>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش آمادگی والدین دانش آموزان ایرانی برای تحقق یادگیری الکترونیکی  
   
نویسنده منتظر غلامعلی ,سیداشرفی میرسجاد
منبع كنفرانس ملي آسيب شناسي آموزش و يادگيري الكترونيكي - 1399 - دوره : 1 - اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی - کد همایش: 99201-64489 - صفحه:1 -17
چکیده    آموزش(یادگیری) الکترونیکی پارادایمی جدید در نظام آموزشی و حاصل دگرگونی نهاد آموزش در اثر توسعة فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. به رغم توسعة چشمگیر این پارادایم در حوزة آموزش، رشد این گونه ازآموزش ها در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نسبت به بخش آموزش عمومی (مدارس) بیشتر بوده است. شناسایی چالش ها و برنامه ریزی مناسب برای رو در رو شدن با آنها در مسیر توسعه، کلید استفاده از مزایای فاوا در آموزش است. بی‍گمان توسعة یادگیری الکترونیکی (یادا) به عنوان پدیده ای فنّاورانه با چالش هایی جدّی روبه روست و به همین دلیل برنامه ریزی برای مواجهه با این چالش ها یکی از موضوعات مهم نظام سیاستگذاری آموزش عمومی است. استفاده از این پدیدۀ فناورانه در مدارس ایران تا قبل از همه گیری بیماری کووید 19، به رغم تلاش های صورت گرفته، از جمله اجرای طرح هوشمندسازی مدارس، گسترش چندانی نداشته و استقرار آموزش الکترونیکی در مدارس توفیق چندانی به دنبال نداشته است. یکی از موضوعات بسیار مهم در موفقیت این گونه از آموزش ها، آمادگی یادگیری الکترونیکی است و این آمادگی مولفه ها و ابعاد مختلفی دارد که یکی از این ابعاد، آمادگی والدین دانش آموزان است.این مطالعه با هدف شناسایی مولفه های آمادگی یادگیری الکترونیکی والدین و ارایة مدلی برای ارزیابی وضعیت آمادگی والدین ایرانی برای تحقق یادگیری الکترونیکی دانش آموزان در دورة همه گیری بیماری کووید 19 انجام شده است. بدین منظور از طریق تحلیل محتوایی اسناد برنامه ای سه کشور امریکا، انگلیس و ترکیه، ابعاد آمادگی والدین شناسایی شده و با گردآوری داده های میدانی از طریق پرسش نامة الکترونیکی ارزیابی آمادگی والدین ایرانی صورت پذیرفته است. در این پیمایش بیش از 1200 تن از دانش آموزان درپایه های مختلف تحصیلی دورۀ متوسطة اول و نیز تعداد 400 تن از والدین آنها از سراسر کشور شرکت داشته اند. نتایج این پیمایش نشان می دهد که سطح آمادگی این والدین در حدود 42 درصد قرار دارد و آمادگی والدین برای استفادة دانش آموزان از محیط یادگیری الکترونیکی از حیث مولفه های «آگاهی»، «مهارت»، «مداخله» و «ارتباطات» و «نظارت» ، «کمتر از متوسط» است و همین امرچالشی جدّی در توسعة ِموفق آموزش الکترونیکی در مدارس کشور و در میان دانش آموزان است. باتوجه به استمرار آموزش غیرحضوری درسال تحصیلی 1400-1399، نتایج این مطالعه نقشی مهم در برنامه ریزی مدیران آموزش عمومی داشته تا با برنامه ریزی مناسب برای افزایش سطح آمادگی والدین، یکی از مهمترین چالش های تحقق آموزش موثر در محیط شبکه ای را از میان بردارند.
کلیدواژه آمادگی یادگیری الکترونیکی ,کووید 19 ,دانش آموزان ,محیط شبکه ای
آدرس دانشگاه تربیت مدرّس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved