>
Fa   |   Ar   |   En
   تاویل آیات و نقش آن در اثبات جهانی بودن قرآن کریم  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.26.5
نویسنده نظربیگی مریم ,امرائی ایوب
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    قرآن کریم، کتاب هدایت برای همه جهانیان است که آیات فراوانی در آن بر جهانی بودن این کتاب شریف دلالت دارد. در توضیح مفاهیم قرآن کریم و بیان مراد خداوند تبارک و تعالی، در علم اصول و قواعد تفسیر قرآن کریم، سه اصطلاح «ترجمه»،«تفسیر» و «تاویل» به کار می رود. سوالی که در این پژوهش مطرح می گردد آن است که چه شیوه ای از توضیح آیات قرآن کریم می تواند تصویری عمومی و جهانی از قرآن معرفی و مفاهیم و معارف جهان شمول قرآن را به جهانیان ارائه نماید. . در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا سه اصطلاح «ترجمه»،«تفسیر» و «تاویل» مورد بررسی قرار گرفته و پس از بیان تفاوت های روشی آن ها در القای مفاهیم قرآنی به مخاطبان، نقش و جایگاه تاویل در ارائه تصویری جهانی از قرآن کریم و قواعد و ضوابط حاکم بر آن بیان می گردد.بر این اساس، چهار معنا در قرآن و روایات برای «تاویل» بیان می گرددکه عبارتند از: توجیه عمل متشابه، تعبیر خواب، فرجام و حاصل کار و انتزاع مفهوم عام و گسترده از آیه که بر اساس دیدگاه محققان علوم قرآنی و تفسیری، معنای چهارم از تاویل یعنی انتزاع مفهوم عام از آیه می تواند مبین بعد جهانی قرآن باشد. که حفظ مناسبت میان معنای ظاهری و باطنی و رعایت نظم و دقت در الغای خصوصیات کلام مورد تاویل جزو ضوابط آن به شمار می آید.
کلیدواژه قرآن کریم ,جهانی سازی ,اصول تفسیر ,تاویل ,ترجمه
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم قرآن و حدیث, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم قرآن و حدیث, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved