>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی معانی ذهنی مردم لک زبان از هویت قومی خود  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.41.0
نویسنده جوانمرد کرم الله ,خادمیان سرکشتی مریم
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    هویت های محلی با ویژگی های فرهنگی که درهمگرایی و تعامل با آن جلوه گر شده اند سزاوار بررسی جدی هستند. دربین اقوام ساکن درایران لک ها جزءساکنان اصیل ایرانی بوده اند. . هدف از پژوهش حاضر واکاوی معانی ذهنی مردمان لک زبان از هویت قومی است. روش پژوهش به روش داده بنیاد( گرانددتئوری) انجام شده است . جامعه آماری پژوهش کلیه لک زبان شهر نوراباد که در سال 1397 ساکن ، ودر گروه سنی 60-15 ساله نمونه مورد مطالعه پژوهش بوده اند تعداد نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 29 نفر بوده است وبه روش نمونه برداری هدفمند و گردآوری داده ها از طریق داده امصاحبه عمیق بوده است. نتایج تحقیق داده ها نشان داد است که زبان به عنوان یکی ازمهم ترین و برجسته ترین مولفه های قوم لک بوده است. همچنین هویت ملی نزد آنان بیشتر از هویت قومی ارزش دارد. یافته های دیگر پژوهش نشان داده است که جهانی شدن آثار متفاوتی بر مولفه های قومی لک زبان داشته است. سه عنصر، زبان، تاریخ سرزمینی ، موقعیت جغرافیایی، مهمترین عناصر هویت قومی نزد مصاحبه شوندگان در این پزوهش بوده است .
کلیدواژه تئوری داده بنیاد ,قومیت ,قوم لک ,معانی ذهنی ,هویت قومی .
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved