>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه علی بین بانکداری اسلامی و رشد و توسعه اقتصادی ایران  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.7.6
نویسنده معبودی رضا
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بانکداری اسلامی و رشد و توسعه اقتصادی ایران است. برای این منظور نخست مبانی بانکداری اسلامی و تاثیر عملکرد آن بر رشد اقتصادی ارزیابی شده اند. سپس، با معرفی شاخص ... عملکرد بانکداری اسلامی اندازه گیری شده و در نهایت با استفاده از داده های دوره زمانی 2017-2000 و رویکرد داده های پانلی تاثیر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی سرانه کشورهای منتخب که از سیستم بانکداری اسلامی بهره می برند، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی اند رابطه علی از فعالیت بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی با ارایه الگوی راهبردی و مدون نقش و موقعیت بانکداری اسلامی را در مقابل بانکداری ربوی تقویت کرده و در هنگام بروز رکود اقتصادی و بحران های مالی برای گذار از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی سهم مشارکت بانکداری اسلامی را در بخش تولیدی افزایش دهند.
کلیدواژه بانکداری اسلامی ,رشد اقتصادی ,رویکرد علیت گرنجری ,ایران.
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, اقتصاد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved