>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی تحلیلی و مفهوم دموکراسی؛ زایش دموکراسی از کنش ارتباطی در حوزه عمومی  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.56.5
نویسنده حسینی محمدرضا ,چهاردولی محمد امین
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    در عصر حاضر، انسان دچار ساختارهایی گردیده که خالقیت و بروز گوهر انسانیت که همانا خرد است، از او سلب شده ، و تفکراو در تبارشناسی این جبر به آغاز ایجاد حاکمیت و برگزیدن سیاستمداران به عنوان تصمیم گیرندگان راه می برد. جایی کهانسان عنان خود به دیگری سپرد. انسان پس از آن دیگر روی آسایش را ندید، پس نشست و تفکر کرد. در واالترین مقام فکر،به ایده ایجاد حکومتی با روش دموکراسی رسید. اما همین ایده نیز به وقیحانه ترین شکل توسط صاحبان زور و زر و تزویر برعلیه خود بشر به کار برده شد و استحاله گردید. حال باید برگردیم ، گرد از رخ دموکراسی بزداییم و آن را دوباره درک کنیم.هدف از انجام این پژوهش بررسی زایش دموکراسی از کنش ارتباطی در حوزه عمومی بوده است ، که روش انجام آن به صورتاسنادی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می کند: آگاهی از طریق مباحثه قابل به دست آمدن است. مباحثه ایبدون تالش تسلطه یکی بر دیگری و تالش هر دو طرف برای مفاهمه بر اساس استدالل. این نوع مباحثه به خلق حوزه عمومیراه می برد . حوزه عمومی به عنوان فضایی است که در آن شخص خود را در معرض دیگری قرار می دهد. افراد جامعه میتوانند از طریق یکدیگر به سخن آیند و با مفاهمه به امر عمومی توجه کنند، و آن را مورد بحث و گفت و گو قرار دهند. ارتباطمردم در حوزه عمومی با این کیفیت، بازتابی در سیاست پیدا می کند که منجر به خلق دموکراسی مشارکتی می گردد. در آخرنیز برای رهایی از ساختار های قدرت حکومت نیز آنارشیسم پیشنهاد گردیده که در تعریف منصفانه آن نیز کوششی صورتگرفته است.
کلیدواژه دموکراسی ، کنش ارتباطی ، حوزه عمومی ، روش اسنادی ، مباحثه.
آدرس داتشگاه آیت الله بروجردی(ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران, داتشگاه آیت الله بروجردی(ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved