>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش جهانی شدن در مدیریت بدن  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.36.5
نویسنده کاوند رضا ,بیرانوند نسرین
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    ما در جهانی زندگی می کنیم که پیوسته در حال تحول و دگرگونی بوده و گستره و ژرفای این دگرگونی ها به حدی است که به نظ می رسد جامعه نوینی در حال شکل گیری و پیدایش است. یکی از ویژگی های این جامعه نوین، جهانی شدن است که از مفاهیم رایج در دنیای امروز محسوب می شود. جهانی شدن با مختصات نوپای خود تمامی ساختارهای کلان فرهنگی و اجتماعی جوامع سخت تحت تاثیر قرار می دهد. در این میان یکی از پدیده های مهم در گفتمان های جهانی، مدیریت بدن و زیبایی جسمانی است. این پدیده از طریق فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در جوامع مختلف در حال گسترش از آن جایی که از عوامل ارزیابی کننده به خصوص زنان در جوامع ظاهر جسمانی آنها گردیده است. آنها برای این که توسط دیگر ارزیابی بهتری شوند به تدریج به سوی توجه بیشتر به مدیریت بدنشان سوق داده می شوند و جامعه ایرانی نیز به عنوان جامعه ای در حال گذار تحت الشعاع پیامدهای ژرف جهانی شدن قرار گرفته است. این پژوهش به مطالعه رابطه بین جهانی شدن و مدیریت بدن پرداخته است. که از نظریات اندیشمندان مطرح جهان از جمله، گیدنز، رابرتسون، فوکو، گافمن، زیمل و بوردیو که در این مورد بحث هایی داشته اند آورده شده است. این مطالعه به روش کتابخانه ای صورت گرفته است و یافته های تحقیقات قبلی انجام شده در این باره عنوان شده است شایان ذکر است مهمترین متغیرهای مستقل که با جهانی شدن رابطه مثبت و معناداری داشته اند شامل : فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، مصرف گرایی، نوگرایی، سبک زندگی، نارضایتی از بدن، فشار همنوایی می باشند که از جمله متغیرهای پرتکرار و تایید شده هستند. نهایتاً از بررسی ماحصل تحقیقات نشان می دهد که بین جهانی شدن و مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد.
کلیدواژه مدیریت بدن ,جهانی شدن ,مصرف گرایی ,فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ,فردگرایی
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved