>
Fa   |   Ar   |   En
   نگرش اسلام به حضور اجتماعی زنان در بستر جهانی شدن  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.12.1
نویسنده خزائی میثم
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    با مطرح شدن مباحث توسعه فرهنگی، بحث از جایگاه و حدود فعالیت‌های زنان در جامعه نیز مطرح، و در محافل علمی به بحث و بررسی درباره آن پرداخته می شود. دیدگاهی، حضور زنان در جامعه را شرط اساسی و اجتناب ناپذیر توسعه دانسته و تمام معیارهایی که در جوامع لیبرال برای آزادی زنان مدنظر قرار داده شده است را برای زنان جوامع اسلامی نیز در نظر می گیرند. در مقابل، دیدگاهی که معیارهای اسلامی را مدنظر قرار می دهند، ضمن مخالفت با دیدگاه مذکور، برای زن ارزش و جایگاه خاصی در نظر گرفته است. و نه تنها حضور زنان را در اجتماع نهی نکرده، بلکه آن را در برخی مواقع واجب شمرده است. لکن این مهم باید همراه با رعایت حدود و شرایطی باشد که جامعه در مسیر صحیح خود حرکت نماید. به گونه ای که به دور از هرگونه اختلاط مفسده زا بوده، تا زن و جامعه از این حضور دچار آسیب نگردد.
کلیدواژه توسعه فرهنگی ,آزادی زنان ,حضور اجتماعی زنان ,جهانی شدن
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, حقوق, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved