>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:39


  tick  ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی در لاین های متنوع امیدبخش گندم دوروم با استفاده از شاخص های مقاومت به تنش - صفحه:52-62

  tick  ارزیابی تنوع به‌منظور گزینش هیبرید‌های مطلوب ذرت دانه‌ای - صفحه:98-107

  tick  ارزیابی سازگاری لاین های امیدبخش کنجد در منطقه سیستان با استفاده از روش های تجزیه چندمتغیره - صفحه:87-97

  tick  ارزیابی شاخص های بیوشیمیایی در معرفی ژنوتیپ های برتر چغندرقند (Beta Vulgaris L.) تحت تنش کم آبی - صفحه:219-227

  tick  ارزیابی مقاومت به زنگ زرد (Puccinia Striiformis West) در برخی ژنوتیپ های گندم نان (Triticum Aestivum L.) در مرحله گیاهچه ای - صفحه:26-40

  tick  ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی و روابط آن‌ها با عملکرد دانه در لاین‌های لوبیا قرمز در شرایط مزرعه - صفحه:63-76

  tick  ارزیابی ژنوتیپ‌های حاصل از تلاقی برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش شوری - صفحه:108-121

  tick  بررسی تحمل به خشکی در یک جمعیت نوترکیب برنج و ارتباط عملکرد و اجزاء آن با نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:14-25

  tick  بررسی تغییرات بیان نسبی ژن‌های Sos2، Myb-Related و Hd-Zip در آفتابگردان روغنی تحت تنش شوری - صفحه:152-165

  tick  بررسی تنوع لاین‌های خالص جو (Hordeum Vulgare L.) با استفاده از شاخص Siig - صفحه:179-194

  tick  بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی چای کوهی بر اساس روش های آماری چند متغیره - صفحه:195-207

  tick  بررسی وراثت‌پذیری و نوع عمل ژن‌های کنترل کننده صفات مختلف کلزای بهاره به روش تجزیه دای‌آلل - صفحه:166-178

  tick  تجزیه الگوی برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه در آفتابگردان با استفاده از روش چندمتغیره اثرات اصلی جمع‌پذیر و برهمکنش ضرب‌پذیر - صفحه:208-218

  tick  تجزیه علیت عملکرد دانه گندم با غلبه بر چندهم خطی صفات - صفحه:122-129

  tick  شناسایی رونوشت های با بیان افتراقی در گندم نان تحت تنش شوری با استفاده از تکنیک Cdna-Aflp - صفحه:41-51

  tick  شناسایی منابع ژنتیکی متحمل به تنش گرما در ژرم پلاسم گندم نان - صفحه:228-238

  tick  شناسایی ژنوتیپ‌های مطلوب عدس با استفاده از روش‎های آماری چندمتغیره و شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‎آل در شرایط دیم - صفحه:140-151

  tick  مطالعه ساختار ژنتیکی عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های اگرو-مورفولوژیک در گندم نان (Triticum Aestivum L.) با استفاده از تجزیه دی‌آلل و روش Gge بای‌پلات - صفحه:130-139

  tick  وراثت‌پذیری صفات مرتبط با میوه و برآورد اثر دانه گرده بر میوه‌بندی برخی توده های گوجه فرنگی (Solanum Esculentum Mill.) - صفحه:77-86

  tick  گروه‌بندی و گزینش ژنوتیپ‌های سویا تحت تاثیر کاربرد سولفور با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - صفحه:1-13
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved