>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی راندمان تعدادی از ژن‌های مرجع در آلوروپوس تحت شرایط تنش شوری  
   
نویسنده ابراهیمی امین ,رشیدی منفرد سجاد ,مرادی سرابشلی امیر ,حیدری پرویز
منبع پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي - 1397 - دوره : 10 - شماره : 25 - صفحه:110 -117
چکیده    استفاده از گونه های وحشی گیاهان زراعی یا خویشاوندان هالوفیت آن ها در برنامه های اصلاحی به منظور توسعه ارقام زراعی متحمل به شوری و خشکی می تواند نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد. اخیرا گیاه آلوروپوس به عنوان یک مدل هالوفیت برای شناسایی و جداسازی ژن های جدید متحمل به شوری مورد توجه محققان قرار گرفته است. در میان روش های مورد استفاده برای مطالعات بیان ژن، واکنش زنجیره ای پلی مراز زمان واقعی یکی از روش های مناسب برای ارزیابی میزان بیان ژن است. در این روش کنترل خطا بین نمونه ها ضروری به نظر می رسد. روشی که به صورت گسترده برای کنترل خطا مورد استفاده قرار می گیرد، نرمال کردن سطوح rna با یک ژن مرجع یا خانه دار می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی پایداری بیان ژن ها در اندام های برگ و ریشه گیاه آلوروپوس، 7 ژن مرجع تحت شرایط تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار genorm نشان داد که ژن های act11، beta actin و beta tubulin در برگ و ژن های beta tubulin و beta actin در ریشه دارای بیشترین میزان پایداری هستند. بر اساس آماره توصیفی ژن act11 دارای بیشترین همبستگی (0/836 و 0/722 به ترتیب در ریشه و برگ) با شاخص bestkeeper بود. همچنین با توجه به نتایج این برنامه، ژن beta tubulin در برگ و ریشه دارای بیشترین پایداری (کمترین ضریب تغییرات) بود. بنابراین می توان عنوان کرد که ژن های beta tubulin، beta actin و act11 می توانند به عنوان ژن های مرجع مناسب در گیاه آلوروپوس به منظور نرمال سازی داده های بیانی مورد استفاده قرار بگیرند.
کلیدواژه آلوروپوس، واکنش زنجیره‌ی پلی‌مراز زمان واقعی، تنش شوری، ژن مرجع، Bestkeeper
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده کشاورزی, ایران
 
   Validation of some of Housekeeping Genes in Aeluropus littoralis under Salinity Stress  
   
Authors Ebrahimi Amin ,moradi sarabshelli Amir ,heidari Parviz ,Rashidi Monfared Sajad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved