>
Fa   |   Ar   |   En
   کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی و روش‌های محاسباتی در علوم و مهندسی   
سال:1398 - دوره:1 - اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی و روش‌های محاسباتی در علوم و مهندسی - کد همایش: 98191-37054


  tick  : احراز هویت در تلفن های همراه هوشمند از طریق شناسایی هندسه دست بدون تماس مبتنی بر شناسایی رنگ پوست و استخراج ویژگی های بیومتریک - صفحه:1-8

  tick  A Mathematical Model Of Immunotherapy Of Bladder Cancer And Evaluation Of Optimal Control Approach - صفحه:1-17

  tick  A Metaheuristic For Dynamic Load Balancing In Cloud Environments - صفحه:1-10

  tick  A New Method For Missing Data Imputation In Banking Datasets Based On Biclustering - صفحه:1-16

  tick  Adaptive Monte Carlo Algorithms For Pricing European And American Options - صفحه:1-8

  tick  An Analysis Of Mathematical Models Of Immunotherapy Of Bladder Cancer With Optimal Control Approach - صفحه:1-10

  tick  An Improved Method For Diagonal Approximation Of Matrix Inversion Based On The Frequency Snapshot Model - صفحه:1-8

  tick  Application Of Stochastic Differential Equation As A Mathematical Model To Bombing - صفحه:1-8

  tick  Bonded Sheets Under Rolling With Spontaneous Welding - صفحه:1-12

  tick  Card Fraud Detection Models Using Data Mining Techniques And Patterns - صفحه:1-19

  tick  Detection Of Cracks In Cantilever Beam With Orthogonal Matching Pursuit (Omp) And Iterative Hard Threshold (Iht) - صفحه:1-11

  tick  Mathematical Modeling Of Behavior Of Retrofitted Rc Frames - صفحه:1-10

  tick  Modeling Of Cold Atmospheric Plasma (Cap) Interaction With Bacteria - صفحه:1-7

  tick  Numerical Modeling Of Dam-Break On Erodible Bed By Volume Of Fluid Method - صفحه:1-10

  tick  Numerical Study Of The Effect Of A Tall Building On The Performance Of The Chimney Of The Short Adjoining Building - صفحه:1-8

  tick  Ranking Efficient Units In Dea By Using Malmquist Productivity Index - صفحه:1-9

  tick  Solving Optimal Control Problems Using Sigmoid-Weighted Neural Networks - صفحه:1-5

  tick  The Effect Of Investors Sentiment And Fundamental Indices On Tehran Stock Exchange (Tse) Companies Stock Returns: A Panel Data Approach - صفحه:1-9

  tick  The Exponentiated Type Ii Power Topp-Leone-G Family Of Distributions - صفحه:1-6

  tick  اثر نمونه گیری تطبیقی بر عملکرد نمودارهای کنترل شوهارت - صفحه:1-8

  tick  اثر چگالی و میدان مغناطیسی خارجی بر میزان شتاب گیری الکترون ها توسط موج صفیری در پلاسما - صفحه:1-7

  tick  ارائه الگوی پیاده سازی سیستم Qa/Qc در ساخت ساختمانهای سبز و اولویت بندی عوامل با استفاده از روش دیمتل و تحلیل Ahp(مطالعه موردی شهر کرج) - صفحه:1-22

  tick  ارائه الگویی جدید در جهت تشخیص بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم های ترکیبی داده کاوی فازی - صفحه:1-21

  tick  ارائه مدلی نظام مند به منظور تعیین کارائی سازمانهای حمل و نقل درون شهری، با محوریت کیفیت خدمات و رضایت مشتری، به منظور رتبه بندی رضایتمندی شهروندان ، توسط روش تحلیل پوششی داده ها - صفحه:1-8

  tick  استراتژی بهینه برای تهیه و شارژ باتری وسایل نقلیه الکتریکی در ایستگاه های تعویض باتری - صفحه:1-8

  tick  انتخاب متغیر در مدل های خطی تابعی تعمیم یافته - صفحه:1-8

  tick  انتخاب مدل ، برآورد پارامترها و انتخاب متغیرها در رگرسیون های بیزی با بعد بالا - صفحه:1-8

  tick  بررسی اثر فعال بودن گیت کارتخوان در احتمال بروز بحران ازدحام جمعیت در ایستگاه مترو با استفاده از شبیه‌سازی به وسیله معادلات دیفرانسیل تصادفی - صفحه:1-8

  tick  بررسی الگوریتم‌های ساخت الگوی تاه اوریگامی چند وجهی و کارآیی آن‌ها - صفحه:1-9

  tick  بررسی تاثیر ژئوسنتتیک ها بر کاهش نشست موضعی روسازی تحت بارگذاری متحرک در نرم افزار آباکوس - صفحه:1-9

  tick  بررسی خانواده توزیع‌های بور از نگاه مفصل - صفحه:1-10

  tick  بررسی روش های قطعه بندی تصاویر پزشکی مبتنی بر خوشه بندی فازی - صفحه:1-18

  tick  بررسی کاهش تاثیر جازنی انقباضی بر اتوفرتاژ سوراخ روغن کاپ پکینگ کمپرسور هایپر در پتروشیمی لاله - صفحه:1-8

  tick  بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی از سیستم حمل و نقل عمومی خطوط تندرو کلان شهر تهران توسط روش تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس - صفحه:1-8

  tick  بررسی و مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی آنتن 2 روزنه هم محور درون بافت کبد انسان در دوحالت با تومور و بدون تومور - صفحه:1-8

  tick  تحلیل عددی جریان کاویتاسیون جزئی حول هندسه استوانه ای با پیشانی مختلف به روش مخلوط همگن و مدل آشفتگی Rsm و بررسی اثر سوراخ در کاویتاتور - صفحه:1-9

  tick  تخمین پارامتر تنظیمی تحت شرایط تغییر چابک - صفحه:1-9

  tick  تشخیص داده های اثر گذار به روش Jab در مدل بتا رگرسیون - صفحه:1-11

  tick  حساب دیفرانسیل توابع بازه‌ای از یک متغیرحقیقی - صفحه:1-6

  tick  حل عددی معادله حرکت الکترون های پلاسما در میدان الکتریکی موج برنشتاین - صفحه:1-7

  tick  حوزه یادگیری ماشین در مصرف آب و پیش‌بینی جمعیت - صفحه:1-9

  tick  رتبه‌بندی فاکتورهای اساسی در ایمنی و امنیت مواد غذایی در زنجیره تامین با روش Bwm در ایران - صفحه:1-12

  tick  روش فشرده سازی- نویززدایی D-Amp و کارایی آن در تصاویر دیجیتال - صفحه:1-7

  tick  رگرسیون مفصل در مدل‌های خطای اندازه‌گیری با دو متغیر خطای ناهمگون - صفحه:1-6

  tick  شبیه سازی جریان همراه با کاویتاسیون جزئی حول هندسه استوانه ای به روش مخلوط همگن و مدل آشفتگی Rsm و بررسی اثر تحدب و تقعر بدنه استوانه - صفحه:1-8

  tick  طراحی بهینه نمودار کنترل چند متغیره T2 هتلینگ با بکارگیری تابع زیان نرمال انعکاسی - صفحه:1-8

  tick  طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار و تاب آور با انتخاب نوع سیستم حمل و نقل - صفحه:1-17

  tick  قابلیت اعتماد تنش‐مقاومت در توزیع های آمیخته لیندلی دو پارامتری - صفحه:1-8

  tick  قیمت گذاری اختیارات معامله بامانع دوگانه با استفاده از کوادرتورها - صفحه:1-12

  tick  کاربرد محاسبات خاکستری در مدل سازی ریاضی - صفحه:1-7

  tick  کاربردی از روش الگوریتم ژنتیک برای برآورد پارامترهای غیرخطی اقتصادسنجی - صفحه:1-9

  tick  مدل ریاضی تقاضا و تامین در بازار خدمات آموزشی - صفحه:1-8

  tick  مدل رگرسیون بتا-برنولی فضایی برای داده‌های نسبت فضایی با مقادیر صفر و یک - صفحه:1-8

  tick  مدل سازی ریاضی و بهینه سازی آنتن های هم محور تک شیار در درمان بافت تومورال با تغییر ضخامت پوسته ی آنتن - صفحه:1-8

  tick  مدل سازی مصرف بهینه منابع انرژی غیرتجدیدپذیر (کاربردی از تئوری کنترل بهینه در اقتصاد انرژی) - صفحه:1-7

  tick  مدل های حمل و نقل با ساختار مسئله چندانتخابی - صفحه:1-7

  tick  مدلسازی ریاضی توموگرافی و بررسی اثر پارامتر تخفیف و تعداد بلوک در همگرایی روش تکراری بلوکی-ستونی کاو - صفحه:1-9

  tick  مدلسازی ریاضی سیستم فتوولتائیک با استفاده از ابزار سیمولینک - صفحه:1-7

  tick  مدل‌بندی رﮔﺮﺳﯿﻮنی رابطه هزینه-درآمد خانوار با رویکرد نظریه مفصل - صفحه:1-8

  tick  مدل‌سازی و برآورد ای-بیز قابلیت اعتماد و نرخ خطر در توزیع نمایی براساس داده‌های رکورد و شبیه‌سازی مونت‌کارلو - صفحه:1-10

  tick  مدل‌سازی پراکندگی رامان در پلاسمای کم چگال - صفحه:1-7

  tick  مروری بر احراز هویت پیام در شبکه هوشمند با امکان ناشناس ماندن - صفحه:1-12

  tick  مروری بر روش های فاصله اطمینان در مدل های با ضرایب متغیر - صفحه:1-8

  tick  مطالعه ، شبیه سازی ریاضی و حل معادلات انتقال حرارت برروی سه نوع دیوار ساختمانی و مقایسه ی نتایج حاصل از آن جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان - صفحه:1-7

  tick  مطالعه پارامتری کمانش محوری پوسته های استوانه ای کامپوزیتی - صفحه:1-8

  tick  معیارهای تعیین اعتبار در مدل‌های بتا رگرسیون خطی و غیرخطی - صفحه:1-9

  tick  مقایسه و پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین خطی و غیرخطی و Arfima - صفحه:1-8

  tick  یک روش جدید پارامتری برای حل مدل برنامه ریزی حمل و نقل فازی - صفحه:1-7

  tick  پیش بینی کوتاه مدت تقاضای آب مصرف کننده با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین - صفحه:1-14

  tick  پیش بینی و نظریه بازی ها - صفحه:1-10
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved