>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید در مهار فرسایش پاشمانی از خاک تحت تاثیر پدیده انجماد- ذوب  
   
نویسنده صادقی سیدحمیدرضا ,رئیسی محمدباقر ,حزباوی زینب
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 6 - صفحه:1601 -1611
چکیده    بررسی اثرات پدیده انجماد و انجماد- ذوب در مباحث فرسایش و تولید رسوب حائز اهمیت است. با این‌حال، حفاظت خاک‌های تحت تاثیر این پدیده‌ها با شیوه‌های مختلف و از جمله استفاده از افزودنی‌ها هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. از این‌رو پژوهش حاضر برای ارزیابی عملکرد پلی‌آکریل‌آمید (pam) در مهار تاثیر چرخه انجماد- ذوب روی فرسایش پاشمانی از یک خاک لوم سیلتی انجام پذیرفت. در این راستا، فرسایش پاشمانی با استفاده از فنجان‌های پاشمان در دو تیمار شاهد بدون استفاده از pam روی خاک با شرایط انجماد و دیگری با انجماد- ذوب و دو تیمار با شرایط انجماد و دیگری با انجماد- ذوب بعد از کاربرد pam به ‌میزان 20 کیلوگرم در هکتار اندازه‌گیری شد. میانگین میزان فرسایش پاشمانی خالص، در بالادست و پایین‌دست فنجان‌های پاشمان در کلیه تیمارهای آزمایش با آزمون t جفتی مقایسه شد. مقایسه میانگین‌های مقادیر رسوب مشاهداتی و برآوردی نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار (018/0p <) میزان فرسایش پاشمانی خالص به‌دست آمده در قبل و بعد از کاربرد pam در تیمارهای مطالعاتی بود. هم‌چنین، نتایج موید وجود اختلاف معنی‌دار (003/0p <) بین میزان فرسایش پاشمانی بالادست در تیمار انجماد و عدم وجود اختلاف معنی‌دار (365/0p >) در تیمار انجماد- ذوب در قبل و بعد از کاربرد pam بود. وجود اختلاف معنی‌دار (041/0p <) بین میزان فرسایش پاشمانی در پایین‌دست فنجان‌های پاشمان در کلیه تیمارهای مطالعاتی نیز مشاهده شد. در مجموع، کاربرد pam باعث کاهش میزان فرسایش پاشمانی خالص، فرسایش پاشمانی بالادست و پایین‌دست فنجان‌های پاشمان در تیمارهای مطالعاتی شد.
کلیدواژه افزودنی‌های خاک ,بجنورد ,حفاظت خاک ,فرسایش بارانی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, استادگروه مهندسی آبخیزداری, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری, ایران
پست الکترونیکی hazbavi.zeinab@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved