>
Fa   |   Ar   |   En
   تاملی جدید درباره جهانی‌شدن و محلی‌گرایی  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.23.2
نویسنده روانشاد اعظم
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    جهانی‌شدن یکی از فرایندهای جهان معاصر است که تاثیر زیادی بر جوامع و اجتماعات محلی داشته است. این فرایند جریان چندی بعدی به همراه نیروهای از بالا و پایین است که سهم مهمی در قلمروزدایی و نزدیکی جوامع از راه بسط تعاملات و روابط انسانی داشته است. برای برخی از متفکران جریان جهانی‌شدن روند روبه‌پیشرفتی است که به جوامع محلی اجازه داده است به‌خوبی خود را با استفاده از ابزارهای جهانی‌شدن عرضه کنند و به بهترین کالاها و فناوری‌های ارزان‌قیمت دیگر دست یابند. از سوی دیگر دسته‌ای دیگر از متفکران جریان جهانی‌شدن را خیابان یک‌طرفه‌ای می ببیند که از طریق آن کشورهای غربی عناصر و اشکال فرهنگی خود را به کشورهای پیرامون عرضه می‌کنند و آنان را از درون تهی می‌کنند. بر اساس این دیدگاه جهانی‌شدن تنها یک گزافه‌گویی است و ما تنها به جهانی‌سازی و غربی شدن مواجه هستیم. سوای این دیدگاه‌ها باید گفت جوامع پیرامون یا فرهنگ‌های محلی لوحی نانوشته نیستند که بدون هیچ‌گونه رویکرد انتقادی و تاملی عناصر و اشکال فرهنگی جوامع غربی را بپذیرند. این دیدگاه سومی است که در این نوشتار دنبال شده است. بر اساس این دیدگاه جریان جهانی‌شدن فرایندی مسلم است، بدون اینکه باعث یکسان‌سازی فرهنگی شود. همچنین این جریان با عدم اطمینانی که ایجاد کرده است باعث تقویت اشکالی از فرهنگ‌های محلی و خاص گرایی شده‌اند.
کلیدواژه جهانی‌شدن ,عناصر فرهنگی ,محلی‌گرایی ,پذیرش عناصر فرهنگی جهانی
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved