>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:1


  tick  استعار‌ه‌ی دستوری در ترجمه: بررسی ترجمة حمید رفیعی، و مژگان منصوری از رمان سالار مگس ها - صفحه:71-97

  tick  بازتاب باورهای ایدئولوژیک در سرودهای ملی جهان - صفحه:99-121

  tick  بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا - صفحه:217-253

  tick  بررسی تداخل زبانی-فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایسه‌ای - صفحه:255-267

  tick  بررسی نظریه ترجمه یوهان ولفگانگ فون گوته در «یادداشت‌ها و مقالات برای فهم بهتر دیوانِ غربی-شرقی» - صفحه:177-191

  tick  تاثیر آموزش راهبرد-محور و فرایند-محور بر راهبردهای نگارش خودتنظیم راهبردی در مهارت نگارش فراگیران زبان انگلیسی - صفحه:299-322

  tick  تقویت یادگیری خودتنظیمی زبان‌آموزان ایرانی: بررسی تاثیر خودسنجی و همسال‌سنجی در مهارت نگارش در زبان دوم - صفحه:123-146

  tick  رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده های حاصل از برخورد زبانی - صفحه:25-51

  tick  عملگرهای ناقص ساز در زبان فارسی: رویکردی شناختی - صفحه:269-298

  tick  فرصت ها و چالش های فراروی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی ایران - صفحه:53-70

  tick  فعالیت های جمعی در باور معلمان و زبان آموزان و درعرصه کلاس درس - صفحه:147-175

  tick  مقایسه کارهای هوشیارسازی دستوری و برون داد مدیریت شده بر مهارت گفتاری زبان آموزان - صفحه:193-216

  tick  واکاوی مشتقات پیشوندی Be- در زبان آلمانی: برپایه فرآیندهای تعدیل و تعویض - صفحه:5-23
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved