>
Fa   |   Ar   |   En
   رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده های حاصل از برخورد زبانی  
   
نویسنده بامشادی پارسا ,داوری اردکانی نگار
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:25 -51
چکیده    یکی از پویاترین گستره‌های پژوهشی در زبانشناسی اجتماعی، جستار در زمینۀ رمزگردانی، به‌ویژه در سه دهۀ گذشته بوده است. رمزگردانی یکی از پدیدارهای زبانی برآمده از هم‌کنشی زبان‌ها، به‌ویژه در جوامع دو یا چندزبانه است. تعریف های گوناگونی برای رمزگردانی ارائه شده که به سختی می‌توان میان آنها به نقطۀ مشترکی دست یافت. از این رو پرداختن به این تعاریف، با هدف رسیدن به تعریفی کاربردی و فراگیر یا دسته بندی نظام مند تعریف های موجود ضروری می نماید. ارتباط میان رمزگردانی و دیگر پدیده های زبانی برآمده از برخورد زبانها نیز درخور توجه است. در پژوهش پیش رو به موضوع رمزگردانی و تعریف های گوناگون آن، پیشینۀ مطالعاتی آن، ارتباط آن با دیگر پدیده‌های حاصل از برخورد زبانی همچون دو/چندزبانگی، وام گیری، رمزآمیزی، تداخل، زبان آمیخته و نیز فواید مطالعۀ رمزگردانی و برخی از کارکردهای آن پرداخته می شود. این مقاله بخشی از یک کار پژوهشی گسترده تر دربارۀ جنبه های گوناگون رمزگردانی است که دیگر بخش های آن، در آینده ای نزدیک، ارائه خواهد شد.
کلیدواژه رمزگردانی، زبان شناسی اجتماعی، وام گیری، دوزبانگی، چندزبانگی، برخورد زبانی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی negar.davariardakani@anu.edu.au،n_davari@sbu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved