>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد پتانسیل تولید و ارزیابی کمی تناسب اراضی شمال شهرکرد برای کشت آبی کلزا (brassica napus)  
   
نویسنده گیوی جواد ,حقیقی امین
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 6 - صفحه:1651 -1661
چکیده    یکی از راه های افزایش تولید در واحد سطح، شناسائی ظرفیت تولید اراضی و انتخاب کاربری متناسب با این ظرفیت است. هدف این پژوهش، تعیین پتانسیل تولید و ارزیابی کمی تناسب اراضی شمال شهرکرد برای کشت آبی کلزا بوده است. جمع آوری نیازهای رویشی کلزا از منابع علمی و درجه بندی آن ها برای کلاس های مختلف تناسب از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. منطقه مورد تحقیق در شمال شهرکرد قرار دارد. شاخص سطح برگ، شاخص برداشت، درصد رطوبت دانه کلزا و عملکرد زارع برای هر خاکرخ اندازه گیری و اطلاعات اقتصادی جمع آوری گردید. تجزیه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک طبق روش های استاندارد آزمایشگاهی انجام شد. پتانسیل تابشی- گرمایی تولید کلزا، پتانسیل تولید اراضی و تولید بحرانی محاسبه و کلاس های تناسب کمی اراضی و سطح مدیریت تعیین گردید. به‏منظور ارزیابی دقت و صحت روش های بکار رفته، همبستگی بین پتانسیل تولید اراضی و عملکرد زارع مورد بررسی قرار گرفت. پتانسیل تابشی-گرمائی تولید کلزا، متوسط پتانسیل تولید زمین با استفاده از فرمول های ریشه دوم و استوری، و میانگین عملکرد زارع به ترتیب، 7603، 3214، 2291 و 1943 کیلوگرم در هکتار و سطح مدیریت، متوسط به‏دست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 59 درصد اراضی در کلاس s3، 35 درصد آن‌ها در کلاس n و 6 درصدشان در کلاس s2 قرار می گیرند. روش استفاده از فرمول ریشه دوم برای محاسبه پتانسیل تولید اراضی نسبت به روش استفاده از فرمول استوری مناسب تر است. نیاز کشور به تولید روغن کلزا و نقش موثر این گیاه در کنترل آفات و بیماری‌ها و تغذیه دام موید اهمیت نتایج این پژوهش می باشد.
کلیدواژه پتانسیل تولید ,مدیریت ,نیازهای رویشی
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک, ایران
پست الکترونیکی haghighi.amin@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved