>
Fa   |   Ar   |   En
   جهانی شدن و تحول مفهوم اطلاعات راهبردی  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.32.1
نویسنده آزاده سجاد
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    اطلاعات راهبردی در گذشته محدود به حوزه های کلان جنگ و نیروهای مسلح بود. به تدریج و با ظهور پدیده‌ای به نام جهانی شدن و به دنبال آن انقلاب اطلاعات، کنترل و انحصار اطلاعات از دست دولت‌ها خارج شد و اطلاعات به همه حوزه‌ها سرایت کرد و به عاملی برای تفوق و برتری در هر حوزه‌ای تبدیل شد. اطلاعات راهبردی دیگر نه در انحصار دولت‌ها است و نه در انحصار نیروهای نظامی قرار دارد. در شرایط جدید هر اطلاعات ساده و محلی و بومی می‌تواند به اطلاعات راهبردی تبدیل شود، به شرط اینکه تحلیل‌گران حرفه‌ای بتوانند از آنها مبنایی برای کاهش آسیب‌پذیری و برتری بر رقبا و ساختن آینده ای بهتر استخراج نمایند. ما در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال نشان دادن نقش پدیده جهانی شدن در تحول مفهوم اطلاعات راهبردی هستیم. فرضیه اصلی ما این است که در واقع اطلاعات راهبردی از لحاظ ماهیت و مفهوم تغییر چندانی نکرده ولی از لحاظ تعدد اهداف و موضوعات و حوزه ها گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. اطلاعات راهبردی علاوه بر حوزه جنگ به حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، محلی و بومی و ... گسترش پیدا کرده و سازمان‌های هوشمند سعی می‌کنند ضمن پرهیز از نگاه های کلان نگر و کلی و با رویکردهای محلی گرایی چند بعدی برای مطالعات آینده پژوهی خود از این اطلاعات در جهت حل و فصل مسایل بومی و منطقه ای استفاده نمایند.
کلیدواژه جهانی شدن ,ارتباطات، اطلاعات راهبردی ,انقلاب اطلاعاتی ,محلی گرایی ,امنیت بومی.
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, روابط بین الملل, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved