>
Fa   |   Ar   |   En
   تنش های محیطی در علوم زراعی   
سال:1394 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک (Ricinus Communis L.) تحت شرایط تنش خشکی - صفحه:159-167

  tick  اثر تنش شوری بر برخی صفات بیوشیمیایی و مرفولوژیکی سه ژنوتیپ گندم نان - صفحه:273-283

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برنج در مرحله گیاهچه‌ای - صفحه:205-216

  tick  ارزیابی ژنوتیپ‎های یولاف زراعی (Avena Sativa L.) با استفاده از شاخص‎های تحمل خشکی - صفحه:259-272

  tick  بررسی برخی صفات کمّی و کیفی چغندرقند در پاسخ به محلول‌پاشی متانول و تنش خشکی - صفحه:169-178

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نیشکر (Saccharum Officinarum L.) تحت تنش شوری - صفحه:307-317

  tick  بررسی تنوع ژنوتیپ‌های تست کراس چغندرقند برای صفات گیاهچه ای و مزرعه‌ای در شرایط تنش خشکی - صفحه:233-247

  tick  تاثیر تنش شوری بر عملکرد کیفی و کمی لاین‌های امیدبخش جو - صفحه:285-295

  tick  تاثیر رقابت خلّر (Lathyrus Sativus L.) و تاج‌خروس وحشی (Amaranthus Retroflexus L.) تحت شرایط تنش کم آبی - صفحه:179-189

  tick  تاثیر سطوح شوری آب آبیاری با Nacl بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ارقام جو - صفحه:297-306

  tick  تاثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia Scoparia) - صفحه:319-334

  tick  تاثیر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر سرعت پر شدن دانه، فتوسنتز و تبادلات گازی ارقام گندم نان - صفحه:131-147

  tick  تاثیر میزان بذر بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های زراعی کلزا در کشت بهاره تحت شرایط دیم - صفحه:149-158

  tick  شناسایی لاین‌های متحمل به تنش خشکی در گندم نان - صفحه:249-258

  tick  مطالعه روابط بین صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی - صفحه:191-204

  tick  گزارش علمی کوتاه: ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica Napus L.) با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی - صفحه:345-348

  tick  گزارش علمی کوتاه: تاثیر تنش های شوری و خشکی بر قابلیت جوانه زنی ریزوم های علف هرز سمج حلفه ((Imperata Cylindrica (L.) Beauv - صفحه:335-338

  tick  گزارش علمی کوتاه: مطالعه تغییرات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی گل گاوزبان (Echium Amoenum Fisch. & Mey.) تحت تنش خشکی - صفحه:339-343

  tick  گزینش مهم‌ترین صفات موثر بر عملکرد آفتابگردان در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش در منطقه بیرجند - صفحه:217-231
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved