>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:25


  tick  ارزیابی راندمان تعدادی از ژن‌های مرجع در آلوروپوس تحت شرایط تنش شوری - صفحه:110-117

  tick  ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:7-18

  tick  ارزیابی صفات موفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های برنج (Oryza Sativa L.) هوازی و غرقابی در شرایط تنش خشکی و نرمال - صفحه:118-128

  tick  ارزیابی میزان پرولین، کلروفیل و مالون‌آلدئید در ارقام حساس و متحمل برنج تحت تنش کلریدسدیم - صفحه:28-35

  tick  ارزیابی واکنش لاین‌های موتانت برنج طارم محلی (M6) به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی - صفحه:1-6

  tick  ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum Aestivum L.) با استفاده از روش آثار اصلی جمع‌پذیر و اثر متقابل ضرب‌پذیر (Ammi) - صفحه:73-80

  tick  برآورد ارزش اصلاحی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی برمبنای شاخص های تحمل به تنش در شرایط تنش شوری با روش بهترین پیش‌بینی خطی متعادل - صفحه:101-109

  tick  برآورد قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه در گندم نان - صفحه:53-62

  tick  برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم دیم با استفاده از تلاقی دای‌آلل - صفحه:176-184

  tick  بررسی تحمل لاین‌های پیشرفته گندم دوروم (Triticum Turgidum L. Subsp. Durumdesf) تحت شرایط تنش آلومینیوم - صفحه:63-72

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی - صفحه:138-151

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت‌پذیری و ارتباط بین عملکرد دانه و صفات مرتبط با عملکرد در ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم - صفحه:167-175

  tick  بررسی شاخص‌های تحمل خشکی هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری - صفحه:81-90

  tick  تجزیه خوشه‌ای برخی از ژنوتیپ‌های گلرنگ با استفاده از تعدادی ویژگی زراعی - صفحه:159-166

  tick  تجزیه ساختار ژنتیکی تحمل به سرما در لاین های نوترکیب برنج ایرانی - صفحه:44-52

  tick  تجزیه پایداری عملکرد دانه در اکوتیپ‌های مختلف شنبلیله (Trigonella Foenum-Graecum L.) با استفاده از رگرسیون ابرهارت- راسل و سایر روش‌های تک‌متغیره - صفحه:19-27

  tick  تجزیه پایداری عملکرد روغن در ژنوتیپ های مختلف کلزا (Brassica Napul L.) در دو تاریخ کاشت نرمال و تاخیری در استان کرمانشاه - صفحه:129-137

  tick  تجزیه پروبیت برای تعیین مناسب‌ترین دُز پرتوتابی گاما در اصلاح موتاسیونی گندم - صفحه:152-158

  tick  شاخص انتخاب برای بهبود عملکرد آفتابگردان در شرایط نرمال و تنش شوری - صفحه:91-100

  tick  واکنش جوانه زنی و صفات گیاهچه ای ژنوتیپ های بومی عدس به تنش خشکی و شوری و تجزیه علیت وزن گیاهچه تحت شرایط آزمایشگاهی - صفحه:36-43
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved