>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثربخشی برنامه مداخله-روانی اجتماعی بر سرعت و دقت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان دارای ضرب‌آهنگ شناختی کند - صفحه:108-119

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و تنیدگی مادران داری کودک با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی - صفحه:312-321

  tick  اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سطح اضطراب امتحان بالا و پایین - صفحه:183-194

  tick  تاثیر آموزش نظم جویی هیجان بر سازش‌یافتگی اجتماعی در کودکان بدسرپرست - صفحه:206-215

  tick  تاثیر برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان کم‌شنوا - صفحه:229-240

  tick  تاثیر توانبخشی شناختی گروهی بر توانایی حل مسئله در دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی - صفحه:144-155

  tick  تاثیر درمان متمرکز بر شفقت در تقویت حرمت خود و تاب‌آوری کودکان و نوجوانان دارای والدین طلاق گرفته - صفحه:280-293

  tick  تاثیر هنردرمانگری بیانگر بر تنظیم هیجان دانش آموزان مقطع دبستان - صفحه:132-143

  tick  تاثیرآموزش ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب دانش آموزان با ناتوانی یادگیری - صفحه:195-205

  tick  ترتیب تولد و هوش در فرزندان خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی - صفحه:257-267

  tick  ساخت و تعیین شاخص های روان سنجی مقیاس ناگویی هیجانی کودکان - صفحه:66-78

  tick  کشف ابعاد الگوی والدگری چندبعدی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و تاثیر آن بر تعامل والد کودک: یک مطالعه ترکیبی - صفحه:241-256

  tick  مدل یابی روابط ساختاری تعارضات والدین و دانش آموزان با پرخاشگری: نقش میانجی بی تفاوتی اخلاقی - صفحه:41-54

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر روی‌آورد درمان شناختی رفتاری و قصه‌درمانی بر خودکارآمدپنداری و تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه فزون‌کنشی - صفحه:1-16

  tick  مقایسه اثربخشی بازی درمانی انفرادی و گروهی بر رفتارهای مقابله‌ای در دانش‌آموزان دبستانی با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی - صفحه:120-131

  tick  مقایسه اثربخشی بازی درمانی و درمان تعامل والدکودک بر کنش های اجرایی و تعامل والدکودک در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای - صفحه:79-95

  tick  مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و نوروفیدبک بر بهبود کنش های اجرایی کودکان مبتلا به نارساخوانی - صفحه:294-311

  tick  مقایسه مشکلات هیجانی-رفتاری و پرخاشگری در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص - صفحه:169-182

  tick  نقش سبک های والدگری، تنیدگی والدین، و نارسایی در کنش های اجرایی کودکان در پیش بینی مشکلات درون نمود و برون نمود کودکان - صفحه:156-168

  tick  نقش فرایندهای شناختی پاس در تبیین توانایی خواندن کلمه و درک متن در کودکان مبتلا به نارساخوانی - صفحه:268-279

  tick  نقش مهارت های اجتماعی در پیش بینی انسجام روانی و کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه - صفحه:96-107

  tick  نقش نشخوار فکری و سرسختی روان‌شناختی در پیش‌بینی خطرپذیری دانش آموزان - صفحه:31-40

  tick  وضعیت تحول ارتباط ‌اجتماعی در کودکان 4 تا 6 سال مهد کودک‌های استان قم بر اساس وضعیت جمعیت‌شناختی خانواده‌ها در سال 1395 - صفحه:216-228

  tick  ویژگی های روان سنجی پرسشنامه محیط خانه مبتنی بر کنش های اجرایی - صفحه:17-30

  tick  پیش بینی پرخاشگری کودکان بر اساس خشونت خانگی و الگوهای ارتباطی - صفحه:55-65
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved