>
Fa   |   Ar   |   En
   کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی   
سال:1399 - دوره:1 - اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی - کد همایش: 99201-64489


  tick  Challenges Of E-Learning In Universities In The Corona Age (Covid 19) - صفحه:1-30

  tick  آموزش مجازی، مزایا و مشکلات و مهارت های مورد نیاز دانشجو در آموزش مجازی - صفحه:1-5

  tick  اثربخشی آموزش مجازی دروس عملی و رضایت دانشجو معلمان - صفحه:1-13

  tick  ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران دردوران کرونا - صفحه:1-12

  tick  استاندارد سازی آموزش الکترونیکی بر پایه مدل Scorm - صفحه:1-16

  tick  الگوی نوآورانه آموزشی بر مبنای الگوی شایستگی Cdio: گامی جهت آموزش الکترونیک با کیفیت - صفحه:1-22

  tick  بررسی روشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی درآموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت آب منطقه کرمانشاه - صفحه:1-22

  tick  بررسی رویکرد یادگیری خرد (میکرولرنینگ) و استلزام های آن جهت بکارگیری در آموزش‏های سازمانی - صفحه:1-23

  tick  بررسی کاربرد واقعیت مجازی درآموزش ویادگیری - صفحه:1-15

  tick  بررسی نقش فناوری در اثربخشی برنامه‌های توسعه فردی - صفحه:1-21

  tick  تجارب زیسته دانشجویان از شرکت درکلاس‌های مجازی دانشگاه دربحران کرونا - صفحه:1-30

  tick  دیدگاه معلمان و دانش آموزان راجع به استفاده از شبکه های اجتماعی در تدریس مقطع ابتدایی - صفحه:1-15

  tick  سنجش آمادگی والدین دانش آموزان ایرانی برای تحقق یادگیری الکترونیکی - صفحه:1-17

  tick  سنجش رضایت کارکنان از عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی شهرداری مشهد در سال 1398 - صفحه:1-15

  tick  شخصی سازی سامانه یادگیری الکترونیکی با استفاده از ویژگی فردی شخصیت یادگیرنده و پیاده سازی آن به کمک عناصر بازی پردازی - صفحه:1-17

  tick  شناسایی ابعاد اثرگذاری و کاربردهای فناوری واقعیت مجازی درآموزش عالی - صفحه:1-25

  tick  طراحی مدل آمادگی اجرای ارزشیابی الکترونیکی - صفحه:1-16

  tick  عوامل موثر در تحقق آموزش دانشگاهی الکترونیکی مجازی کارآمد در دوران کرونا - صفحه:1-13

  tick  فرصت ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیک در مدارس - صفحه:1-14

  tick  مدیریت راهبری و سیاست گذاری آموزش و یادگیری الکترونیکی - صفحه:1-9

  tick  مروری بر عوامل انگیزشی موثر بر یادگیری الکترونیکی - صفحه:1-9

  tick  معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی - صفحه:1-20

  tick  چالشها و مشکلات توسعة آموزش و یادگیری الکترونیکی در عصر همه گیری ویروس کووید-19 - صفحه:1-16
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved