>
Fa   |   Ar   |   En
   بازی های رایانه ای در عصر جهانی شدن  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.39.8
نویسنده کاوند رضا ,گودرزی فرشاد
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    جهانی شدن فرآیندی است که در توسعه آن رسانه ها به عنوان رکن چهارم بسیار مهم هستند. پژوهش حاضر بازی های رایانه ای را به عنوان ابزاری در دست نظام سرمایه داری غرب برای پیشبرد فرآیند جهانی سازی مورد بررسی قرار داده است. دیدگاه های مارکسیستی و پست مدرنیستی بر عکس رویکرد لیبرالیستی با نگاهی بد بینانه رسانه ها را به عنوان ابزار توسعه امپراطوری غربی در نظر می گیرند. پژوهش های انجام شده در حوزه بازی های رایانه ای بیشتر بر عوامل روانشناختی و تربیتی تاکید داشته اند تا عوامل ایدئولوژیکی. در این پژوهش با استفاده از تکنیک نشانه شناختی و الگوی تحلیل جان فیسک به بررسی دو بازی سگ های نگهبان و سرقت بزرگ اتومبیل پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که غرب و در راس آن سیستم سرمایه داری آمریکا با استفاده از بازی های رایانه ای به ترویج ارزش ها و آرمانهایی نظیر قهرمان سازی، توسعه سبک زندگی غربی و نظارت و کنترل بر جهان پرداخته و سعی در یکدست سازی افکار جهانیان در جهت تاسیس امپراطوری غرب و یکسان سازی فرهنگی دارد.
کلیدواژه امپراطوری غرب ,بازی های رایانه ای ,جهانی شدن ,رسانه ها ,سرمایه داری
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved