>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش صکوک اسلامی در توسعه اقتصادی ایران  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.6.5
نویسنده معبودی رضا
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری به انباشت سرمایه متکی است و یکی از راه های انباشت سرمایه و تجهیز پس انداز جامعه استفاده از ابزارهای تامین مالی است. آموزه های اقتصادی بیان می کنند بازارهای مالی می توانند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند، منابع مالی مورد نیاز جامعه را فرآهم کرده و از این طریق نیاز سرمایه گذاران را پاسخ دهند. در صورتی که منابع مالی که از طریق بازارهای مالی تامین می شوند، هزینه و ریسک کمتری را به مشارکت کنندگان منتقل کند، می تواند فرآیند خلق کالاها و خدمات و مبادلات اقتصادی را تسهیل بخشیده و در نتیجه رشد اقتصادی را بهبود بخشد. در این پروسه، اقتصاد افزایش رفاه اقتصادی و کاهش فقر را تجربه می کند. صکوک اسلامی یکی از ابزارهای مالی اسلامی است که طی دهه های اخیر در بازارهای بین المللی از استقبال و مقبولیت بالایی برخوردار شده است. با توجه به اهمیت تامین مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی بین صکوک و رشد اقتصادی است. براین اساس یافته های پژوهش با استفاده از آزمون علیت گرنجری و داده های فصلی 1394-1390 نشان دادند رابطه علی دو سویه بین متغیرها برقرار است. در واقع، رشد اقتصادی می تواند از طریق افزایش فعالیت ها و مبادلات تجاری نیاز جامعه به انواع رویکردهای تامین مالی را افزایش دهد. همچنین انتشار صکوک نیز می تواند نیاز جامعه به تامین مالی را تسهیل بخشیده و از طریق کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی سرمایه گذاری را افزایش دهد. در نتیجه می تواند از طریق سرمایه گذاری رشد اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. نتایج نشان می دهند انتشار صکوک اسلامی علیت گرنجر رشد اقتصادی می باشد.
کلیدواژه تامین مالی اسلامی ,صکوک، رشد اقتصادی ,ایران.
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, اقتصاد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved