>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات آسیب های روانی و اجتماعی   
سال:1400 - دوره:1 - اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات آسیب های روانی و اجتماعی - کد همایش: 98190-12701


  tick  اثربخشی آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر آگاهی زنان نسبت به- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.57.6

  tick  اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش اجتناب شناختی و اضطراب دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.52.1

  tick  اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر مدل فرانظری (Ttm) بر آمادگی به اعتیاد دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه قم- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.32.1

  tick  ارائه‌ی یک شبکه‌ی عصبی به‌منظور پیش‌بینی مصرف سیگار در دانشجویان براساس ابعاد انعطاف‌پذیری هیجانی و مولفه‌های بهزیستی روان‌شناختی- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.14.3

  tick  ارزیابی آموزش رسانه های جمعی در پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا در سال تحصیلی 1400-1399- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.51.0

  tick  ارزیابی میزان موفقیت در ترک سیگار و عوامل موثر بر آن در مراجعین به کلینیک ترک سیگار بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.49.8

  tick  بررسی تنبلی اجتماعی و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.45.4

  tick  بررسی بهزیستی ذهنی براساس وضعیت بومی و ارتباط آن با دلبستگی به مکان در دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.38.7

  tick  بررسی رابطه ارضای نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.36.5

  tick  بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و الگوهای ارتباطی خانواده با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.15.4

  tick  بررسی رابطه حس تعلق به مکان با مولفه‌های خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.25.4

  tick  بررسی رابطه سبک‌های عشق‌ورزی و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه فروردین- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.10.9

  tick  بررسی رابطه سبک‌های مقابله با استرس بر امنیت روانی دانشجویان در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.54.3

  tick  بررسی رابطه عملکرد تحصیلی و نگرش منفی به دخانیات و مصرف نزدیکان با مصرف دخانیات در دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.7.6

  tick  بررسی رابطه مولفه‌های هوش هیجانی که شامل خود انگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.64.3

  tick  بررسی شیوع و علل گرایش به دخانیات در دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.37.6

  tick  بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با استعمال دخانیات در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.29.8

  tick  بررسی فقهی استعمال مواد مخدر در ادلّه شرعی- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.41.0

  tick  بررسی کیفیت سالم زیستی عاری از مصرف دخانیات در دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.23.2

  tick  بررسی میزان مصرف مواد دخانی و نگرش به آن در دانشجویان دانشگاه گیلان در حین اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.60.9

  tick  بررسی میزان شیوع شکست عشقی در بین دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی‌سینا- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.62.1

  tick  بررسی نحوه آشنایی و تاثیر برنامه دانشگاه عاری از دخانیات از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.35.4

  tick  تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش نوجوانان به مصرف سیگار- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.18.7

  tick  تاثیر طرح‌واره درمانی بر افکار اضطرابی دانشجویان دختر منطقه لالجین- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.65.4

  tick  تاثیر عوامل خانوادگی در شروع مصرف سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه بوعلی‌سینا- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.20.9

  tick  تاثیر معنویت و هوش معنوی بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.21.0

  tick  تبیین چگونگی نقش رسانه‌های تصویری در مصرف دخانیات با رویکرد پیامدگرایانه- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.63.2

  tick  توصیف و تبیین مصرف دخانیات، مواد مخدر و مشروبات الکلی در دانشگاه‌های تهران- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.48.7

  tick  درمان مبتنی بر اصلاح سوگیری شناختی در اعتیاد: پارادایم ردیاب نقطه- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.33.2

  tick  رابطه بین آزاردیدگی دوره کودکی با دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان شهر همدان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.66.5

  tick  رابطه سبک زندگی و تاب‌آوری دانشجویان دانشگاه فروردین- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.11.0

  tick  رابطه نیازهای بنیادین براساس تئوری انتخاب با گرایش به اعتیاد دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.2.1

  tick  راهبردهای خودتنظیمی در ترک اعتیاد به سیگار دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.1.0

  tick  سبب‌شناسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار در مصرف مواد مخدر- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.5.4

  tick  شناسایی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر اعتیاد- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.24.3

  tick  شیوع و علل گرایش به مصرف دخانیات در دانشجویان دختر- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.50.9

  tick  عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به دخانیات در دانشگاه- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.27.6

  tick  عوامل موثر بر شروع مصرف سیگار به‌عنوان زمینه‌ساز آسیب‌های روانی-اجتماعی در دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان هرمزگان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.55.4

  tick  عوامل موثر بر مصرف سیگار توسط دانشجویان و روش‌های کنترل و مقابله با آن- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.47.6

  tick  کشف پیامدهای روان‌شناختی بیماری کووید نوزده بر زندگی دانشجویی: مطالعه موردی شهر مشهد- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.26.5

  tick  مروری بر مطالعات کمی و کیفی مربوط به تجارب دانشگاه های مختلف جهان در زمینه کنترل دخانیات و دود- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.17.6

  tick  مقایسه خشم و دشواری های تنظیم هیجان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.6.5

  tick  مقایسه دانش، باور، رفتار تغذیه ای و کیفیت زندگی وابسته به‌سلامت دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.53.2

  tick  مقایسه هراس اجتماعی و تکانشگری در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.30.9

  tick  مقایسه هویت اجتماعی و بهزیستی اجتماعی دانشجویان سال اول و سال آخر دانشگاه بوعلی‌سینا همدان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.8.7

  tick  مواجهه با سیگار کدام رویکرد در دانشگاه؟! رویکرد شرمنده سازی افتراقی در برابر پیوند دهنده- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.16.5

  tick  میزان شیوع خشونت کلامی در شبکه‌های اجتماعی مجازی و متغیرهای مرتبط با آن در بین دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.4.3

  tick  نقش انسجام خانواده و تعامل والد- فرزند در تبیین میزان گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.34.3

  tick  نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از مصرف دخانیات- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.42.1

  tick  نقش شبکه‌های اجتماعی در پیشگیری از گرایش دانشجویان به مصرف دخانیات دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.9.8

  tick  نقش طرح‌واره‌های هیجانی و سرشت و منش در استعداد اعتیاد- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.3.2

  tick  نقش عملکرد خانواده در پیش بینی گرایش به اعتیاد و آسیب های اجتماعی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد مرودشت- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.43.2

  tick  نقش فراهیجان و تحمل ابهام در استعداد اعتیاد- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.31.0

  tick  نقش مشکلات روان‌شناختی در مصرف دخانیات: یک مطالعه مروری- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.12.1

  tick  نقش نهادهای فرهنگی دانشگاه ها در نگرش دینی دانشجویان در پیشگیری و سوءمصرف مواد مخدر- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.58.7

  tick  نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.61.0

  tick  نقش پیش‌بینی کنندگی تغذیه سالم آهن‌دار و سلامت روان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.56.5

  tick  نگرشی بر الگوی مصرف مواد دخانی آسیب‌زا در بین دانش‌آموزان در حین ورود به دانشگاه و راه‌های مصونیت بخشی در برابر آن مطالعه مقطعی در منطقه میانه در سال‌های 96 و 95- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.13.2

  tick  واکاوی ابعاد اقتصادی مصرف سیگار توسط دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.40.9

  tick  واکاوی تاثیر اضطراب بر مصرف سیگار در دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.28.7

  tick  واکاوی زمینه های آغاز مصرف سیگار دانشجویان در دانشگاه- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.46.5

  tick  وضعیت مصرف سیگار و عوامل موثر بر گرایش به ترک در دانشجویان دانشگاه یزد- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.59.8

  tick  پیامدهای روان‌شناختی کرونا در زندگی دانشجویان: مطالعه کیفی- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.22.1

  tick  پیش‌بینی استعداد اعتیاد برمبنای طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های دلبستگی و سبک‌های مقابله‌ای در دانشجویان پسر دانشگاه آیت‌الله بروجردی- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.19.8

  tick  پیش‌بینی گرایش به اعتیاد بر پایه پایگاه هویت در دانشجویان- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.39.8

  tick  پیش‌بینی گرایش به اعتیاد دانشجویان براساس تحمل پریشانی و احساس تنهایی- DOR:20.1001.2.9819012701.1400.1.1.44.3
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved