>
Fa   |   Ar   |   En
   جهانی‌شدن، فرهنگ و هویت تاملی‌بر‌گسستها‌و پیوستگیهای هویتی‌در‌چشمانداز جهانیشدن فرهنگی  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.42.1
نویسنده امرایی محمد
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    این پژوهش در راستای ارزیابی تحلیلی گسست‌ها و پیوستگی‌های فرهنگی در ابعاد هویتی درنتیجۀ توسعه فرایند جهانی‌شدن هدف‌گذاری شده و درصدد این بوده تا مشخص نماید که فرایند جهانی‌شدن فرهنگی، چه اثراتی بر هویت ملی، قومی، اجتماعی و دینی شهروندان ایرانی بر جای می‌گذارد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش بوده و ابزار گردآوری آن پرسشنامه‌های استاندارد و محقق ساخته است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال شهر بروجرد بوده و حجم نمونه بر اساس نرم‌افزار سمپل پاور و با مدنظر قرار دادن حداکثر متغیر مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته پژوهش (نگرش به جهانی‌شدن) و درصد خطای 05/0، توان بالاتر از 80/0 و حجم اثر 10/0 برای ضریب تعیین، 110 نفر برآورد گردید. روش ارزیابی اعتبار از نوع صوری و محتوایی بوده و به منظور بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. همچنین، از نرم‌افزار spssبه منظور تحلیل نتایج این پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش همسو با گروهی از رویکردهای نظری که نشان داده‌اند جهانی‌شدن آثاری دوگانه بر تقویت و تضعیف هویت یا گسست- پیوستگی‌های هویتی دارد، بیانگر این بودند که ارتباط معنی‌دار و منفی میان نگرش به جهانی‌شدن با هویت ملی و دینی وجود داشته و نگرش مثبت به جهانی‌شدن، منجر به تقویت و تحکیم هویت قومی- محلی پاسخگویان در سطح جهانی گردیده است.
کلیدواژه جهانی‌شدن فرهنگی ,هویت ملی ,هویت قومی ,هویت دینی
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved