>
Fa   |   Ar   |   En
   بازتاب باورهای ایدئولوژیک در سرودهای ملی جهان  
   
نویسنده زارع جواد ,باباپور شیما
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:99 -121
چکیده    این تحقیق سعی بر آن داشته تا انعکاس باورهای ایدئولوژیک را از طریق تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی در سرودهای ملی سه گروه کشور، سرمایه محور ، جامعه گرا و مسلمان، بررسی نماید. اکثر تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده در حوزه ی رسانه بوده. با توجه به اینکه سرودهای ملی یکی از مهم ترین مناسبات اجتماعی هستند تاثیرگذاری بسزایی بر باورهای مردم دارند. هدف از این تحقیق ترکیبی نشان دادن دسته بندی درونمایه های ایدئولوژیک و مفاهیم مرتبط با آن هاست که در سرودهای ملی اشاره شده است. برای رسیدن به این هدف ترجمه انگلیسی بیش از 53 سرود ملی بررسی شد. تحلیل این سرودها حاکیست تفاوت های کوچک و بزرگی در سرودهای ملی کشورها وجود داشت. نتایج حاکیست ملی گرایی بیشترین درونمایه ای است که در سرودهای ملی هر سه گروه کشور وجود داشت. بعد از آن آزادی و اتحاد در سرودهای ملی کشورهای جامعه گرا ، آزادی، و دین در کشورهای سرمایه محور، و دین و آزادی در کشورهای مسلمان بیشترین نمود را داشتند.
کلیدواژه ایدئولوژی، تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی، جامعه‌گرا، سرمایه‌محور، سرودهای ملی، مسلمان
آدرس دانشگاه کوثر بجنورد, گروه زبان انگلیسی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی shimababapour@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved