن بر اختلال هویت جنسی در ایران- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.20.9

  tick  بررسی تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر هویت ملی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.18.7

  tick  بررسی تاثیرات جهانی شدن ارتباطات بر امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.31.0

  tick  بررسی تاثیرات جهانی شدن بر منظر و فضاهای شهری- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.35.4

  tick  بررسی جامعه شناختی آسیب شناسی تاثیرات بانوان جهادگر در اردوی جهادی بر بانوان روستایی (مطالعه موردی: بانوان 45 - 15 ساله روستای جهانآباد بروجرد)- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.55.4

  tick  بررسی رابطه بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی نوین(اینترنت ، ماهواره ، شبکه‌های اجتماعی) و راهبردهای خودتنظیمی در دانشجویان پسر دانشگاه دولتی اراک- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.44.3

  tick  بررسی رابطه فضای مجازی و سبک زندگی زنان روستایی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.16.5

  tick  بررسی عوامل جهانی شدن بر الگوسازی و الگو پذیری دانش آموزان در حوزه آرایش و پوشش ظاهری (نمونه موردی : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان)- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.40.9

  tick  بررسی نقش جهانی شدن در مدیریت بدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.36.5

  tick  تاثیر جهانی شدن بر توسعه تامین مالی اسلامی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.5.4

  tick  تاثیر جهانی شدن و انقلاب رسانه ای بر هویت فرهنگی جوانان- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.38.7

  tick  تاملی جدید درباره جهانی‌شدن و محلی‌گرایی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.23.2

  tick  تاویل آیات و نقش آن در اثبات جهانی بودن قرآن کریم- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.26.5

  tick  تحلیل تفسیری برخی مولفه های امت واحده در راستای جهانی سازی از منظر قرآن کریم- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.24.3

  tick  تحلیل جامعه شناختی فرهنگ کار- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.53.2

  tick  تحول نظریه ی وابستگی در فرایند جهانی شدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.14.3

  tick  توانمندسازی زنان با رویکرد توسعه مهارتهای مشارکتی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.49.8

  tick  جامعه شناسی تحلیلی و مفهوم دموکراسی؛ زایش دموکراسی از کنش ارتباطی در حوزه عمومی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.56.5

  tick  جایگاه و موقعیت زبان فارسی و انگلیسی در فرایند جهانی شدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.22.1

  tick  جهانی سازی قرآن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.58.7

  tick  جهانی شدن از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک و تقابل با مکتب نهادی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.60.9

  tick  جهانی شدن حقوق کیفری- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.8.7

  tick  جهانی شدن و ارتباطات فرهنگی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.4.3

  tick  جهانی شدن و تحول مفهوم اطلاعات راهبردی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.32.1

  tick  جهانی شدن و جنبش های اجتماعی در ایران- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.27.6

  tick  جهانی شدن و زوال هویت های قومی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.47.6

  tick  جهانی شدن و قطبیت دینی مردم ایران در طول انقلاب اسلامی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.33.2

  tick  جهانی شدن و گسترش فقر- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.48.7

  tick  جهانی شدن وتاثیر تحریم هادراقتصاد جمهوری اسلامی ایران- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.13.2

  tick  جهانی شدن ورزش و نقش آن در ارتباطات اجتماعی و میان فرهنگی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.54.3

  tick  جهانی‌شدن، فرهنگ و هویت تاملی‌بر‌گسستها‌و پیوستگیهای هویتی‌در‌چشمانداز جهانیشدن فرهنگی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.42.1

  tick  خاص گرایی فرهنگی و تداوم بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.46.5

  tick  دو یا چندزبانگی، بومی گرایی و صلح- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.19.8

  tick  رابطه علی بین بانکداری اسلامی و رشد و توسعه اقتصادی ایران- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.7.6

  tick  رویکردی جامعه شناختی به عملکرد موسسات قرآنی و همگرایی نسلی ؛ با تاکید بر فعالیت موسسه جامعه القرآن الکریم- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.57.6

  tick  ظرفیت های قواعد فقه در جهانی شدن فقه- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.11.0

  tick  فرهنگ، هویت و جهانی شدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.43.2

  tick  نقد و بررسی آرای مستشرقان پیرامون جهان‌شمولی آیات قرآن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.29.8

  tick  نقش انقلاب اسلامی ایران در جهانی شدن تمدن اسلامی- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.34.3

  tick  نقش صکوک اسلامی در توسعه اقتصادی ایران- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.6.5

  tick  نقش پدیده ی جهانی شدن در تحول فرهنگی جامعه امروز ایران- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.21.0

  tick  نژادپرستی در جامعه بین الملل از منظر حقوق کیفری- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.9.8

  tick  نگرش اسلام به حضور اجتماعی زنان در بستر جهانی شدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.12.1

  tick  هویت زن، جهانی شدن و اسلام:- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.50.9

  tick  واکاوی شکاف نسلی در عصر جهانی شدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.59.8

  tick  واکاوی احیای تمدن نوین اسلامی در سپهر جهانی شدن- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.37.6

  tick  واکاوی عوامل موثر بر حاشیه نشینی و پیامدهای آن در ایران- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.51.0

  tick  واکاوی معانی ذهنی مردم لک زبان از هویت قومی خود- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.41.0

  tick  واکاوی نظری ارتباط بین قومیت گرایی و تعالی شهرها- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.30.9

  tick  چشم انداز جهانی و توسعه بومی: شناسایی ویژگیهای فرهنگی موثر بر فضای کسب و کار در استان لرستان- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.15.4

  tick  چگونگی بازنمایی مقاومت زنان در مواجهه با اقتدار مردسالاری در ایران- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.1.0

  tick  گفتمان جهانی سازی در بین مفسران معاصر قرآن کریم- DOR:20.1001.2.9919139753.1399.1.1.25.4
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved