>
Fa   |   Ar   |   En
   بازتاب جلوه‌های لذت این جهانی در شعر، نقاشی و معماری عصر صفوی با استفاده از رویکرد تطبیقی هنری رماک  
   
نویسنده اسماعیلی مراد
منبع پژوهش هاي بين رشته اي ادبي - 1399 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:36 -70
چکیده    این مقاله با مفروض داشتن ارتباط بین حوزه‌های متنوع اندیشه و هنر هر عصر، پژوهشی بینارشته‌ای در قلمرو ادبیات تطبیقی و بینارشته‌ای است که به مطالعه‌ی ارتباط بین شعر، نقاشی و معماری عصر صفوی می‌پردازد و با استفاده از نظریه‌ی ادبیات تطبیقی هنری رماک، و بررسی بینارشته ای شعر، نقاشی و معماری عصر صفوی در پی تبیین و تحلیل این موضوع است که چگونه مفهومی یکسان، به اشکال متفاوت در شعر، نقاشی و معماری این عصر نمود یافته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، لذت این‌جهانی و کسب لذت و سرخوشی، که از مولفه‌های اساسی زمینی شدن و روی‌گردانی از عوالم دیگر است، یکی از پیش‌فرض‌هایی است که اساس اندیشه و هنر این عصر را شکل می‌دهد. از این روی، شاعران، نقاشان و معماران عصر صفوی به اشکالی مختلف و متنوع، به جنبه‌ی لذت بخش بودن هنر خود توجه داشته‌اند و بر اساس آن به آفریدن و خلق آثار خود دست یازیده‌اند.
کلیدواژه عصر صفوی، ادبیات تطبیقی، شعر، نقاشی، معماری
آدرس دانشگاه گنبدکاووس, دانشکده زبان و ادبیات, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران
پست الکترونیکی m.esmaeeli21@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved