>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1392 - دوره:10 - شماره:41


  tick  آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشت - صفحه:47-57

  tick  اثر حرارت دهی با مایکروویو بر عضله راسته شتر یک کوهانه (Camelus Dromedaries) - صفحه:91-106

  tick  امکان سنجی تولید و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل خشک شده با دو روش تصعیدی و مایکروویو - صفحه:117-125

  tick  بررسی اثر اینولین بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، حسی و زنده مانی پروبیوتیک ها در ماست منجمد - صفحه:81-90

  tick  بررسی اثر باکتری Lactobacillus Plantarum و دماهای مختلف فرآوری بر روی خصوصیات کارکردی سوسیس تخمیری تهیه شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:149-158

  tick  بررسی اثر ضدمیکروبی فیلم خوراکی کازئینی حاوی اسانس آویشن شیرازی بر سه میکروارگانیسم بیماری زای غذائی - صفحه:13-21

  tick  بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های گوار و گزانتان - صفحه:127-139

  tick  بررسی تغییرات آهنگ تبخیر، ضریب انتشار رطوبت موثر، انرژی فعال سازی و انرژی مصرفی خشک کردن برش های نازک قارچ در خشک کن مایکروویو - خلا - صفحه:1-12

  tick  بررسی توانایی سویه های لاکتوباسیل جدا شده از فرآورده های لبنی سنتی در حذف آفلاتوکسین B1 - صفحه:159-167

  tick  تاثیر هیدروکسی پروپیلاسیون بر خصوصیات رئولوژیکی، مورفولوژیکی و گرمایی نشاسته گندم و جودوسر - صفحه:23-33

  tick  تعیین منحنی هم دمای جذب و انرژی پیوندی پودر دانه های خشک شده انار و برازش مدل های مختلف - صفحه:69-79

  tick  تولید ایزوله پروتئین ماهی و سوریمی از ماهی کپور و بررسی مولفه های رنگی در آن ها - صفحه:59-67

  tick  تولید کنسانتره از میوه انجیر خشک (واریته سبز) و بررسی تغییرات رنگ آن در طول تغلیظ - صفحه:141-148

  tick  مدل سازی ریاضی تراکم میکروبی بر اساس روش امپدانس در فیله گوشت ماکیان و بررسی تطابق آن با مقدار ازت فرار تام (Tvn) - صفحه:35-46

  tick  مطالعه بافت شناسی فرآورده های گوشتی حرارت دیده از نظر وجود بافتهای غیر مجاز و ارتباط آن با میزان کلاژن و هیدروکسی پرولین فراورده - صفحه:107-116
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved