>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1394 - دوره:29 - شماره:6


  tick  اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید در مهار فرسایش پاشمانی از خاک تحت تاثیر پدیده انجماد- ذوب - صفحه:1601-1611

  tick  اثرات نوع و مقدار نیتروژن و آبیاری بر جذب نیتروژن ذرت علوفه ای و نیترات باقی مانده خاک - صفحه:1640-1650

  tick  ارتباط بین اشکال مختلف پتاسیم و کانی های رسی در واحدهای فیزیوگرافی متفاوت - صفحه:1578-1589

  tick  ارتباط بین ویژگی‌های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم‌های مختلف رطوبتی در استان گلستان - صفحه:1567-1577

  tick  ارزیابی تاثیر کاربرد گوگرد و باکتریهای تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد کلزا در تناوب گندم- کلزا در دو سال متوالی - صفحه:1688-1698

  tick  افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای) - صفحه:1416-1426

  tick  برآورد اجزاء ردپای آب در تولید محصول گندم در سطح کشور - صفحه:1458-1468

  tick  برآورد پتانسیل تولید و ارزیابی کمی تناسب اراضی شمال شهرکرد برای کشت آبی کلزا (Brassica Napus) - صفحه:1651-1661

  tick  بررسی اثرات فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک - صفحه:1612-1628

  tick  بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده Agmerra برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک (مطالعه موردی: دشت مشهد) - صفحه:1749-1758

  tick  بررسی تاثیر تلقیح میکروبی بر فسفرکارایی ارقام مختلف جو در استفاده از سنگ فسفات - صفحه:1481-1492

  tick  بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر برخی از خصوصیات زیستی خاک (مطالعه موردی، مراتع قره قیر استان گلستان) - صفحه:1533-1541

  tick  بررسی تغییرات شیمیایی و کانی شناسی آهن در خاکهای مختلف در شرایط رطوبت مزرعه ای و اشباع - صفحه:1522-1532

  tick  بررسی تغییرات کیفیت خاک در اثر آبیاری با استفاده از مدل‌های شاخص تجمعی و نمورو در برخی از خاک‌های استان خوزستان - صفحه:1629-1639

  tick  بررسی تولید رواناب و رسوب تحت رخدادهای یکسان بارندگی در خاک کشاورزری با اندازه متفاوت خاکدانه - صفحه:1590-1600

  tick  بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل Imdpa - صفحه:1506-1521

  tick  بررسی کارایی مصرف روی در برخی ژنوتیپ های گندم و مقایسه کودپذیری آنها - صفحه:1711-1720

  tick  بررسی و تحلیل علل ترک خوردگی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد محمودآباد زنجان) - صفحه:1406-1415

  tick  بررسی پراکنش باکتری‌های حل‌کننده فسفات و فعالیت فسفاتازی خاک در کاربری‌های متفاوت - صفحه:1662-1673

  tick  بکارگیری روش آماری تحلیل علیت جهت تفسیر شاخص های زیستی خاک - صفحه:1542-1552

  tick  تاثیر Edta و اسید سیتریک بر استخراج گیاهی مس و روی از یک خاک طبیعی آلوده توسط ارقام ذرت - صفحه:1493-1505

  tick  تاثیر فشردگی خاک بر ترسیب کربن و نیتروژن در خاک و گیاه گندم و خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: اراضی دیم شمال آق قلا، استان گلستان) - صفحه:1553-1566

  tick  تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: محدوده دشت مشهد) - صفحه:1735-1748

  tick  تعیین مهم ترین پارامترهای موثر خاک بر فراهمی فسفر در دشت سیستان به روش ارتباط وزنی در شبکه های عصبی - صفحه:1674-1687

  tick  توسعه یک چارچوب ریز مقیاس ‌سازی به ‌منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده‌های هواشناسی روزانه ‌ریزمقیاس شده - صفحه:1721-1734

  tick  حل شبه تحلیلی معادله‌ی سنت و نانت در محدوده جریان یکنواخت - صفحه:1427-1437

  tick  رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک - صفحه:1699-1710

  tick  رشد و ترکیب شیمیایی نهال‌های پسته تحت تاثیر سطوح مختلف منگنز در شرایط گلخانه - صفحه:1469-1480

  tick  مطالعه آزمایشگاهی سرریز کنگره ای مستطیلی - صفحه:1438-1446

  tick  مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان از رو و زیر دریچه نیم استوانه ای با چرخش 180 درجه ای حول محور مرکزی - صفحه:1447-1457
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved