>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1389 - دوره:7 - شماره:1


  tick  بررسی اثرات فرآوری و نگه داری بر کیفیت شیر تبخیرشده - صفحه:103-110

  tick  بررسی تاثیر پیش تیمار با اتیل اولئات و نوع بسته بندی بر خصوصیات کیفی توت خشک شده در طی مدت نگهداری - صفحه:51-60

  tick  بررسی توانایی گونه مخمر ساکارومایسس سرویزیه جهت کاهش آفلاتوکسین موجود در پسته - صفحه:81-88

  tick  بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سه رقم سیب زمینی استان گلستان و تاثیر آن بر خواص خلال نیمه سرخ شده - صفحه:1-9

  tick  بررسی و مقایسه تاثیر افزودن اسیدهای آلی و خمیرترش بر پارمترهای تخمیری و حجم مخصوص نان بربری - صفحه:71-80

  tick  تاثیر اشعه گاما روی شاخص بازهای ازته فرار (Tvb-N) و خواص حسی میگوی سفید هندی (Penaeus Indicus) - صفحه:19-30

  tick  ترکیب اسیدهای چرب برخی از ژنوتیپ های انتخابی گردو (.Juglans Regia L) در استان مرکزی - صفحه:31-38

  tick  تعیین مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و مس در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه - صفحه:11-18

  tick  شبیه سازی مدل سینتیک خشک شدن بستر نازک پرتقال رقم تامسون با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:39-50

  tick  مروری بر کاربرد لفاف های خوراکی در مواد غذایی - صفحه:111-131

  tick  مطالعه مقدار بار باکتریایی و مقدار آمین های بیوژنیک قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) در طول زمان نگهداری در یخ - صفحه:61-70

  tick  مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی: فرصت ها و چالش ها - صفحه:89-102
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved