>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه بافت شناسی فرآورده های گوشتی حرارت دیده از نظر وجود بافتهای غیر مجاز و ارتباط آن با میزان کلاژن و هیدروکسی پرولین فراورده  
   
نویسنده فکری معصومه ,حسینی هدایت ,اسکندری سهیل ,جاهد غلامرضا ,ادیب مرادی مسعود
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1392 - دوره : 10 - شماره : 41 - صفحه:107 -116
  
کلیدواژه سوسیس، بافتهای غیرمجازخوراکی، هیدروکسی پرولین، کلاژن، بافت شناسی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی, انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور, ایران, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved