>
Fa   |   Ar   |   En
   فرهنگ، هویت و جهانی شدن  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.43.2
نویسنده کریم پور فاطمه ,جعفری کلیبر فاطمه
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    جهانی شدن یعنی فروریختن مرزها در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و  اجتماعی.... که تبدیل شدن ساختارهای محلی به جهانی را در پی دارد. فرایند جهانی شدن و دامنه آن به قدری وسیع است که تمام شئون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است، برخی صاحب نظران آن را به عنوان بزرگترین رخداد تاریخ بشری یاد کرده اند. در دهه های گذشته در پرتو توسعه انقلاب ارتباطات الکترونیکی، مفهوم فاصله و فضا به گونه ای غیرقابل تصور در هم ریخت. جهانی شدن به شکل امروزین آن از زمان فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد عینیت یافت. در واقع جهانی شدن به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن جریان آزاد اندیشی انسان، کالا، خدمات، و سرمایه در دنیا میسر و محقق گردد.جهانی شدن از مسائل مهمی است که در پرتو پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ارتباطات، کشورهای در حال توسعه را به چالش جدی کشانده است. واژه جهانی شدن قدمت چند دهه ای دارد .این اصطلاح نخستین بار برای طرح تحولاتی که در زمینه فعالیت های اقتصادی پدید آمده بود، مطرح گشت و پس از آن تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را دربرگرفت. جهانی شدن فرایندی است که درکلیه ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تاثیر گذاشته و باعث کاهش فاصله ها و گسترش ارتباطات میان جوامع مختلف گردیده است که از آن به دهکده جهانی تعبیر می شود این فرایند از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته از همان تاثیرات و تغییرات رو به فزونی بوده است، اما در حال حاضر سرعت و شتاب این حرکت بیشتر شده است با این حال پدیده‌ جهانی شدن به‌ تکامل‌ خود نرسیده‌ و دستخوش‌ تغییر و تحول‌ است‌ و هر روز وجه‌ تازه‌ای‌ از ابعاد آن‌ نمایان‌ می‌شود. جهانی شدن فرایندی است که بر اساس آن، تمام مردم جهان در یک جامعه جهانی واحد به هم می پیوندند.. انفعال و استحاله فرهنگ های دیگر در اصطکاک با فرهنگ غربی، با توجه به توانایی های برتر تبلیغاتی این فرهنگ اهمیت این فرایند را دو چندان کرده است. با توجه به گستره «جهانی شدن» که ابعاد گوناگون حیات بشری را دربرمی‌گیرد، که در این مقاله تنها به بررسی بعد فرهنگی این فرایند پرداخته شده است. روش کار در این پژوهش کتابخانه ای توصیفی است و داده ها از منابع مختلف مطالعه و جمع آوری گردید .
کلیدواژه جهانی شدن ,فرهنگ ,هویت ,زندگی بشر
آدرس دانشگاه فرهنگیان تبریز, علوم پایه, ریاضی, ایران, دانشگاه فرهنگیان تبریز, علوم انسانی, زبان و ادبیات فارسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved