>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش های بومی ایران   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:12


  tick  آسیاب دوسنگی میبد: پدیده‌ای ویژه در میان آسیاب‌های کاریزی - صفحه:41-78

  tick  احیاء دانش بومی برداشت سنتی آب کشاورزی (گاوچاه) در ایران، الگویی کارآفرینانه - صفحه:609-646

  tick  ارزیابی ویژگی‌های حکمرانی سنتی آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی موثر آب زیرزمینی - صفحه:307-331

  tick  الگوی زیست جمعی در ایران(تحلیلی بر درسنامه فنی و مشارکتیِ طومار تقسیم آب زنده رود) - صفحه:79-150

  tick  بازشناسی سازمان نیروی انسانی در سیستم مدیریت بومی آب بلده فردوس(تون) قبل از 1350ه.ش - صفحه:371-409

  tick  بحران آب، سنت و توسعه در ایران: تجدیدمطلعی در مفهوم «نوسازی» با اشاره به مستند «مادرکشی» - صفحه:333-370

  tick  تحلیل فرهنگی دانش بومی در زنجیره ابزار قنات - صفحه:9-40

  tick  دانش بومیِ ساخت و بهره‌برداری از سازه تاریخی آبی بُرکه در جزیره قشم - صفحه:535-581

  tick  دوراهی کنش تفاهمی و عقلانیت راهبردی در حکمرانی منابع آب: مطالعه کیفی فرایندهای ارتباطی ذی‌نفعان آب دشت رفسنجان - صفحه:251-278

  tick  دگردیسی رابطۀ انسان و طبیعت: نگاهی به فیلم تالان - صفحه:583-608

  tick  سامانه‌های بومی و سنتی استحصال آب باران در بلوچستان ایران - صفحه:279-306

  tick  سد سبز: همیاری سنتی بومزاد و سازگار با توسعه مطالعه موردی ایجاد آب‌گیر بر رودخانه خورخوره سقز - صفحه:479-502

  tick  مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان - صفحه:151-203

  tick  نقش آب و آبرسانی در معماری عمارت‌های سلطنتیِ عصر صفویه - صفحه:411-478

  tick  نقش حقوق عرفی در مدیریت سنتی توزیع و تقسیم و پایداری آب قنات - صفحه:205-250

  tick  نَفَقِۀ قنات (کاریز) (شیوه‌های تامین هزینه در نظام آبیاری سنتی) - صفحه:647-665

  tick  همنوایی فرهنگ یکپارچه با فناوریهایش (سنجش فرهنگ کاریزی و زالو مکینگی ) - صفحه:671-720

  tick  واکاوی شاخص‌های حکمرانی خوب در دانش بومی قنات قصبه گناباد - صفحه:503-533
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved