>
Fa   |   Ar   |   En
   منشا زبان از دیدگاه قرآن  
   
نویسنده جاودانی قدرت
منبع علم زبان - 1399 - دوره : 7 - شماره : 12 - صفحه:191 -214
چکیده    منشا زبان راز سربه مهری است که ذهن بسیاری از زبان شناسان را درگیر کرده است. مقالۀ حاضر پس از نقد و بررسی نظریه های مطروحه در این زمینه، نظریۀ جدیدی بر اساس تفسیر و تحلیل علمی آیات قرآن کریم ارائه می کند که ترکیب شدۀ دو مورد از نظریه های پیشین است. بر مبنای منطق دینیِ این نظریه، ابداع تدریجی زبان و وجود خانواده های متعدد زبانی رد می شود. به موجب نظریۀ یادشده زبان به صورت دفعی در دو مرحلۀ صرف و نحو به حضرت آدم و حوا (علیهما السلام) القا گردید، اما فرزندانشان زبان ها را به طور تدریجی و با تکیه بر توانش زبانی خود و داده های زبانی محیط پیرامون فرامی گیرند. عوامل اجتماعی و جغرافیایی حاصل از مهاجرت انسان ها به شکل گیری گونه های زبانی مختلف منجر شده است. ارائۀ مصادیق جدید از ابعاد اعجاز بیانی و علمی قرآن، دستاورد مهم این یافته ها به شمار می آید.
کلیدواژه منشا زبان، قرآن، اعجاز بیانی، اعجاز علمی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی ehsan.eternal@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved