>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بین رشته ای ادبی   
سال:1399 - دوره:2 - شماره:4


  tick  ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامه‌های آموزشی - صفحه:346-391

  tick  بازتاب جلوه‌های لذت این جهانی در شعر، نقاشی و معماری عصر صفوی با استفاده از رویکرد تطبیقی هنری رماک - صفحه:36-70

  tick  بازکاوی حقوقی داستان سیاوش در شاهنامه در پرتو سنجه‌های دادرسی دادگرانه - صفحه:98-129

  tick  بررسی جایگاه و کارکرد تقابلی دو واژه‌ی «شهر» و «روستا» در ادبیات کلاسیک فارسی - صفحه:295-321

  tick  بررسی رابطۀ رکن صحنه و جهان‌بینی تراژیک در شکواییه‌های فردوسی بر اساس نظریۀ دراماتیستی کنت برک - صفحه:1-35

  tick  بررسی طرح‌واره‌های تصویری در مطریات عدنان الصائغ با تاکید برنظریه مارک جانسون - صفحه:322-345

  tick  تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای - صفحه:191-220

  tick  تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی؛ مطالعه موردی: تحلیل زبان نگاه - صفحه:274-294

  tick  تحلیلِ الگوی گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش می کنم - صفحه:130-163

  tick  خوانش میان‌رشته‌ای و پسا‌استعماری داستان مجنونِ لیلی - صفحه:164-190

  tick  رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس - صفحه:252-273

  tick  کاربستِ نظریۀ کارن هورنای در مطالعۀ روانشناختیِ شخصیتهای رمان عطر فرانسوی - صفحه:71-97

  tick  نگاهی به کاربرد رویا در چند داستان اسماعیل فصیح از منظر روان تحلیل گری یونگ و فروید - صفحه:221-251
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved