>
Fa   |   Ar   |   En
   فرصت ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیک در مدارس  
   
نویسنده عزیزی نیلوفر ,احمدنژاد محمود
منبع كنفرانس ملي آسيب شناسي آموزش و يادگيري الكترونيكي - 1399 - دوره : 1 - اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی - کد همایش: 99201-64489 - صفحه:1 -14
چکیده    توسعه و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری، یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت در هر کشوری به شمارمیرود بنابراین یادگیری الکترونیکی میتواند عامل جهش علمی و فرهنگی در هر کشوری باشد . امروزه با توجه به بحران49-covid ، لزوم توسعه آموزشهای الکترونیکی امری بدیهی است و ازآنجاکه بهمنظور استفاده بهینه و برنامهریزی درستدر ابتدا باید تمام ابعاد مقوله موردنظر را بررسی و سپس اقدام کرد، لذا هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین فرصتها وتهدیدهای حاصل از یادگیری الکترونیکی در مدارس میباشد. در این مقاله اطالعات جمعآوریشده از نوع کیفی بوده کهبه روش توصیفی- استنتاجی از طریق مطالعه منابع مرتبط گرداوری شده است. نتایج حاکی از آن بود که، مولفۀهای هزینهو اثربخشی آموزشی مهمترین فرصت یادگیری الکترونیک و مولفههای نحوه تعامل استاد و دانشجو و نظارت بر یادگیریدانشآموز از جمله مهم ترین تهدیدهای آن به شمار می روند.
کلیدواژه آموزش از راه دور ,آموزش ,یادگیری ,یادگیری الکترونیک ,آموزش‌وپرورش
آدرس دانشگاه آزاد تبریز, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی d.fonon@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved