>
Fa   |   Ar   |   En
   هویت زن، جهانی شدن و اسلام:  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.50.9
نویسنده تاج بخش غلامرضا ,اسماعیلی طیبه
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    جایگاه و موقعیت زن در اجتماع، یکی از مباحث مهمی است که امروزه توجه اکثر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. برخی از بزرگان و دانشمندان برای زن، ارزش و مقام بالایی قائل بوده، برخی او را فقط برای تولیدمثل مناسب می دانند و اهمیت دیگری برای او قائل نمی شوند و برخی نیز مقام او را در حد پست ترین موجودات پایین می آورند. هدف از انجام این پژوهش این است که پی ببریم با توجه به هویت های مختلفی که زن می تواند در جوامع متفاوت کسب کند، او کدام هویت را برمی گزیند؟ دو نمونه از مهمترین هویت هایی که می توانیم امروزه خود را با آن مواجه ببینیم، هویت سنتی(یا اسلام) و هویت مدرن است که موقعیت زنان را دستخوش تغییر میکند. دراین مقاله که به روش تاریخی- تحلیلی و کتابخانه ای صورت گرفته است، ما به بیان این موضوع می پردازیم که هویت سنتی اساسا با هویت اسلامی متفاوت است و در هر یک از این دو برخوردهای متفاوتی نسبت به زنان صورت می گیرد. هویت سنتی( باتوجه به کارکردهای خود) ممکن است در برخی موارد متفاوت و در تضاد با هویت مدرن زنان باشد ولی آموزه های اسلامی( که مبنای آن احترام و توجه به زنان است.) با ارزش گذاری که هویت مدرن در رابطه با زنان انجام می دهد، تداخلی ندارد.
کلیدواژه فمینیسم ,زنان ,جهانی شدن ,اسلام ,هویت مدرن زنان ,هویت اسلامی زنان
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved