>
Fa   |   Ar   |   En
   علم زبان   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:12


  tick  انسجام دستوری در تبلیغات فارسی و انگلیسی (مطالعه موردی: فراورده‌های غذایی) - صفحه:215-242

  tick  بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند - صفحه:37-72

  tick  بررسی زباهنگ بلاتکلیف شدگی‌ با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز - صفحه:327-359

  tick  بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز Ku در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی - صفحه:7-36

  tick  تبیین پیوستگی آیات سوره‌ علق براساس روش نیل رابینسون - صفحه:279-302

  tick  تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی - صفحه:105-153

  tick  توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی-واج شناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی - صفحه:417-464

  tick  رده‌شناسی ساخت موصولی فارسی - صفحه:303-325

  tick  معرفی چارچوب ارزیابی «کِم» - صفحه:243-278

  tick  منشا زبان از دیدگاه قرآن - صفحه:191-214

  tick  نقش جنبش های ترجمه در شکل گیری رنسانس در اروپا: معرفی جنبش ترجمه تولدو - صفحه:393-416

  tick  پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا - صفحه:361-392

  tick  چنددستوری شدگی فعل خواستن در زبان فارسی؛ مطالعه‌ای شناختی در چارچوب طرحواره‌های رخدادی بنیادین - صفحه:73-104

  tick  گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر - صفحه:155-189
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved