>
Fa   |   Ar   |   En
   هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران   
سال:1398 - دوره:18 - هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران - کد همایش: 98190-48488


  tick  A First-Order Landslide Tsunami Hazard Assessment In The Western Makran - صفحه:0-0

  tick  Application Of The Model Predictive Control And Particle Swarm Optimization To Improving Management Of Large Scale Water Transfer Systems: A Case Study - صفحه:0-0

  tick  Examination Of Upwelling In The Iranian Coast - صفحه:0-0

  tick  Flood Forecasting Using Two Dimentional Model: The Case Of Karkheh River Basin In Iran - صفحه:0-0

  tick  Hydrological Modeling For Simulation Of Rainfall-Runoff Process (Case Study: Hamedan City, Iran) - صفحه:0-0

  tick  Improving The Piv Method In Vortex Flow Field Velocimetry Proposing A Geometric Air-Core Determination Method - صفحه:0-0

  tick  Investigating The Polluting Factors Of Urban Water Supply With Nitrate The Case Study Of Tehran Water Supply System - صفحه:0-0

  tick  Investigation Of Erosion Capability Of Density Current On Sloping Mobile Bed With Lagrangian Approach - صفحه:0-0

  tick  Investigation Of Riprap And Bridge Pier Upstream Face Shape As A Countermeasure By Ssiim, Case Study: Bahador-Abad Bridge. - صفحه:0-0

  tick  Non-Equilibrium Wall-Functions And Enhanced Wall Treatment Approach Comparison In Flat-Plate Turbulent Boundary Layer - صفحه:0-0

  tick  Optimal Economical Design Of Labyrinth Spillway Using Mathematical Models - صفحه:0-0

  tick  Recent Advances In 3d Numerical Modeling Of Reservoir Sedimentation - صفحه:0-0

  tick  آبشستگی پایه پل‌ها و روش‌های کاهش اثرات تخریبی ناشی از این پدیده - صفحه:0-0

  tick  آنالیز شبکه های آبرسانی ِ در حال بهره برداری بمنظور تعیین ضرایب پیک تقاضای آب مطالعه موردی: شبکه آبرسانی شهر بجنورد - صفحه:0-0

  tick  آنالیز عملکرد رفتار کاویتاسیون در پمپ جابجایی مثبت از نوع دنده ای داخلی - صفحه:0-0

  tick  آنالیزاحتمالاتی پایداری سد خاکی در برابر پدیده ی روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ضریب نفوذCn - صفحه:0-0

  tick  اثر مانع در کانال اصلی روی پروفیل سطح آب سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی - صفحه:0-0

  tick  اثر محل تجمع اجسام شناور بر آبشستگی اطراف پایه پل - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی اثر شیب کانال و موقعیت قرارگیری موانع در کنترل جریان غلیظ - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی اثر عمق استغراق بر تغییرات کاویتاسیون حاکم بر دهانه آبگیر روزنه ای به کمک نرم افزار Fluent - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی اثرات آبگیری شن‌چاله‌های غرب شهر میناب برآب زیرزمینی منطقه با استفاده از حجم نفوذ و تغییرات ترازسطح آب چاه‌های مشاهده‌ای - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی اثرات سیاست‌های مدیریت تقاضا بر هیدرولیک شبکه فاضلاب - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی احتمال گرفتگی دهانه پلها با ورود تنه درختان در جریانهای سیلابی - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی استراتژی‌های بهینه‌سازی در کالیبراسیون مدل بارش-رواناب Hec-Hms (مطالعه موردی: حوضه درکه) - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی استفاده از مخازن تعدیل سیلاب شهری در کاهش دبی اوج رواناب در بارش با تداوم های مختلف - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی الگوهای برداشت شن و ماسه با استفاده از مدل ریاضی یک بعدی Hec-Ras (مطالعه موردی: رودخانه باراجین) - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی برخی از روابط برآورد عمق آب‌شستگی پایه پل - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی تغییرات و پیش بینی بارش‌های طراحی با مقیاس مناسب برای اهداف مدیریت سیلاب شهری - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی حساسیت شاخص‌های هیدرولیکی جریان رودخانه‌ها نسبت به فرضیات دوبعدی جریان از دیدگاه ریخت‌شناسی - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی دقت مدل عددی سه بعدی در پیش بینی ابعاد مخروط رسوب شویی در فلاشینگ تحت فشار - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بجنورد با تاکید بر ورود رواناب های سطحی و ارائه راهکارهای مناسب - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی عملکرد الگوریتم بهینه‌سازی سنجاقک در مدیریت کیفی سیستم‌های توزیع آب بر مبنای بهینه‌سازی میزان مصرف کلر - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی عملکرد شاخص های سنجش از راه دور در بررسی تغییرات پوشش گیاهی - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی عملکرد مدل‌ها الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در بازسازی داده‌های گمشده بارش (مطالعه موردی: استان قزوین) - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی کارای مدل بارش- رواناب Hec-Hms در برآورد سیلاب در سه آب و هوای متفاوت کشور ایران - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی کارایی مدل هیدرولیکی فلوم دوار در حذف نیترات و کدورت با استفاده از روش انعقاد الکتریکی - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی – فازی (Anfis) جهت شبیه‌سازی جریان ماهانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون) - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی و اولویت بندی عملکرد روش های مختلف بهره برداری سیستم های انتقال و توزیع آب کشاورزی بر اساس پیوند آب-غذا-انرژی - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با استفاده از مدلسازی عددی (مطالعه موردی:حوضچه آرامش سد مراش استان زنجان) - صفحه:0-0

  tick  استفاده از معادله انرژی برای تعیین سرعت جریان در پنجه سرریز اوجی شکل استاندارد - صفحه:0-0

  tick  اصلاح هدایت هیدرولیکی در بستر رودخانه‌ها به منظور افزایش تبادلات هایپریک - صفحه:0-0

  tick  افت انرژی در سرریزهای جامی شکل تحت تاثیر موقعیت مانع - صفحه:0-0

  tick  افزایش ابعاد مخروط رسوب شویی در فلاشینگ تحت فشار با استفاده از کارگذاری سازه T شکل در بالادست روزنه - صفحه:0-0

  tick  افزایش دقت تعیین بستر رودخانه های مخروط افکنه ای با تلفیق نتایج مطالعات ریخت شناسی ، اقتصادی اجتماعی و مدلسازی یک بعدی و دو بعدی سیلاب - صفحه:0-0

  tick  الگوی جریان پیرامون پایه‌های پل سه‌تایی عمودی همراستا با جریان و مستقر در راس قوس 180درجه - صفحه:0-0

  tick  الگوی جریان پیرامون گروه پایه دوتایی واگرا و موازی با جهت جریان در قوس با شعاع انحناء نسبی 5 با بستر صلب - صفحه:0-0

  tick  امکان سنجی کنترل سیلاب با ساخت سدهای کوتاه در استان خوزستان - صفحه:0-0

  tick  اندرکنش رفتار آبزیان و هیدرودینامیک جریان در برخورد با موانع رودخانه‌ای - صفحه:0-0

  tick  اندرکنش هیدرولیکی آب زیرزمینی و دریاچه‌های نواحی کوهستانی ، مطالعه موردی دریاچه اوان منطقه الموت استان قزوین - صفحه:0-0

  tick  برآورد بار معلق در رودخانه با بستر شنی - صفحه:0-0

  tick  برآورد حداکثر سیلاب محتمل (Pmf) با استفاده از یک مدل بیزی (مطالعه موردی: سد لتیان) - صفحه:0-0

  tick  برآورد رسوب و توزیع آن در سد بختیاری - صفحه:0-0

  tick  برآورد نقشه آبگرفتگی شهری با استفاده از روش جنگل تصادفی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) - صفحه:0-0

  tick  برآورد و مقایسه‌ی ضریب زبری مانینگ با استفاده از داده‌برداری رودخانه سزار دورود (مطالعه موردی : ایستگاه‌های سرچشمه و راکن) - صفحه:0-0

  tick  بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن ترکیبی بسته و باز و مقایسه آن با آبشکن نفوذناپذیر در قوس 90 درجه - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر انسداد بر روی جریان گذرا در شبکه های لوله تحت فشار - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی بر توسعه زمانی حفره آبشستگی اطراف پایه پل در جریان غیرماندگار - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان آشفته در فلوم مستطیلی با قرارگیری سه مانع استوانه ای - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر حذف مانع غیرپیوسته در کناره سرریز پلکانی بر مشخصات هیدرولیکی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل پله های سرریز پلکانی در استهلاک انرژی - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار در تغییر شکل ترک طولی در لوله‌های پلی ‌اتیلن - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر لوله هواده بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر عمق ثانویه و طول غلتاب پرش هیدرولیکی - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر گسترش عمقی دریچه تخلیه‌کننده تحتانی مخزن بر رسوب-شویی تحت فشار مخازن سدها برای رسوبات غیرچسبنده - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی تغییرات افت ناشی از گرفتگی لوله های ویسکوالاستیک در شبکه های آبرسانی - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی آبشستگی در اطراف پایه‌های پل با شکل‌های مختلف - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت جریان ناشی از وجود پوشش گیاهی و تاثیر آن بر آبشستگی اطراف پایه پل - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی توسعه گسیختگی لایه سنگ‌چین اطراف پایه استوانه‌ای با زبری‌های مصنوعی - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی و عددی تخمین ضریب جریان در آبگیر کفی مشبک - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی پارامترهای حفره آبشستگی پیرامون آبشکن مستقیم، L شکل و چوگانی - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی نامتقارن در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر افزایش ارتفاع سد دز درکاهش خسارت ناشی از سیلاب خوزستان - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر زاویه استقرار بند گابیونی نفوذپذیر بر ضرایب هیدرودینامیکی جریان - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر سرریزهای W شکل دو سویه بر خصوصیات هیدرولیکی در سازه راه ماهی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر شکاف در بدنه سرریز کلید پیانویی بر راندمان سرریز - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر مرفولوژی رودخانه گرگانرود بر پهنه های سیل آق قلا با استفاده از داده های ماهواره ای و Gis - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر هوادهی روی ضریب دبی سرریز کنگره‎ای مثلثی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر مقادیر بیشینه فشار در بستر پرتاب کننده های جامی شکل - صفحه:0-0

  tick  بررسی ارتباط بین رطوبت خاک و گرد و غبار در سطح تالاب جازموریان با استفاده از داده‎های سنجش از دور - صفحه:0-0

  tick  بررسی الگوی رسوبگذاری رودخانه و مخزن سد کمال‌صالح با استفاده از مدل عددی Gstars4.0 - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر Adcp متحرک بر مقادیر اندازه گیری شده پروفیل سرعت و سرعت برشی جریان - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر آستانه بر الگوی جریان و رسوب در تقاطع‌های آبرفتی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر الیاف شیشه ای بر رفتار هیدرولیکی و مکانیکی بتن متخلخل و کاربرد آن در کنترل سیلاب شهری - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر بارش بر جریان فاضلاب منتقل شده در شبکه های فاضلاب مجزا - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر برآمدگی بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی جریان چگال با استفاده از Fluent - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر ترکیب کلید خروجی سرریز کلید پیانویی با سرریز پلکانی بر روی پارامترهای حفره آبشستگی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر تغییر اقلیم روی تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش های محاسبات نرم (مطلعه موردی: دشت شبستر) - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر هیدرولوژیکی حوضه آبخیز(حوضه آبخیز زاینده رود اصفهان) - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر زاویه و ارتفاع دهانه تخلیه کننده بر میزان رقیق سازی پساب چگال تخلیه‌شده در محیط ساکن - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر فشردگی جانبی در سرریز لبه تیز مستطیلی بر الگوی جریان با استفاده از روش لاگرانژی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر قطر سنگدانه های در افت انرژی سرریزهای پلکانی گابیونی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر نواحی مرده کناری برآبشستگی پایه پل با مقطع دایره‌ای - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر پارامتر‌های عددی روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته در تحلیل پدیده ضربه قوچ - صفحه:0-0

  tick  بررسی تحلیلی روابط ضریب دبی در سرریزهای لبه‌پهن مستطیلی صلب - صفحه:0-0

  tick  بررسی تغییرات آبدهی رودخانه سیمره ناشی از تاثیرات تغییر اقلیم - صفحه:0-0

  tick  بررسی تغییرات دمایی آب و هوای مخازن بتنی آب با جداره بتن متخلخل - صفحه:0-0

  tick  بررسی تغییرات فشار جریان ناپایدار در هنگام بسته شدن تدریجی شیر خروجی یک لوله متصل به مخزن - صفحه:0-0

  tick  بررسی تلفات انرژی سرریز اوجی تحت تاثیر شیب بستر و استغراق پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل فیزیکی - صفحه:0-0

  tick  بررسی خسارت ناشی از سیلاب بر روی نواحی روستایی پایین دست سد ها حاصل از مدل عددی دو بعدی (مطالعه ی موردی: روستای ساری قمیش قشلاق شهرستان بوکان) - صفحه:0-0

  tick  بررسی دقت تصاویر ماهواره‌ای در تعیین سطح پوشش برف حوضه‌های آبریز - صفحه:0-0

  tick  بررسی دقت مدل Flow 3d در شبیه سازی خصوصیات جریان در کانال های مرکب با مقطع عرضی ذوزنقه ای شکل ساده و مرکب - صفحه:0-0

  tick  بررسی دقت و اثر تداخلی سرعت‌سنج صوتی در اندازه‌گیری جریان‌های ثانویه و آشفتگی در کانال‌های باز - صفحه:0-0

  tick  بررسی راهکارهای کنترل رسوب گذاری در دهانه خلیج گرگان با رویکرد کار با طبیعت - صفحه:0-0

  tick  بررسی راهکارهای معرفی جریان‌های جانبی غلیظ ورودی به مخازن در مدل دو بعدی هیدرودینامکی و کیفی Ce-Qual-W2: مطالعه موردی سد گتوند علیا - صفحه:0-0

  tick  بررسی رفتار هیدرولیکی شبکه آب داخل ساختمان در حالت وجود پمپ و مخزن خانگی - صفحه:0-0

  tick  بررسی روند انتشار موج ناشی از انفجار زیر آب با استفاده از مدل اجزای محدود - صفحه:0-0

  tick  بررسی سیستم کنترل دمای بتن در سد بتن غلطکی چم شیر - صفحه:0-0

  tick  بررسی ضریب آب‌گذری سرریز مستطیلی شیب‌دار (محوری) با نرم‌افزار Flow-3d - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی اثر تعداد پلکان در سرریزهای پلکانی بر افت انرژی با استفاده از مدل Flow 3d - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی اثر ریزگرد ها بر بار معلق و بستر رودخانه - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی اثر ریزگرد ها بر بار معلق و بستر رودخانه - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی الگوی جریان آب در محل تلاقی رودخانه‌ها با استفاده از مدل Hec-Ras 2d (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی صوفی چای شهرستان مراغه) - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی الگوی جریان آب در محل تلاقی رودخانه‌ها با استفاده از مدل Hec-Ras 2d (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی صوفی چای شهرستان مراغه) - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی تاثیر زبری کف کانال در الگوی انتشار جریان غلیظ با مدل Flow3d - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی تغییرات فشار و دبی ناشی از برداشت اضطراری بار توربین - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی تنش برشی بستر در پیچان رودهای سیلابی تحت اثر تغییر عمق نسبی و میزان سینوسیتی - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی سرعت جریان و تنش برشی در کانال مرکب مستطیلی زبر با یک سیلاب دشت - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی سرعت جریان و تنش برشی در کانال مرکب مستطیلی زبر با یک سیلاب دشت - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی سه بعدی جریان پس از پدیده آبشستگی در اطراف یک کناره واقع در دشت سیلابی - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی ضریب دبی جریان از زیر دریچه‌های کشویی و قطاعی با آستانه منشوری - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی ضریب دبی سرریز تاج دایره ای دریچه دار در حالت دو بعدی - صفحه:0-0

  tick  بررسی عددی پدیده کاویتاسیون بر سرریز سد سنگریزه‌ای شهربیجار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی - صفحه:0-0

  tick  بررسی عملکرد مدل شکبه بیزین (Bns) در شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه - صفحه:0-0

  tick  بررسی عوامل موثر بر جریان عبوری از کانال‌های با آبگیرهای کفی - صفحه:0-0

  tick  بررسی مدل های فوریه برای پیش بینی دبی سیل و تعیین حد بستر هیدرولوژیکی رودخانه - صفحه:0-0

  tick  بررسی مشخصات تئوری لایه مرزی در رودخانه شنی با داده های میدانی و مدل سازی عددی (مطالعه موردی: رودخانه لاسم) - صفحه:0-0

  tick  بررسی مطالعات صورت گرفته به منظور تعیین انسداد در خطوط لوله با به کارگیری جریان گذرا - صفحه:0-0

  tick  بررسی میزان آبشستگی پایین دست دریچه کشویی با کف‌بندهای صاف و زبر - صفحه:0-0

  tick  بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی سوار بر هم تحت جریان های دائمی - صفحه:0-0

  tick  بررسی هیدرولیک جریان در محیط سیلاب دشت با پوشش گیاهی - صفحه:0-0

  tick  بررسی و تحلیل ارتعاشات ناشی از گردابه ها در دریچه های کشویی با کمک دینامیک سیالات محاسباتی - صفحه:0-0

  tick  بررسی و مقایسه روش‌های کنترل منابع آب سطحی در انهار کشاورزی از منظر فنی، اقتصادی و اجتماعی (مطالعه موردی: انهار سنتی منشعب از رودخانه زاینده رود) - صفحه:0-0

  tick  بررسی و مقایسه ی نتایج مدلسازی دو بعدی و سه بعدی جریان از روی سرریز لبه تیز با پروفیل استاندارد سرریز اوجی - صفحه:0-0

  tick  بررسی و مقایسه ی نتایج مدلسازی دو بعدی و سه بعدی جریان از روی سرریز لبه تیز با پروفیل استاندارد سرریز اوجی - صفحه:0-0

  tick  بررسی ویژگی های جریان در سرریز مدور قائم با ورودی گلبرگی شکل مایل - صفحه:0-0

  tick  بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش Drastic (مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج) - صفحه:0-0

  tick  بررسی پدیده جدایی ستون آب در شبکه آبرسانی با بکارگیری Watergems - صفحه:0-0

  tick  بررسی پهنه ی سیلابی نواحی روستایی حاصل از مدل های عددی یک بعدی و دو بعدی (مطالعه ی موردی: رودخانه ی قوشقرا شهرستان آذرشهر) - صفحه:0-0

  tick  بررسی پهنه‌ی سیلابی رودخانه‌های کوهستانی حاصل از مدل های عددی یک‌بعدی و دوبعدی (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی صوفی چای شهرستان مراغه) - صفحه:0-0

  tick  بهینه‌سازی بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک - صفحه:0-0

  tick  بهینه‌سازی تخلیه رسوب از مخزن سد در شرایط سیلابی - صفحه:0-0

  tick  بهینه‌سازی فشار در شبکه توزیع آب با هدف مدیریت مصرف آب شهری - صفحه:0-0

  tick  بهینه‌سازی هیدرولیکی سیستم دفع پسآب مجتمع‌های شیرین‌سازی Ro (مطالعه موردی: آب شیرین کن بندرعباس) - صفحه:0-0

  tick  تاثیر اندازه حجم اندازه گیری بروی دستگاه سرعت سنج داپلر صوتی (Adv) - صفحه:0-0

  tick  تاثیر انفجار زیر آب بر پاسخ دینامیکی سکوهای دریایی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر بیوچار در تصفیه آب‌های آلوده غیر متعارف - صفحه:0-0

  tick  تاثیر تراز فونداسیون برآبشستگی اطراف گروه پایه های غیر یکنواخت - صفحه:0-0

  tick  تاثیر جریان محیط بر میزان رقیق‌سازی پساب چگال - صفحه:0-0

  tick  تاثیر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه بر روی سیلاب (مطالعه موردی: رودخانه فاروب رومان) - صفحه:0-0

  tick  تاثیر عملکرد گردابگیر در داخل سرریز جانبی کنگره‌ای مثلثی بر روی ضریب دبی جریان - صفحه:0-0

  tick  تاثیر فاصله پایه ها بر عمق آبشستگی اطراف گروه پایه ها غیریکنواخت - صفحه:0-0

  tick  تاثیرسازه Barrage در کنترل رقوم آبگیر جهت شبکه های آبیاری(مطالعه موردی شبکه قلعه مدرسه بهبهان) - صفحه:0-0

  tick  تاثیرپذیری هیدرولیک کانال و دبی برداشتی از تغییرات ضریب زبری مانینگ در کانال آبیاری پایاب سد خداآفرین - صفحه:0-0

  tick  تحلیل عددی اثر ابعاد مخزن در پیشروی موج ناشی از شکست سد با استفاده از مدل Isph - صفحه:0-0

  tick  تحلیل هیدرولوژیکی رخداد سیلاب مخرب در حوضه آبریز چنار - صفحه:0-0

  tick  تحلیل هیدرولیک جریان سیلابی رودخانه کارون بزرگ در محدوده شهر اهواز - صفحه:0-0

  tick  تحلیل پایداری شیروانی سد خاکی نمرود با روش تعادل حدی و تئوری قابلیت اطمینان - صفحه:0-0

  tick  تخمین ابعاد چاله آبشستگی در اثر جت دیواره‌ای مستغرق - صفحه:0-0

  tick  تخمین دبی جریان در کانال مرکب با استفاده از روشهای آماری و فرا ابتکاری - صفحه:0-0

  tick  تخمین دبی سیلاب با تلفیق تصاویر ماهواره ای و مدلسازی دوبعدی‎ - صفحه:0-0

  tick  تخمین ضریب آبگذری سرریزهای جانبی گابیونی - صفحه:0-0

  tick  تخمین پارامترهای مدل ماسکینگام به روش‌ الگوی ترسیمی و ضریب همبستگی مطالعه موردی : حوضه آبریز بختگان - صفحه:0-0

  tick  تدوین سامانه استنتاج فازی (Fis) جهت شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه - صفحه:0-0

  tick  تعیین ضریب زبری مانینگ به روش مهندسی معکوس و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: رودخانه چنگوله) - صفحه:0-0

  tick  تعیین طول بهینه دیوار آب بند بر کنترل نشت و پدیده رگاب در پی سازه هیدرولیکی (مطالعه موردی: سد انحرافی آقدکش) - صفحه:0-0

  tick  تعیین نقطه آغاز هوادهی سطح آزاد در سرریز پلکانی با استفاده از یک مدل نسبتا تراکم‌پذیر هیدرودینامیک ذرات هموار (Sph) - صفحه:0-0

  tick  تولید هیدروگراف سیلاب 5 فروردین دروازه قرآن شهر شیراز بر مبنای مدل‌سازی فیزیکی، هیدرولیکی و هیدرولوژیکی - صفحه:0-0

  tick  جریان آشفته در مجاورت سرریز جانبی در شرایط جریان زیربحرانی - صفحه:0-0

  tick  حریم دریایی (60 متر) استان بوشهر با استفاده از شاخص بیشینه مهکشند بلندمدت (Hat) - صفحه:0-0

  tick  خسارت‌های محسوس ناشی از سیلاب‌های آنی در مناطق مسکونی - صفحه:0-0

  tick  خصوصیات پرش نوع S و T در کانال واگرای ناگهانی تحت شرایط آزمایشگاهی - صفحه:0-0

  tick  دبی عبوری دریچه های کشویی لبه تیز مورب در دو حالت آزاد و مستغرق - صفحه:0-0

  tick  دبی عبوری سرریزهای جانبی در کانال های مستطیلی با کاهش عرض در پایین دست سرریز - صفحه:0-0

  tick  رابطه جدید آزمایشگاهی سرعت جریان در پنجه سرریز اوجی شکل استاندارد با استفاده از معادله پیوستگی - صفحه:0-0

  tick  راه‌کارهای مقابله با سیلاب شهری و طغیان رودخانه(مطالعه موردی; سیلاب فروردین ماه1398 خوزستان) - صفحه:0-0

  tick  روش های تغذیه مصنوعی و بررسی آن ها و طرح های تغذیه مصنوعی اجرا شده در استان خراسان جنوبی - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی تاثیر تنگنای موضعی رودخانه ها بر آب گرفتگی تاسیسات آبی با استفاده از مدل Hec-Ras(مطالعه موردی: سد انحرافی و ایستگاه پمپاژ گدارخوش، استان ایلام) - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی تله رسوبگیر رودخانه سیاه درویشان با استفاده از مدل Cche2d - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی رفتار هیدرولیکی جریان رودخانه با استفاده از مدل Hec-Ras (مطالعه موردی: رودخانه جراحی، استان خوزستان) - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی ریاضی پخش فسفر در رودخانه ها، رویکرد‌هاو چالش‌ها(مطالعه موردی:رودخانه سفید رود) - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی سه بعدی فلاشینگ مخزن سد دز: کاهش زمان محاسبات و استفاده از سیال غلیظ به عنوان بستر رسوبی - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی عددی تکامل پالس رسوب - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی عددی جریان جهت بررسی افت انرژی و پروفیل جریان در حوضچه آرامش پایین دست سرریز اوجی - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی عددی جریان سیلابی در کانال مرکب غیرمنشوری با سیلاب دشت های مورب - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی عددی رسوب در حوضچه رسوبگذار به روش اویلری - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی مکانی-زمانی حرکت آلودگی در آبخوان محصور به کمک روش عددی بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین - صفحه:0-0

  tick  شبیهسازی عددی تاثیر موقعیت آبشکن متخلخل در رودخانه ها بر راندمان آبگیری کانال جانبی - صفحه:0-0

  tick  شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه کن در محدوده شهرستان اسلامشهر با استفاده از مدل Hec-Ras - صفحه:0-0

  tick  شبیه‌سازی ساختار جریان آشفته روی بستر زبر مثلثی با نرم‌افزار Openfoam - صفحه:0-0

  tick  شبیه‌سازی عددی توپوگرافی بستر در اطراف موانع توری‌سنگی T ‌شکل در کانال مستقیم - صفحه:0-0

  tick  شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب با روش Scs-Cn و پیش‌بینی دوره بازگشت (مطالعه موردی: باربادوس) - صفحه:0-0

  tick  طراحی بهینه سیستم‌های توزیع آب مبتنی بر قابلیت اطمینان لرزه‌ای با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری - صفحه:0-0

  tick  طراحی بهینه شبکه‌های توزیع آب شهری باستفاده از الگوریتم ژنتیک ( مطالعه موردی: کوی رضوی شهر اراک) - صفحه:0-0

  tick  طراحی تله رسوبگیر رودخانه سیاه درویشان - صفحه:0-0

  tick  طراحی و ارتقای پایداری سکوی دریایی شناور در امواج به روش عددی در نرم افزار Ansys Aqwa - صفحه:0-0

  tick  طراحی و ارتقای پایداری سکوی دریایی شناور در امواج به روش عددی در نرم افزار Ansys Aqwa - صفحه:0-0

  tick  طراحی یک مدل عددی هیدرودینامیک-اکولوژیکی برای شبیه سازی انتشار آلاینده های شیمیایی ناشی از پرورش ماهی در قفس - صفحه:0-0

  tick  فنون بهره برداری از دریچه در نرم افزار دوبعدی Hec-Ras - صفحه:0-0

  tick  کاربرد آنالوژی هیدروالکتریک در مدلسازی معادله جابجایی- پراکندگی کلاسیک تحت شرایط مرزی بالادست نوع اول و سوم با توزیع زمانی پالسی و نمایی - صفحه:0-0

  tick  کاربرد داده های بارش جهانی شبکه بندی شده در تحلیل بارش های حدی - صفحه:0-0

  tick  کاربرد صفحات مستغرق انحنا دار بر کاهش آبشستگی تکیه گاه - صفحه:0-0

  tick  کاربرد مدل درختیM5 و شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخمین فشار دینامیکی حداکثر در پرتابه های جامی شکل - صفحه:0-0

  tick  کاربرد یک مدل ساده برای شبیه سازی سیل فروردین 98 شیراز - صفحه:0-0

  tick  کاربردهای الگوریتم ژنتیک در مدیریت منابع آب و سیلاب - صفحه:0-0

  tick  مبانی مدیریت سیلاب در رودخانه‌ها و سیلاب‌دشت‌ها - صفحه:0-0

  tick  محاسبه مقادیر باربستر برپایه داده های لاگرانژین و اولرین - صفحه:0-0

  tick  مخاطرات سیلاب در حوزه ‏های آبخیز جنگلی استان مازندران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشهر- گلوگاه) - صفحه:0-0

  tick  مدل سازی عددی اتلاف انرژی در اشکال متفاوت سرریز پلکانی - صفحه:0-0

  tick  مدل سازی عددی جریان ریزشی و رویه ای بر روی سرریز پلکانی سیاه بیشه - صفحه:0-0

  tick  مدل سازی غلظت رسوب رودخانه کارون با کمک Rs و Gis در ایستگاه ملاثانی - صفحه:0-0

  tick  مدل سازی مراحل تخلیه برای سرریزهای غیر مستطیلی شیب دار در نرم افزار Flow 3d - صفحه:0-0

  tick  مدلسازی رودخانه در نرم افزار Civil3d و مقایسه آن با Gis - مطالعه موردی: رودخانه شور - صفحه:0-0

  tick  مدلسازی عددی جریان غلیظ ورودی به کانال با نرم افزار Openfoam - صفحه:0-0

  tick  مدلسازی عددی فشار هیدرودینامیک وارد بر دریچه کشویی - صفحه:0-0

  tick  مدلسازی پدیده اسلاشینگ در مخزن مستطیلی با رویکرد دینامیک سیالات محاسباتی - صفحه:0-0

  tick  مدل‌سازی آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیکی پدیده‌های فوران و پس‌‌زدن جریان در مجاری تخلیه‌کننده تحتانی - صفحه:0-0

  tick  مدل‌سازی بارش-رواناب با استفاده از مدل‌ رگرسیون کمترین مربعات فازی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز کوه سوخته) - صفحه:0-0

  tick  مدیریت سیلاب شهری با استفاده از سامانه‎های توسعه کم‎اثر در شرایط تغییر اقلیم - صفحه:0-0

  tick  مدیریت سیلاب و راهکارهای مقابله با آن - صفحه:0-0

  tick  مدیریت هوشمند مخازن سدهای کشور با استفاده از سیستم کنترل فازی (Flc) - صفحه:0-0

  tick  مرور روابط کلاسیک و نوین تخمین ضریب افت اصطکاک دارسی- ویسباخ با هدف تعیین بهترین رابطه - صفحه:0-0

  tick  مروری بر انواع سیلاب و روش های مدیریت آن - صفحه:0-0

  tick  مروری بر تجربیات جهانی و ارائه‌ی راهکارهای نوین در مدیریت سیلاب شهری - صفحه:0-0

  tick  مروری بر روش های ارائه شده در تعیین آستانه حرکت و نرخ فرسایش رسوبات چسبنده - صفحه:0-0

  tick  مروری بر مطالعات آبشستگی آبشکن در جریان های ماندگار و غیر ماندگار - صفحه:0-0

  tick  مروری بر ملزومات سدهای زیرزمینی و تاسیسات تغذیه مصنوعی به عنوان روش‌های مدیریت منابع آب - صفحه:0-0

  tick  مروری برسازه های سیل شکن - صفحه:0-0

  tick  مروری کوتاه بر هیدرولوژی سیل یک رخداد بارش، مطالعه موردی :‌حوضه آبخیز وردیج - واریش - صفحه:0-0

  tick  مطالعه آزمایشگاهی برگشت آب بالادست وآبشستگی پایین‌دست کالورت مستطیلی تحت تاثیر انسداد متخلخل ورودی تحت جریان غیرماندگار - صفحه:0-0

  tick  مطالعه آزمایشگاهی ترکیب جتهای آزاد در حالتهای مختلف بر آبشستگی پایین دست - صفحه:0-0

  tick  مطالعه آزمایشگاهی جریان در سرریزکلیدپیانویی نوع A با پلان های مستطیلی،مثلثی و ذوزنقه ای - صفحه:0-0

  tick  مطالعه ضریب جریان عبوری از سدهای لاستیکی با کاربرد مدل‌سازی عددی (مطالعه موردی: سد لاستیکی دهنه‌سر-آستانه اشرفیه) - صفحه:0-0

  tick  مطالعه عددی اثر شیب تاج بر جریان عبوری از یک سرریز مستطیلی متخلخل - صفحه:0-0

  tick  مطالعه عددی تاثیر ایجاد حفره روی پله‌های سرریز پلکانی بر تغییرات فشار و استهلاک انرژی در جریان رویه‌ای - صفحه:0-0

  tick  مطالعه عددی جریان دوفازی (آب و هوا) در سرریز کلید‌پیانویی نوع A - صفحه:0-0

  tick  مطالعه عددی ضریب آبگذری سرریز کلید پیانویی نوع A با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent - صفحه:0-0

  tick  مطالعه عددی و آزمایشگاهی فاصله شیر پروانه‌ای از شیر هاول‌بانگر (مطالعه موردی: سیستم تامین نیاز آبی پایین‌دست سد خداآفرین) - صفحه:0-0

  tick  مطالعه عددی پارامترهای هیدرولیکی جریان غلیظ به کمک نرم‌افزار Openfoam - صفحه:0-0

  tick  مطالعه عددی پدیده کشش ورتکس در پایین دست مانع استوانه ای با اعداد رینولدز مختلف - صفحه:0-0

  tick  مطالعه پارامتر شکل بهینه درروش چندربعی برای حل معادله غیرخطی برگر - صفحه:0-0

  tick  مطالعه پارامتری رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی بر اساس روند گسسته‌سازی المان محدود - صفحه:0-0

  tick  مقایسه بارش برآورد شده از ماهواره ی Gpm ، رادار هواشناسی داپلر و مدل پیش بینی بارش Wrf با داده های ایستگاه های زمینی در استان گیلان - صفحه:0-0

  tick  مقایسه بین روش‌های موجود در تعیین سرعت و تعیین درصد خطای هر روش (مطالعه موردی:رودخانه فهلیان) - صفحه:0-0

  tick  مقایسه توزیع بارهای معلق و بستر نسبت به بارکل در جریان رودخانه سفیدرود (مطالعه موردی سواحل کیاشهر) - صفحه:0-0

  tick  مقایسه ضریب دبی سرریز خطی و کلید پیانویی در حالت با و بدون دریچه - صفحه:0-0

  tick  مقایسه معادلات تجربی مختلف حمل رسوب در تخمین عمق آبشستگی در جلوی پایه مستطیلی پل در شرایط جریان غیر ماندگار - صفحه:0-0

  tick  مقایسه و بررسی عملکرد انواع دبی سنج های آلتراسونیک قابل نصب بر روی خطوط انتقال شهر سمنان با تکیه بر صحت و دقت داده ها - صفحه:0-0

  tick  مقایسه ی هیدرودینامیک سرریزهای جانبی لبه تیز با تاج مسطح و شیبدار - صفحه:0-0

  tick  منحنی دبی- اشل سرریزهای جانبی کنگره‌ای ذوزنقه‌ای با رمپ ورودی - صفحه:0-0

  tick  نشت‌یابی در شبکه‌های توزیع آب به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی - صفحه:0-0

  tick  نقش بارندگی و سیلابهای سال آبی 98-1397 در تغذیه آبخوان دشت دلیجان-محلات ، استان مرکزی - صفحه:0-0

  tick  نقش توپوگرافی دامنه در فرآیندهای هیدرولوژیک - صفحه:0-0

  tick  هندسه هیدرولیکی کانال‌های پایدار:صحت سنجی روابط موجود و تعیین روابط بهینه - صفحه:0-0

  tick  هیدرولیک جریان محیط متخلخل درشت دانه - صفحه:0-0

  tick  هیدرولیک ﺟﺮﻳﺎن در کانال مرکب با پوشش گیاهی و سیلابدشت های همگرا - صفحه:0-0

  tick  یک رابطه‌‌ جدید برای پارامتر شکل بهینه در روش چندربعی برای حل معادله پخش - صفحه:0-0

  tick  پهنه بندی فرسایش خاک حوزه آبخیزفارسان با استفاده از مدل Swat - صفحه:0-0

  tick  پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی Hec-Ras (مطالعه موردی: حوضه کارده) - صفحه:0-0

  tick  پهنه‌بندی پتانسیل تولید رواناب در حوضه آبریز شهر ایلام با استفاده از روش Scs و سامانه اطلاعات جغرافیایی Gis - صفحه:0-0

  tick  پیش بینی جریان رودخانه با انتخاب پویای نزدیکترین همسایه‌ها در روش Knn - صفحه:0-0

  tick  پیش بینی جریان ماهانه رودخانه با استفاده از رویکرد ترکیبی موجک-درخت M5 - صفحه:0-0

  tick  پیش بینی دبی روزانه با استفاده از مدل تلفیقی شبیه‌سازی-بهینه سازی Svr-Pso (مطالعه موردی: رودخانه سزار) - صفحه:0-0

  tick  پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل جدید آشوب و ماشین بردار پشتیبان در آبخوان مشهد - صفحه:0-0

  tick  پیش بینی چرخه‌ی سیلاب جهت کاهش خسارات با استفاده از مدیریت بحران در منطقه گرگان (آق قلا) - صفحه:0-0

  tick  پیش‌بینی جریان ماهانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‎ اقلیمی جهانی - صفحه:0-0

  tick  پیش‌بینی نرخ آسیب‌پذیری لوله‌های شبکه آب‌رسانی شهری با به‌کارگیری و توسعه مدل‌ آماری رگرسیون لجستیک (مورد مطالعاتی : منطقه 8 شهر کرج) - صفحه:0-0

  tick  پیش‌بینی هیدروگراف سیلاب ناشی از شکست سد آغ چای برای دو حالت فرسایش درونی و روگذری جریان - صفحه:0-0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved