>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1393 - دوره:11 - شماره:44


  tick  ارزیابی اثر امواج فراصوت بر غیر فعال سازی ریززنده های اشریشیاکلی و ساکارومایسس سرویزیه در آب انار - صفحه:23-33

  tick  برخی خواص مکانیکی لوبیا چشم بلبلی - صفحه:35-46

  tick  بررسی تاثیر پروتئین بر خواص ویسکوزیته یا گرانروی ارقام مختلف برنج ایرانی - صفحه:47-57

  tick  بررسی تغییرات فعالیت ضد اکسایشی میوه زردآلو (.Prunus Armeniaca L) در شرایط نگهداری در سردخانه - صفحه:11-21

  tick  بررسی خصوصیات بافتی ژل های ایزوله پروتئین ماهی و سوریمی تهیه شده از ماهی کپور - صفحه:95-103

  tick  بررسی عوامل موثر بر انعقاد الکتریکی در برداشت ریزجلبک از محیط کشت به منظور تولید محصولات خوراکی - صفحه:117-127

  tick  بررسی فاکتورهای زنده مانی باکتری در دوره نگهداری چیپس سیب زمینی پروبیوتیک - صفحه:105-115

  tick  بررسی میزان آلودگی میکروبی بستنی های سنتی تهران در سه سال 1387 تا 1389 - صفحه:59-69

  tick  بهینه سازی تولید فیتاز در تخمیر غوطه وری توسط آسپرژیلوس فیکوم با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:155-165

  tick  بهینه سازی فرمولاسیون بستنی وانیلی حاوی کنسانتره پروتئین شیر با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:143-154

  tick  تاثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم بر کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) طی نگهداری در دمای یخچال - صفحه:71-81

  tick  تعیین خواص فیزیکی، مکانیکی و آیرودینامیکی چهار رقم زیتون تولید شده در ایران - صفحه:1-10

  tick  خشک کردن ورقه سیب توسط خشک کن هالوژن - صفحه:167-175

  tick  مقایسه تاثیر امواج فراصوت و آرد سویا بر ویژگی های نان قالبی - صفحه:129-141

  tick  ویژگی های بیو نانو کامپوزیت های بر پایه مونتموریلونیت سدیم - نشاسته: توپوگرافی سطحی، جذب رطوبت، زاویه تماس و خواص رنگی - صفحه:83-94
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved