>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل imdpa  
   
نویسنده یکتافر مسعود ,زارع محمد ,اخوان قالیباف محمد ,مهدوی اردکانی سیدرضا
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 6 - صفحه:1506 -1521
چکیده    از مهم ترین مسائلی که بر کیفیت محیط زیست جهان فشار زیادی وارد می آورد، پدیده بیابان زایی است. از آن جایی که آبیاری با پساب بیشترین تاثیر را بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک دارد، در این تحقیق با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی imdpa)) شدت بیابان‌زایی اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد و اراضی طبیعی منطقه با در نظر گرفتن معیار خاک مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های مورد بررسی شاخص بافت ، درصد سنگریزه عمقی، عمق خاک و هدایت الکتریکی بود. به این منظور اراضی آبیاری شده و اراضی طبیعی به عنوان واحدهای کاری انتخاب و نقشه های مربوط به هر شاخص تهیه شد. در پایان از میانگین گیری هندسی شاخص ها، نقشه حساسیت بیابان زایی منطقه به دست آمد. نتایج نشان داد که در اراضی آبیاری شده با پساب، شاخص بافت خاک با میانگین وزنی 74/3 در کلاس بیابان زایی خیلی شدید و شاخص های هدایت الکتریکی، عمق خاک و درصد سنگریزه عمقی به ترتیب با میانگین وزنی 23/1، 1 و 1 در کلاس شدت بیابان-زایی کم قرار می گیرند. در نهایت معیار خاک با میانگین وزنی 21/1 در کلاس شدت بیابان زایی کم قرار می گیرد. در اراضی طبیعی منطقه نیز شاخص درصد سنگریزه عمقی با میانگین وزنی1 در کلاس کم، شاخص عمق خاک با میانگین وزنی 06/3 در کلاس شدت بیابان زایی شدید و شاخص های هدایت الکتریکی و بافت خاک به ترتیب با میانگین وزنی 4 و 93/3 در کلاس خیلی شدید قرار می گیرند. در این اراضی معیار خاک با متوسط وزنی 89/2 در کلاس شدت بیابان زایی شدید قرار دارد. نتایج نشان می دهد که در اراضی آبیاری شده با پساب شاخص بافت خاک و در اراضی طبیعی منطقه شاخص هدایت الکتریکی موثرترین شاخص در افزایش شدت بیابان زایی است. همچنین با در نظر گرفتن تمامی محدوده معیار خاک با میانگین وزنی 8/2 درکلاس شدت بیابان زایی شدید واقع شده است.
کلیدواژه بیابان زایی ,فاضلاب تصفیه شده ,مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی ,معیار خاک ,یزد
آدرس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان, کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی, ایران, دانشگاه یزد, استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی, ایران, دانشگاه یزد, استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی, ایران, دانشگاه یزد, دانشجوی دکتری بیابان زدایی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی, ایران
پست الکترونیکی ivazer@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved