>
Fa   |   Ar   |   En
   کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری   
سال:1401 - دوره:5 - کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری - کد همایش: 01220-47863


  tick  (Vi)کاربرد کمپلکس سیس-دی اکسو [(5-نیترو-2-هیدروکسی بنزیلیدن) نیکوتینوهیدرازید] مولیبدن و نانولولههای کربنی در تهیه الکترود اصلاح شده جهت اندازه گیری استامینوفن و آسکوربیک اسید ب) عنوان پیشنهادی رساله/پایان نامه :عنوان فارسی Application - صفحه:0-0

  tick  A Convenient Method For Preparation Of Well-Defined Poly (4-Chloromethyl Styrene-G-Styrene)/Tio2 Nanocomposite Via Raft Technique - صفحه:0-0

  tick  A Cost-Effective Synthesis Of High Pure Ticagrelor, An Anti-Platelet Drug - صفحه:0-0

  tick  A Review On Application Of Zeolite Catalysts In Organic Reactions - صفحه:0-0

  tick  Acetylation Of Carbohydrates And Selective Anomeric Deacetylation Using Heterogeneous Catalyst Inorder To Preparation N-Alkoxy N-Methylglycosyl Amine - صفحه:0-0

  tick  Application Of Artificial Enzymes Based On Lmrr And Qacr In The Synthesis Of Friedel-Crafts Alkylation Reactions - صفحه:0-0

  tick  Application Of Novel Multi-Inorganic Polymeric Coagulants In Water Treatment - صفحه:0-0

  tick  Application Of Zno/Chitosan Composite For Removal Of Dyes From Aqueous Solution - صفحه:0-0

  tick  Dft Study Of Defection Position Effect On The Electronic Structure And Diradical Character Of N And B Doped Graphenes - صفحه:0-0

  tick  Doping La(Iii) Ions Into Bifeo3 Nano-Perovskite And Investigation Of Their Photocatalytic Activities - صفحه:0-0

  tick  Electrochemical Methods For Nitrate Ion Measurements In Food :A Review - صفحه:0-0

  tick  Electrochemical Properties Of Benzoate Preservatives On Food: Theoretical Investigation - صفحه:0-0

  tick  Evaluation Of Antioxidant And Antimicrobial Activities Of Thymus Plant Essential Oil And Its Synthesized Nanoparticles In Different Solvents And Study Of Its Medicinal Properties - صفحه:0-0

  tick  Fabrication Of A Cost-Effective Piezoresistive Pressure Sensor Based On Pvc/Reduced Graphene Oxide (Rgo) Composite - صفحه:0-0

  tick  Fabrication Of Znfe2o4/Go Nanocatalyst With Enhanced And Stable Photocatalytic Performance - صفحه:0-0

  tick  Ferrocene As A Mediator On Enzymatic Glucose Biosensor - صفحه:0-0

  tick  Gold-Catalyzed Multicomponent Synthesis Of Aminoindolizines From Aldehydes, Amines, And Alkynes Under Solvent-Free Conditions Or In Water - صفحه:0-0

  tick  N-Propylsulfamic Acid Supported Onto Magnetic Fe3o4 Nanoparticles (Mnps-Psa) As A Green And Reusable Heterogeneous Nanocatalyst Catalyst For The Synthesis Of 2-Arylbenzimidazoles Under Solvent Free Conditions - صفحه:0-0

  tick  Nitrogen-Coordinated Fe/Mn Electrocatalyst Derived From Mof For Efficient Orr In Pemfc - صفحه:0-0

  tick  Optimization Remove Of Ciprofloxacin From Aqueous Solutions Using Advanced Fenton Oxidation With Adsorbent - صفحه:0-0

  tick  Reaction And Identification Of N-Saccharinylketene In The Β-Lactam Synthesis By Stable Free Radical Tempo - صفحه:0-0

  tick  Recent Advances In Inorganic Polymeric Coagulants In Water Treatment - صفحه:0-0

  tick  Study The Effect Of Doped Bi(Iii) Ions On The Photocatalytic Efficiency Of Lanthanum Chromite Nano-Perovskite - صفحه:0-0

  tick  Synthesis And Absorption Performance Of Reduced Graphene Oxide-Polyurethane Sponge For Highly Efficient Oil-Water Separation - صفحه:0-0

  tick  Synthesis And Evaluation Of The Performance Of Cufe2o4/Go Photocatalyst For The Degradation Of Methylene Blue - صفحه:0-0

  tick  Synthesis Of Peptide-Based Nanomaterial Drown From Calix[4]Arene Supramolecular Assembly As Catalyst - صفحه:0-0

  tick  Synthesis Of Spiro[Indolo[2,1-B]Quinazoline-6,3'-Pyrazolo[3,4-C]Pyrazol]-12-One - صفحه:0-0

  tick  Synthesis Of Spiro[Indolo[2,1-B]Quinazoline-6,4'-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidin]-6'-Yl)Cyanamides - صفحه:0-0

  tick  Synthesis Of Spiro[Indolo[2,1-B]Quinazoline-6,4'-Pyrazolo[4,3-C]Quinolin]-12-Ones - صفحه:0-0

  tick  Synthesis Of The Functionalized Graphene Oxide For Efficient Demulsification Of Oil In Water Emulsion - صفحه:0-0

  tick  Theoretical Study Of Defection Position Effect On The Aromaticity Of N And B Doped Graphenes - صفحه:0-0

  tick  اثر بخشی ضدخارش کافئیک اسید از طریق بازدارندگی رسپتورهای کاپا-اپیوییدی - صفحه:0-0

  tick  اجرای تکنیک آموزشی با دست سازه برای تفهیم یادگیری مبحث مغناطیس در مدارس - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی تجربی ستون بستر ثابت پومیس اصلاح‌شده با سورفکتانت ستیل‌تری‌متیل‌آمونیوم برمید به منظور رنگزدایی محلول حاوی رنگ قرمز کنگو - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی جایگاه فناوری نانو در حوزه روانکارهای صنعتی و تاثیر آن بر بهبود عملکرد سیستم‌های مکانیکی - صفحه:0-0

  tick  استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز دیازپام در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی عامل دار شده کربوکسیله - صفحه:0-0

  tick  اندازه گیری الکتروشیمیایی داروی سرترالین با نانوکامپوزیت Mwcnt@Tio2@Mos2 - صفحه:0-0

  tick  اندازه‌گیری مترونیدازول با استفاده از یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانوصفحات گرافن و پلیمرهای حکاکی شده مولکولی - صفحه:0-0

  tick  بررسی آزمایشگاهی استفاده از نانوسیال مونتموریلونیت/اتیل استات بر استخراج سیتریک اسید از آب - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر آنتی اکسیدانی برخی از عصاره های طبیعی در فتواکسیداسیون در صنایع روغن های خوراکی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر سرعت ورودی و افزودن اتان و پروپان در خوراک بر عملکرد راکتور Pox با استفاده از Cfd - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر ضد خارش ترکیبات بیوشیمی علف لیمو با استفاده از مطالعات داکینگ مولکولی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر نوع و غلظت امولسیون کننده های خوراکی بر پایداری محلول دهان شویه با رویکرد طراحی آزمایش - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثرات بازدارندگی از خوردگی H2s با عصاره هسته انار به عنوان بازدارنده خوردگی - صفحه:0-0

  tick  بررسی امکان جذب بیلی روبین توسط نانوکلاژن با روش بیوانفورماتیک: معرفی یک نانوجاذب طبیعی برای تشخیص و درمان بیماری زردی نوزادان - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر عصاره‌های آبی، اتانولی و متانولی در تعیین محتوی فنولی و فلاونوئیدی کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی صمغ گیاه دارویی باریجه Ferula Gummosa Boiss - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر نور Uv بر حذف Cod از فاضلاب کارخانه لبنی توسط نانوکاتالیست دی اکسیدتیتانیوم - صفحه:0-0

  tick  بررسی تجربی و تئوریکی(محاسباتی) اثر عامل پوششی اگزالیک اسید بر مورفولوژی نانوذرات Ktp - صفحه:0-0

  tick  بررسی تولید هماهنگ مرتبه بالا در فسفرن تک لایه در اثر میدان شدید لیزر - صفحه:0-0

  tick  بررسی تولید هماهنگ مرتبه ی بالا در نیترید بور هگزاگونال تک لایه و نیترید گالیم هگزاگونال تک لایه در اثر میدان قوی لیزر خطی - صفحه:0-0

  tick  بررسی جذب رنگ توسط نانوفوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم - صفحه:0-0

  tick  بررسی خاک رس ایرانی به عنوان جاذب کلرید از محلولهای آبی مطالعات ترمودینامیکی و سینتیکی - صفحه:0-0

  tick  بررسی رفتار جذبی امواج مایکروویو نانوکامپوزیت اپوکسی اصلاح شده با نانوذرات روی اکسید آمین دار (Zno-Nh2) و نانوصفحات گرافن اکسید(Go) - صفحه:0-0

  tick  بررسی عملکرد Fe/Mn-N-C به عنوان الکتروکاتالیست واکنش احیای اکسیژن در پیل سوختی پلیمری - صفحه:0-0

  tick  بررسی کارایی کاتالیست Tio2/Zif در گوگرد زدایی اکسایشی دی بنزوتیوفن - صفحه:0-0

  tick  بررسی کیفیت و تجزیه و تحلیل Gc/Ms اسانس گیاهان هومولوس لوپولوس، ملوا سیلوستریس و آویشن در مخلوطی از حلال‌های اتانول و هگزان - صفحه:0-0

  tick  بررسی میزان جذب مایکروویو توسط مگنتیت/ صمغ درخت در محدوده ی باند ایکس - صفحه:0-0

  tick  بررسی واکنش پذیری ترکیب گیاهی کوردیسپین به روش نظریه تابعی چگالی - صفحه:0-0

  tick  بهبود خواص غشاهای اسمز مستقیم (Fo) با استفاده از نانوذرات روی اکسید پیوند زده شده با پلی متیل متاکریلات (Zno-G-Pmma) - صفحه:0-0

  tick  تاثیر آلایش کبالت بر روی ویژگی های ساختاری و نوری نانومیله های اکسید روی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر غلظت نانوذرات Tio_2 افزودنی به روانکار Sae30 بر عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیرمُدور بافت‌دار - صفحه:0-0

  tick  تاثیر نانوسیلیکا در پوشش‌های مقاوم به حریق متورم شونده - صفحه:0-0

  tick  تاثیر نوع نانوذرات افزودنی به روانکار پایه بر عملکرد یاتاقان های ژورنال هیدرودینامیکی - صفحه:0-0

  tick  تحلیل عملکرد کیفیت آسفالت با رویکرد تاثیر نانو کامپوزیت ها در خواص قیر - صفحه:0-0

  tick  تخریب رنگ کریستال ویولت با استفاده از روش فتوفنتون در Ph خنثی - صفحه:0-0

  tick  تخریب فوتوکاتالیزوری بنزن محلول در آب با کاتالیزور نانو ذرات Znfe2o4 تثبیت شده بر روی سرباره مس - صفحه:0-0

  tick  تهیه کامپوزیت بر پایه پلیمر زیست سازگار پلی لاکتیک اسید و چارچوب فلزی آلی به عنوان حامل داروی کورکومین - صفحه:0-0

  tick  تهیه، شناسایی و بررسی رفتار گرمایی و ضد میکروبی تعدادی ازکمپلکس های بیس ایمین جدید کادمیوم (Ii) - صفحه:0-0

  tick  توسعه کمی روش تیتراسیون برگشتی جهت اندازه گیری ترفتالیک اسید واکنش نداده در انواع روشهای فعالسازی چهارچوب آلی – فلزی بر پایه ی Cr - صفحه:0-0

  tick  توسعه یک روش جایگزین جدید برای سنتز باکلوفن - صفحه:0-0

  tick  تولید فیلم نشاسته ساگو حاوی فیکوسیانین استخراج شده از جلبک اسپیرولینا و ارزیابی میزان حلالیت و رطوبت آن - صفحه:0-0

  tick  تولید کود نانو زئوسیلیکات پتاسیم راهکاری نوین جهت افزایش مقاومت غلات استراتژیک به آفات و تنشهای محیطی - صفحه:0-0

  tick  تولید نانو ذرات نیترات سدیم با استفاده از روش ضد حلال و بررسی مکانیسم هسته زایی نانوذرات حاصله در حضور افزودنی های آلی و معدنی - صفحه:0-0

  tick  تولید نانوپودر فوتوکاتالیست Znmn2o4 از پسماند باتری آلکالاین - صفحه:0-0

  tick  جداسازی مخلوط دی‌کلرومتان از آب به‌وسیله نانوساختارهای تیغ دار فوق آب‌گریز و فوق روغن دوست نیکل در سامانه انتها بسته - صفحه:0-0

  tick  جذب سطحی محلول پساب رنگی با نانوسلولز - صفحه:0-0

  tick  حذف گازوئیل شناور از سطح آب و پساب با استفاده از چهارچوب فلزی- آلی مغناطیسی بر پایه زیست توده گیاه کهورک - صفحه:0-0

  tick  حلال زود گداز دوقلو گاباپنتین و اسید سیتریک: سنتز انتخابی کنترل شده 8،1-دی اکسو-اکتاهیدروزانتن ها، 4h-بنزو[B]پیران ها - صفحه:0-0

  tick  دیدگاهی بر عملکرد فناوری نانو در مبارزه با بیماری کووید-19 - صفحه:0-0

  tick  راه حلی موثر و کاربردی برای آموزش جدول تناوبی برای دانش آموزان - صفحه:0-0

  tick  روش سنتز جدید، سریع و اقتصادی برای تهیه نانوذرات آبگریز Zif-8 - صفحه:0-0

  tick  ساخت آسان و کم هزینه فتوشیمیایی ورقه های Cnts-Wo3/Graphite برای کاربرد ابرخازنی با ظرفیت بالا - صفحه:0-0

  tick  ساخت نانوکامپوزیت های جاذب امواج مایکروویو بر پایه رزین اپوکسی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن (Fe3o4) و نانوصفحات گرافن اکسید(Go) - صفحه:0-0

  tick  ساخت و شناسایی نانوذرات کلسیم یدات و کاربردش به عنوان یک نانوکاتالیزگر کارآمد و قابل بازیافت برای سنتز آسان ایندولوکینوکسالین ها - صفحه:0-0

  tick  سنتز 1و8-دی اکسو-اکتا هیدرو زانتن ها با استفاده از نانو کاتالیست پروپیل سولفونیک اسید ساپورت شده بر روی اکسید آهن - صفحه:0-0

  tick  سنتز بیس ایندولیل متان با استفاده از نانو کاتالیست پروپیل سولفونیک اسید ساپورت شده بر روی اکسید آهن - صفحه:0-0

  tick  سنتز تترازول با کاتالیزور طبیعی - صفحه:0-0

  tick  سنتز سبز 3-فنیل-1و2 دی هیدروکینوکسالین تحت امواج اولتراسونیک - صفحه:0-0

  tick  سنتز سبز زانتن با 4-کلروبنزآلدئید در شرائط بدون حلال - صفحه:0-0

  tick  سنتز سبز کوئینوکسالین تحت امواج اولتراسونیک - صفحه:0-0

  tick  سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی زیره سبز و بررسی خواص آنتی اکسیدانی آن - صفحه:0-0

  tick  سنتز سبز نقاط کربنی از مواد پیش ساز گیاه Adoxaceae برای ساخت نانوکامپوزیت جاذب - صفحه:0-0

  tick  سنتز سبز نقاط کربنی از گیاه Brassicaceae - صفحه:0-0

  tick  سنتز سونوشیمی و مطالعه بیولوژیکی پلیمر تک بعدی نانو جیوه ... - صفحه:0-0

  tick  سنتز فوم پلی یورتان و بررسی کاربرد آن - صفحه:0-0

  tick  سنتز مایع یونی دوتایی جدید بر اساس مورفولینیوم و کاربرد آن به عنوان کاتالیزور و محیط با کارآمدی بالا برای سنتز مشتقات جدید پارا کلرو متا کرزول استیک اسید بتا هیدروکسی استر - صفحه:0-0

  tick  سنتز مایعات یونی جدید بر پایه- N متیل ایمیدازول به عنوان عوامل بالقوه ی درمانی - صفحه:0-0

  tick  سنتز مشتقات جدید 2-N-آزولیل متیل -1-Hبنزایمیدازول به عنوان عوامل بالقوه دارویی - صفحه:0-0

  tick  سنتز مشتقات پیرازول در حضور کاتالیزور نانو آلومینا - صفحه:0-0

  tick  سنتز نانو کامپوزیت اکسید گرافن اصلاح شده با اکسید آهن Fe2o 3 - Ng0 و پایش آن در تصفیه پساب نیروگاه رامین اهواز - صفحه:0-0

  tick  سنتز نانوذرات لیگنین و کاربرد آن جهت کپسوله کردن اسانس گل رز - صفحه:0-0

  tick  سنتز نانوذرات مبتنی بر لیگنین جهت کپسوله کردن ماده فعال زیستی آنتوسیانین - صفحه:0-0

  tick  سنتز و ارزیابی ساختار آلی-فلزی 67-Zif اصالح شده با پلیدوپامین و اکسیدروی نقطه ای به عنوان حامل داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین - صفحه:0-0

  tick  سنتز و بررسی ویژگی های ساختاری و نوری و اثر فوتوکاتالیستی نانو کامپوزیت G-C3n4/Fe3o4 و نمونه G-C3n4 - صفحه:0-0

  tick  سنتز و بهینه سازی تولید ماده اسلیپ ایجنت استئارامید - صفحه:0-0

  tick  سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی - صفحه:0-0

  tick  سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Cevo4/Bivo4 به روش سونوشیمی - صفحه:0-0

  tick  سنتز چارچوب فلزی-آلی مبتنی بر آهن جهت تخریب فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در محلول آبی - صفحه:0-0

  tick  سنتزEddha-Chitosan دوپ شده با مس به عنوان یک نانو کاتالیزور ناهمگن جدید با کارآیی بالا برای سنتز ترکیبات جدید هیبریدی 4-کلرومتا کرزول-1و2و3-تری آزول - صفحه:0-0

  tick  سیلیکاژل اسیدی کاتالیزوری مناسب در سنتز انامین ها - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی سه بعدی یک ماژول غشایی بازیافت مونومر از جنس کامپوزیت Pdms/Pei با استفاده از نرم افزار Comsol - صفحه:0-0

  tick  شبیه سازی‌عملگرهای‌کوانتومی‌تحول‌زمانی‌مولکولی‌در‌شیمی‌محاسباتی‌ ‌ - صفحه:0-0

  tick  شبیه‌سازی Cfd هیدرودینامیک جریان و انتقال جرم در فرایند جذب دی‌اکسیدکربن در رآکتور بستر پر شده دوار با ساختارهای مختلف پکینگ تیغه‌ای - صفحه:0-0

  tick  طراحی و سنتز کاتالیزور تو‌‌خالی Co3o4 و کاربرد آن در سنتز مشتقات بنزوکسازول به عنوان ترکیبات بالقوه‌ی دارویی - صفحه:0-0

  tick  طراحی و سنتز یک حسگر رنگ سنجی جدید برای شناسایی +Al3و-S2 - صفحه:0-0

  tick  عیارسازی ماده معدنی آهن هماتیتی به روش احیاء و بررسی خصوصیات آن - صفحه:0-0

  tick  کاربرد اکسید گرافن/ کمپلکس باز شیف مولیبدن (Vi) در تهیه الکترود اصلاح شده جهت اندازه گیری دوپامین در حضور آسکوربیک اسید - صفحه:0-0

  tick  کاربرد نانوفوتوکاتالیست تری اکسید تنگستن در جذب رنگ - صفحه:0-0

  tick  کاربرد پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر ساخت دست بشر در بسته‌بندی مواد غذایی - صفحه:0-0

  tick  کاربردهای درمانی و دارویی آلوئه ورا - صفحه:0-0

  tick  کامپوزیت های کربن/ فریت برای تصفیه ی فاضلاب و جذب موثر امواج الکترومغناطیسی - صفحه:0-0

  tick  کشش سطحی پلی اتیلن و پلی پروپیلن - صفحه:0-0

  tick  کمپلکس وانادیوم متصل شده به گرافن اکسید مغناطیسی به عنوان کاتالیزگر موثر برای حذف رنگ های آلی - صفحه:0-0

  tick  محاسبه ی میزان ارجحیت پیکربندی مشتقات اتیلنی با کمک محاسبات مکانیک کوانتوم - صفحه:0-0

  tick  مدل سازی تاثیر واکسیناسیون بر میزان ابتلا به ویروس کرونا بر اساس حسابان کسری - صفحه:0-0

  tick  مروری بر الکترودهای اصلاح شده با نانوذرات طلا برای تشخیص و اندازه گیری آرسنیک - صفحه:0-0

  tick  مروری بر خصوصیات گیاهشناسی، فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی ماروبیوم (Marrubium) - صفحه:0-0

  tick  مروری بر روشهای پیرولیزحرارتی و کاتالیزوری پسماندهای پلاستیکی - صفحه:0-0

  tick  مروری بر فرآیندهای فوتوکاتالیستی جهت تصفیه پساب با استفاده از چارچوب‌های آلی-فلزی - صفحه:0-0

  tick  مروری بر نانوذرات مغناطیسی عامل دارشده به عنوان جاذب در تصفیه فاضلاب - صفحه:0-0

  tick  مروری بر پیشرفت های اخیر در سنتز پرگابالین - صفحه:0-0

  tick  مروری کوتاه بر سنتز داروی رمدسیویر - صفحه:0-0

  tick  مطالعه بیولوژیکی نانو ذرات و تک کریستال های آهن فلوراید ... - صفحه:0-0

  tick  مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی ترکیبات بیس فینولی با استفاده از محاسبات تئوری تابعیت چگالی - صفحه:0-0

  tick  مطالعه مکانیسم عملکرد افزودنی مقاوم به حریق متورم شونده - صفحه:0-0

  tick  مطالعه هیدرولیز شیمیایی و آنزیمی مواد لیگنوسلولزی و طراحی واحد تولید اتانول از ضایعات کاغذ - صفحه:0-0

  tick  مطالعه پیش تغلیظ مقادیر ناچیز نیکل(Ii) درپساب های صنعتی بوسیله نانو گرافن اکساید - صفحه:0-0

  tick  میکروکانال‌های گاز-مایع: مروری برچالش ها و کاربردها - صفحه:0-0

  tick  نانو کامپوزیت Pd/Mwcnts/Rgo به‌عنوان یک کاتالیزور برای اکسیداسیون اتیلن گلیکول - صفحه:0-0

  tick  نقش ویتامین E در پوست - صفحه:0-0

  tick  یک گرافن مغناطیسی عامل دارشده با ید کارآمد برای استیله کردن مشتقات قند - صفحه:0-0

  tick  پودر جامد معدنی جهت احیاء آنی و تولید فلزات مس ، روی و سرب - صفحه:0-0

  tick  پوشش های پلی دی متیل سیلوکسان اصلاح شده با نانوذرات سیلیکا و تیتانیوم دی اکسید و بررسی خواص آبگریزی، ضدیخ زدگی و آنتی باکتریایی آن ها - صفحه:0-0

  tick  چارچوب آلی فلزی Uio-66 برای تهیه یک نانوحسگر جهت الکترواکسیداسیون متانول - صفحه:0-0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved