>
Fa   |   Ar   |   En
   جهانی شدن و ارتباطات فرهنگی  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.4.3
نویسنده جلیلی کامجو پرویز ,گودرزی شیدا ,خسروی رضوان
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    جهانی شدن تفکری مبتنی بر توسعه اقتصادی است و مکتب اقتصاد نئوکلاسیک با تحلیل مبتنی بر قیاس به دنبال نظم‌دهی یک اقتصاد جهانی است که در این راستا ارتباطات فرهنگی مهم‌ترین چالش نهادی تفکر جهانی شدن اندیشه اقتصاد نئوکلاسیک است. این مقاله بر این باور که فرآیند جهانی شدن برفرصت ارتباطات استوار است نگاهی دارد به جهانی پیش از جهانی شدن و رشد تکنولوژی های نوین، رسانه و فرهنگ متاثر از آن در جهانی شدن فرهنگ‌های محلی و تاثیر ارتباطات فرهنگی بر جهانی شدن . واژه جهانی شدن پش از چهارصدسال قدمت دارد که قبل از شکل‌گیری اندیشه‌های فیزیوکرات‌ها در فرانسه و اقتصاددانان نئوکلاسیک در انگلستان بوده است. اما در حالت پیشرفته جهانی شدن اصطلاحی است که از اواسط دهه 1980 متداول شده و به معنی فروریختن مرزها و فرارفتن از آن در سطح جهانی در ابعاد اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ریال سیاسی و اجتماعی که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی است. به نظر یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی شدن نحوه برخورد فرهنگ‌های محلی با نهادهای برآمده از جهانی شدن است.
کلیدواژه ارتباطات فرهنگی ,جهانی شدن ,توسعه اقتصادی.
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, اقتصاد, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, اقتصاد, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, اقتصاد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved