>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش مجازی دروس عملی و رضایت دانشجو معلمان  
   
DOR 20.1001.2.9920164489.1399.1.1.6.1
نویسنده شکوری زهرا ,مسافریان سارا
منبع كنفرانس ملي آسيب شناسي آموزش و يادگيري الكترونيكي - 1399 - دوره : 1 - اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی - کد همایش: 99201-64489 - صفحه:1 -13
چکیده    آموزش مجازی فضای آموزشی جدیدی را در فرایند آموزش و یادگیری در حوزه های مختلف از جمله آموزش عالی به وجود آورده است. بستر آموزش مجازی در دانشگاه فرهنگیان نیز به عنوان یکی از نهاد های آموزش عالی فراهم شده است و دروس مختلف از جمله دروس عملی از این طریق به دانشجو معلمان ارائه می گردد. با عنایت به این امر، هدف پژوهش حاضر،بررسی اثر بخشی آموزش مجازی دروس عملی و رضایت دانشجو معلمان پردیس نسیبه ی تهران است. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش،183 تن از دانشجو معلمان پردیس نسیبه ی تهران هستندکه دروس عملی را به شیوه ی مجازی فراگرفته اند. با بهره گیری از فرمول کوکران،124 نفر نمونه ی مورد مطالعه ی این پژوهش قرار گرفته که نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 0.894 استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمونt تک نمونه ای و با کمک بهره گیری از نرمافزارspss.تحلیل شده اند و یافته ها نشان داده اند،رضایت دانشجومعلمان از عملکرد استاد وکیفیت سیستم، مطلوب،از تعاملات حاکم(استاد و دانشجو و دانشجویان با یکدیگر) نسبتا مطلوب و از محتوای دوره ی آموزشی، نامطلوب برآورد شده است.
کلیدواژه آموزش مجازی ,رضایتمندی ,دانشجو معلمان
آدرس دانشگاه نسیبه تهران, ایران, دانشگاه نسیبه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved