>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت راهبری و سیاست گذاری آموزش و یادگیری الکترونیکی  
   
نویسنده خوشثانی پروین
منبع كنفرانس ملي آسيب شناسي آموزش و يادگيري الكترونيكي - 1399 - دوره : 1 - اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی - کد همایش: 99201-64489 - صفحه:1 -9
چکیده    در سال های اخیر تجربه های مختلفی در زمینه یادگیری و آموزش الکترونیکی شکل گرفته است از جمله آنها سامانهمدیریت الکترونیک است که همراه با ساختار های مختلف و پیچیدگی های آموزشی ،فرهنگی، حقوقی،نظارتی،و زیرساختی بوده استجهان روز به روز در حال پشیرفت و توسعه است . در جهان امروزی در اکثر زمینه ها در فضای الکترونیک قرار دارندیادگیری و آموزش ما نیز به سمت الکترونیکی شدن در حال توسعه است و بخش زیاد آن صرف آموزش از راه دور انجاممی شود . ظهور آموزش الکترونیک در عصر حاضر ساختار های سازمان دهی شده دانشگاه ها ، موسسات،راهبرد هایتدریس و حتی خود یادگیری و آموش تغییر کرده است در چنین شرایطی نهاد اموزشی نیازمند سیاست مدیریت و راهبردجدیدی برای سازگاری با عصر حاضر است که دراینجا سیستم یا سازمان یا نظام آموزش یادگیری الکترونیک دست به کارمی شود در مقاله حاضر در مورد عوامل یادگیری الکترونیک مدیریت الکترونیک و سیاست و هدف اصلی ان بحث و گفتو گو می شود
کلیدواژه یادگیری الکترونیک ,پیشرفت ,یادگیری و آموزش ,سیاست و مدیریت
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی ارومیه, ایران
پست الکترونیکی khoshsani.parvin@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved