>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر تلقیح میکروبی بر فسفرکارایی ارقام مختلف جو در استفاده از سنگ فسفات  
   
نویسنده موسوی رقیه ,سپهر ابراهیم ,صمدی عباس ,رسولی صدقیانی میر حسن ,صادق زاده بهزاد
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 6 - صفحه:1481 -1492
چکیده    به منظور بررسی تاثیر تلقیح میکروبی بر فسفر کارایی ارقام مختلف جو،آزمایشی گلخانه ای بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 10 رقم جو و تیمارهای مختلف فسفر نامحلول به همراه تلقیح میکروبی شامل تیمار شاهد (p0)، مصرف سنگ فسفات (rp)، تلقیح قارچ های حل کننده فسفات (rp+f)، تلقیح باکتری های حل کننده فسفات (rp+b)، تلقیح مخلوط قارچ و باکتری (rp+b+f) و مصرف فسفر محلول (ps) در سه تکرار انجام گرفت. بعد از برداشت، وزن خشک دانه و میزان فسفر آن اندازه گیری گردید و سپس شاخص های فسفرکارایی (pe)، کارایی جذب (pace) و کارایی مصرف فسفر (pute) محاسبه گردیدند. نتایج نشان داد تیمارهای میکروبی اثر معنی داری (p < 0.01) بر عملکرد دانه، مقدار و غلظت فسفر دانه و شاخص های فسفرکارایی داشتند بطوریکه در تیمار شاهد فسفرکارایی ارقام بطور میانگین 49/0 بدست آمد که با تلقیح قارچ های حل کننده فسفات به 74/0، با تلقیح باکتری ها به 65/0 و با تلقیح توام قارچ و باکتری به 69/0 افزایش یافت. در بین ارقام نیز اختلاف معنی داری (p < 0.01) در پارامترهای عملکرد و شاخص های کارایی مشاهده شد بطوریکه در شرایط کمبود فسفر رقم obrukبا 1/5 گرم بیشترین و رقم denmark با 5/2 گرم کمترین دانه را تولید کردند و رقم rihane-03 کاراترین رقم در جذب فسفر (pace) و رقم yea-168 کاراترین رقم در مصرف فسفر (pute) بدست آمد. بنابراین می توان گفت با انتخاب ارقام فسفرکارا و استفاده از ریزجانداران حل کننده فسفات می توان جذب فسفر را از منابع سنگ فسفات و شکلهای نامحلول آن در خاک افزایش و مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داد.
کلیدواژه جو ,ریزجانداران حل کننده فسفات ,سنگ فسفات ,فسفرکارایی
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشجوی دکتری گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشیار گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, استاد گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشیار گروه علوم خاک, ایران, استادیار سازمان تحقیقات, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات دیم کشور، مراغه, ایران
پست الکترونیکی e.sepehr@urmia.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved